Nyheter  Mandag 8. april 2019

Samstemt forsamling: Vi trenger gode planer

16. mars var det frivillige musikklivet samlet på Voss til dialogkonferanse. Vestland musikkråd har som mål å skape gode plattformer for samtale og kunnskapsdeling; denne gangen ville vi se nærmere på samspillet mellom musikkfeltet og det offentlige, og å diskutere hvordan man kan lage gode planer til styrke for det lokale musikklivet. Konklusjonen var at både kulturloven og offentlige planer må være forpliktende for at vilkårene for kulturlivet skal blir gode nok. Det står i loven at alle har rett på både kulturopplevelser og -deltakelse, men det er ikke nok. Samtidig må man passe på at lover og planer ikke hindrer det lokale kulturlivets handlingsrom. I løpet av konferansen kom det frem flere kloke tanker om hvordan lage gode planer for kultur.

Denne solfylte lørdagen på Ole Bull Akademiet var stemningen nærmest høytidsstemt siden årsmøtet vårt tidligere på dagen hadde endret navn på organisasjonen vår til Vestland musikkråd (VMR). Vårt nye navn og utvidelsen av vårt nedslagsfelt lå som en vakker overbygning over samtalen om den kommende fylkessammenslåingen og kulturplanene i kommunene. Vestland musikkråd hadde sammen med Voss musikkråd invitert representanter både fra det offentlige og fra det frivillige musikklivet, fordi vi ønsket å få begge parter i tale. Her har vi forsøkt å samle et lite utdrag av alt det fine som ble sagt denne dagen. (Navneliste panel nederst.)

Hva er en god plan og hvordan få til det?

Ida Habbestad, journalist, kritiker og daglig leder i Norsk Komponistforening, leder samtalen på forbilledlig vis. Ordføreren på Voss, Hans Erik Ringkjøb, innleder med å orientere om sine erfaringer med Voss kommunes kulturplan halvveis i perioden. Han forteller at målet var å lage en plan som ikke ble lagt i skuffen, derfor mener han at det er viktig å bygge den nye planen på det som allerede eksisterer av kulturaktivitet i lokalsamfunnet. Ved å ta vare på identiteten, vil innbyggerne kjenne seg igjen og oppleve at det er deres plan. For å få til dette må brukerne involveres tidlig i prosessen.
- Vi stiller klare krav i vår plan; for å få tilskudd må du vise til det som står i planen. Samtidig passer vi på å tilrettelegge for aktiviteten gjennom bruk av kommunal eiendom. Utfordringer er tilrettelegging. Vi opplever at de tingene som ikke er lovpålagte er særdeles utsatt, sier Ringkjøb.

Med denne gjennomgangen er tonen satt for resten av dagen som viser seg å bli både hyggelig og konstruktiv. Anita Nordheim, Norsk kulturforum (NOKU) og kommunalsjef for kultur og folkehelse i Høyanger kommune, påpeker at det må være politisk vilje for å opprette en kulturplan. Økonomisk gulrot er viktig for å få til dette.
- Det blir feil vekting hvis gode planer mangler. En god plan kan tvinge frem fokus og ressurser, men da må det ikke være frivillig å følge den, mener Nordheim.

Tilstede på Voss er også Per Morten Ekerhovd, kommende direktør for kultur, idrett og inkludering i Vestland fylkeskommune. Han forteller at fylkeskommunen holder på med en oversikt over eksisterende kommunedelplaner i vårt område, og sier at det er forholdsvis bra med planer i vår region. Han minner om at lokale planer også er nasjonale planer fordi de tre nivåene henger sammen. Fylkeskommunen sitt mål er å tilrettelegge for kulturaktivitet uten å blande seg inn. For å få til dette er det viktig å lytte til feltets behov:
- Vi ønsker å lage gode planer så kommunen selv kan prioritere egne oppgaver etter lokalpolitiske prioriteringer, sier Ekerhovd.

Bjarne Dæhlie, generalsekretær i Norsk musikkråd, supplerer med at det i et nasjonalt perspektiv kun eksisterer kommunedelplaner for kultur i et mindretall av kommunene.

Kulturplaner i Vestland fylke

Den neste delen av samtalen innledes med at Per Morten Ekerhovd orienterer om hvordan man tenker seg å løse samfunnsansvaret i det nye fylket. Vi har to kulturplaner i dag, én for hvert fylke, men det jobbes med en ny planstrategi for Vestland fylkeskommune.
- Geografisk blir Vestland veldig stort, vi blir derfor en kraft å regne med nasjonalt. Vi ser kulturfeltet som ett av de viktigste områdene for samfunnsutviklingen, og har inkludering som et nytt punkt i porteføljen. For oss handler det om å skaffe møteplasser mellom individ og samfunn. Vårt mål er å skaffe oss kunnskap om feltet for å kunne være en god tilrettelegger. Kriterier for støtte vil stadig være at tiltakene er regionale, og regionalt vil si at det enten er regionalt rent geografisk, at det involverer flere kommuner, eller er tema som opptar flere, orienterer Ekerhovd.

Representanter for det frivillige musikklivet er Marianne Hoff fra Norges Korforbund Sogn og Fjordane, og Gjermund Tomasgard fra Sogn og Fjordane Folkemusikklag. Vestland musikkråd er glade for å knytte kontakt med organisasjoner og lag i Sogn og Fjordane, og oppdaget raskt at de opplever nøyaktig samme utfordringer som deres søsterorganisasjoner i Hordaland. Korfeltet trenger gode og tilgjengelige øvingslokaler, og tilrettelegging med bedre utstyr som for eksempel kortrapper, og vil gjerne ha dette inn i planene. Folkemusikkfeltet løfter frem behovet for rekruttering innen tradisjonsmusikken, kanskje fylkesmusikerne kan bidra inn i barnehagene, foreslår Tomasgaard.

I begge de fylkeskommunale planene står det at det skal være rom, men ikke hvilke rom. Inger Lise Skarstein fra Amatørkulturrådet i Bergen forteller om vellykket prosjekt i Åsane der de samarbeidet med brukerne om å bygge øvingsrom.
- Det er viktig at det frivillige følger med i planprosessene. Brukerne må inn tidlig, sier Skarstein.

Vårt politiske alibi Einar Horvei (1. vara til Hordaland fylkesting for SV), følger opp med en suksesshistorie fra Voss for å vise viktigheten av samarbeid mellom det frivillige og det skolen.
- Voss kulturskule vokste frem etter et initiativ fra Orkesteret Fossegrimen som startet Voss orkesterskule i sin tid.

Bjarne Dæhlie orienterer om Kulturmeldingen og Frivillighetsmeldingen som slår fast at deltakelse er et gode. Dæhlie mener kultur også bør være en rettighet på lik linje med andre kommunale tjenester .

Er kulturloven god nok?

Kulturloven sier at det er et statlig og kommunalt ansvar å legge til rette for at alle skal få mulighet til å delta i kulturaktivitet og oppleve et mangfold av kulturuttrykk, men sier ingenting om hvordan vi skal få til dette i praksis.
Anita Nordheim orienterer om NOKU sin gjennomgang av loven:
- Loven som vi har i dag sikrer kun et minimum. Minimumskrav sikrer ikke kvalitet eller bredde, påpeker hun.

Kulturmeldingen, som ble lagt frem senhøsten 2018, fremmer forslag om at det kan være en idé å utvide Kulturloven med planbestemmelser etter mønster fra folkehelseloven.
- Det er veldig bra å se til folkehelseloven, mener Nordheim. Den har retning, krav, samt tilsyn fra Fylkesmannen.
En NOKU-rapport viser at også kommunene ønsker en mer detaljert og forpliktende kulturlov.
- Når administrasjonen krymper grunnet økonomi er det vanskelig å finne kontaktperson for kultur i kommunene, avslutter Nordheim.

Konklusjon

Mye arbeid gjenstår. Det er mange gode intensjoner både regionalt og nasjonalt, men altfor mange steder mangler de gode verktøyene, altså kulturplanene. Offentlige planer må også være forpliktende for at de skal være nyttige verktøy. Vestland musikkråd har i vårt nye handlingsprogram som ett av hovedpunktene å registrere hva som finnes av kommunedelplaner innen kultur. I dag har vi lært at det er viktig å være «på» den politiske prosessen. Etter valget skal kommunene lage kommunal planstrategi – her ønsker VMR å være en viktig støttespiller i prosessen. Lokalpolitikerne må fôres med nyttig informasjon. Økonomisk gulrot er viktig – altså at fylkeskommunen benytter sine midler til å friste kommunene til å lage gode planer. Vi har også snakket om at det er viktig å forankre tilskudd i planer, men ser at det kan være et dilemma å styrke kulturloven hvis kommunene samtidig får mindre ressurser. Til slutt er vi enige om at det er viktig med allianser. Det blir lett sånn at de som roper høyest blir hørt, derfor bør vi samle oss om én felles stemme.

I panelet satt:
Bjarne Dæhli, Norsk musikkråd
Per Morten Ekerhovd, kommende direktør for kultur, idrett og inkludering i Vestland fylkeskommune
Marianne Hoff, Norges Korforbund Sogn og Fjordane
Einar Horvei, 1. vara til Hordaland fylkesting for SV
Anita Nordheim, Norsk Kulturforum og Kommunalsjef for kultur og folkehelse Høyanger kommune
Hans Erik Ringkjøb, ordfører Voss kommune
Gjermund Tomasgard, Sogn og Fjordane Folkemusikklag

Dialogkonferansen var et samarbeid med Voss musikkråd.

Vi vil rette en varm takk til musikklivet på Voss som bidro med fantastiske musikalske opplevelser: Unge sangere og spelemenn fra Voss Spelemannslag, briljant musikk fra orkesteret Fossegrimen sammen med Alversund kammerkor og Sankta Sunniva kammerkor, og ikke minst Voss storband som avsluttet denne minneverdige dagen da vi ble Vestland musikkråd.

Katarina Wolff
Rådgiver
Vestland musikkråd