Vedtekter

Vedtekter for Ringerike Musikkråd

Vedtatt 9.11.2021
Org: 979 560 478

§ 1 VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Ringerike Musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Ringerike Musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.Ringerike Musikkråd er en frivillig organisasjon som jobber for det frivillige musikklivet i kommunen. Ringerike musikkråd ble stiftet 20.02.1986 og er partipolitisk nøytralt.

§ 2 FORMÅL
Ringerike Musikkråd er et frivillig samarbeidsorgan og en interesseorganisasjon for musikklivet i Ringerike kommune.

§ 3 MEDLEMSKAP
§ 3.1 Medlemskategorier
§ 3.1.1 Musikklag
Lokale organisasjoner/lag som er medlem i en landsomfattende organisasjon som er medlem i Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund, er medlem i RMR. Organisasjoner/lag som slutter seg til formålsparagrafen i RMRs vedtekter, kan bli medlemmer i RMR. Musikklag (kor, korps, orkestre, mm) i Ringerike kommune. Organisasjonen må være åpen for alle, og organisasjonens ledelse må være valgt av og blant medlemmene.

§ 3.1.2 Øvrige medlemmer
Offentlige institusjoner, stiftelser og kulturorganisasjoner med musikk som vesentlig arbeidsområde, og som slutter seg til formålsparagrafen i RMRs vedtekter, kan bli medlemmer i Ringerike musikkråd.

§ 3.2 Kontingent
Det er gratis å være medlem av Ringerike musikkråd

§ 3.3 Opptak av medlemmer
Styret i RMR avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans. Inn- og utmeldinger skal skje skriftlig. Medlemskap må sies opp senest 31.12. året før medlemskapet opphører. Organisasjoner som arbeider i strid med RMRs formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet. Årsmøtet fatter slike vedtak med to tredjedels flertall.

§ 4 ORGANISASJON
RMR er Norsk Musikkråds og Musikkens studieforbunds organisasjonsledd i kommunen, og lokalt ledd av (fylke/distriktsnavn) musikkråd. Ringerike Musikkråd er en selvstendig organisasjon med ansvar for egen økonomi.

§ 5 ÅRSMØTET
Årsmøtet er Ringerike musikkråds høyeste myndighet, og holdes annen hvert år (oddetallsår) innen utgangen av mars.

§ 5.1 Representasjon og rettigheter
På årsmøtet møter hvert lag/forening med inntil to delegater. Med fulle rettigheter:

 • Hvert medlemslag med sine delegater
 • Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding. Hver delegat har en stemme. Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt.

  Med forslag- og talerett:
 • Styrets varamedlemmer
 • Valgkomiteens medlemmer
 • Representant for musikkrådet i fylket

  Med talerett:
 • Medlemmer i komitéer valgt av årsmøtet
 • Personer årsmøtet gir fullmakt

  Som observatør:
 • Gjester invitert av styret

§ 5.2 Innkalling og sakspapirer
Innkalling til ordinært årsmøte skal sendes ut seks uker før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret senest ti uker før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste og saksdokumenter senest to uker før årsmøtet.

§ 5.3 Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne representantenes fullmakter
 • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Velge dirigenter, referenter og to protokollunderskrivere
 • Behandle årsmelding
 • Behandle revidert regnskap
 • Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten
 • Behandle handlingsplan for kommende periode
 • Fastsette kontingent for kommende periode
 • Behandle budsjett for kommende periode

Foreta valg av:

 • Leder og fire styremedlemmer, velges for to år
 • To varamedlemmer til styret, velges for ett år
 • Tre medlemmer og ett varamedlem til valgkomite, velges for ett til tre år. Styret oppnevner valgkomite
 • Revisjon
 • Utsending(er) til årsmøtet i musikkrådet i fylket.

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Personer som skal velges til tillitsverv i Ringerike Musikkråd må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem av Ringerike Musikkråd.

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte
Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst en måneds varsel dersom minst en tredel av medlemmene forlanger det, eller hvis minst tre av styrets fem medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet.

§ 6 STYRET
§ 6.1 Sammensetning
Styret består av leder og fire styremedlemmer. Styret velger selv nestleder.

§ 6.2 Mandat og oppgaver
Styret skal:

 • Lede Ringerike musikkråd i perioden mellom årsmøtene
 • Iverksette årsmøtets vedtak
 • Ivareta arbeidsgiveransvaret dersom Ringerike musikkråd har ansatte
 • Oppnevne nødvendige utvalg
 • Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og kommunale organer
 • Utarbeide årsmelding og regnskap
 • Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett
 • Behandle søknader om medlemskap
 • Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev

Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær).

§ 7 LEDERMØTE
Styret innkaller medlemmene til møte minst en gang per år. Møtet er rådgivende i forhold til styret.

§ 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE
Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Gyldige vedtak krever to tredels flertall. Endringene i vedtektene skal legges fram for styret i (fylkesnavn) musikkråd til godkjenning.

§ 9 OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av Ringerike musikkråd må behandles i ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer minst fire måneder før årsmøtet. Oppløsning krever tre firedels flertall. Vedtak om oppløsning skal oversendes (fylkesnavn) musikkråd, som ivaretar disponible midler inntil nytt råd kan etableres.