Nyheter  Tirsdag 20. april 2021

Innspill planprogram - Regional plan for kultur, idrett og friluftsliv

Vestland musikkråd har kommet med innspill til Vestland fylkeskommunes planprogram for "Regional plan for kultur, idrett og friluftsliv 2023-2035". Vi mener det er viktig å løfte noen hovedsaker for vårt felt allerede i planprogrammet: Bred deltakelse, tydelig kulturpolitikk, egnede kulturbygg og et vitalt folkemusikkfelt. Her er vårt innspill.

Innspill planprogram - Regional plan for kultur, idrett og friluftsliv 2023-2035

Vestland musikkråd vil med dette komme med vårt innspill til planprogram for regional plan for kultur, idrett og friluftsliv. Vi takker for muligheten til å dele våre prioriteringer på høringsmøtet 16. mars, og oppsummerer her det vi på vegne av det frivillige musikklivet i Vestland mener er våre viktigste utfordringer i planperioden.

Først vil vi nevne kort at vi mener det framsatte planprogrammet, med utfyllende bakgrunnsinformasjon og kunnskapsgrunnlag, danner et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med planen. Vi vil berømme fylkeskommunens arbeid for å sikre bred medvirkning i planarbeidet. Vi mener organiseringen av planprogrammet i fire overordnede hovedtema, som harmonerer med fylkeskommunens utviklingsplan, er hensiktsmessig.

Større ansvar for bred deltakelse
Når kulturfeltet skal på beina igjen etter pandemien, må vi lykkes i å bli mer inkluderende og mangfoldig. Planprogrammet bør være mer eksplisitt rundt det offentliges ansvar for å samordne, motivere og inspirere kulturlivets innsats for et mer mangfoldig og inkluderende organisasjonsliv, og bredere representasjon og deltakelse på kulturfeltet. Samtidig må det uttrykkes en klar forventning om at feltet selv tar tak i utfordringene og jobber aktivt for deltakelse, mangfold, demokrati og bærekraft. Dette ansvaret, og disse forventningene, bør tydelig forankres allerede i planprogrammet, for å sikre høy prioritering av disse sentrale utfordringene.

En tydelig kulturpolitikk over hele Vestland
Rundt 20% av kommunene i Vestland har en kulturplan, og omtrent like mange har satt i gang en kulturplanprosess. Dette er ikke godt nok. Det er avgjørende for vårt felt, musikkfrivilligheten, at det foreligger en klar og veldefinert kulturpolitikk både regionalt og lokalt. Vi mener derfor at planprogrammet enda skarpere må slå fast en forventning om at alle offentlige forvaltningsnivå, og sivilsamfunnet ellers, må bidra for å realisere de mål som defineres i den endelige planen. For å lykkes med dette er det helt nødvendig at alle kommuner i Vestland har en tydelig definert kulturpolitikk som legger til rette for vekst og utvikling på kulturfeltet. Denne forståelsen av felles ansvar for en helhetlig kulturpolitikk i Vestland bør tydelig legges til grunn for det videre arbeidet.

Musikklivet trenger flere tilrettelagte kulturbygg
Utfordringene med uegnede kulturlokaler, særlig for det frivillige musikklivet, må løftes fram. Det er nødvendig å involvere frivilligheten i alle offentlige byggeprosesser, og ta hensyn til de behov organisasjonslivet har. Vi må få på plass et planmessig og målrettet arbeid for å sikre egnede rom for aktivitet for mangfoldet innen musikkfrivilligheten, og organisasjonslivet ellers, over hele Vestland. 80% av alle rom som benyttes til musikkaktivitet av det frivillige musikklivet er ikke egnet til formålet. Planprogrammet må legge til grunn involverende kulturbyggprosesser, og definere begrepet kulturbygg vidt: Et hvert rom som brukes til kulturaktivitet er et kulturbygg. Enten dette skjer på hovedscenen i Grieghallen, i et klasserom, i et ungdomshus, eller i en falleferdig brakke. Denne vide definisjonen av kulturbygg, og de store utfordringene knyttet til kulturlokaler, bør legges til grunn for det videre arbeidet.

Folkemusikkfeltet
Vestland fylkeskommune har et stort ansvar for å ivareta vår folkemusikk og folkedans. Dette er en viktig del av vår felles kulturarv og identitet, og har et særlig behov for både bevaring og videreutvikling. Vi mener fylkeskommunens overordnede ansvar for feltet bør løftes tydelig fram allerede i planprogrammet.

Vestland musikkråd ønsker å være representert i styringsgruppen og de ulike arbeidsgruppene for planarbeidet, som representanter for musikkfrivilligheten i Vestland. Vi ser fram til det videre arbeidet med plan for kultur, idrett og friluftsliv, og gleder oss til fortsatt engasjement i prosessen.

Vestland 19.04.2021

For Vestland musikkråd
Marius Dale Romslo

Mer om regional plan for kultur, idrett og friluftsliv