Nyheter  Torsdag 11. mars 2021

ÅRSMØTE I VOSS MUSIKKRÅD BLIR DIGITALT

Dato: Torsdag 25. mars 2021 kl. 19.00

Vert halde D I G I T A L T

Følgjande saker vert handsama av årsmøte:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av møteleiar og skrivar
  3. Årsmelding for 2020
  4. Rekneskap for 2020
  5. Handsaming av innkomne framlegg
  6. Val

Innspel til årsmøte må være styret i hende innan kl. 17.00 torsdag 25.3.2021.
Arsmelding 2020 Voss musikkrad
Rekneskap 2020 Voss musikkrad
Innstilling fra Valnemnd VMR 2021