Nyheter  Tirsdag 23. mars 2021

Kuturmidlar ny søknadsfrist 18. april for 2021

Lokale kulturtilskot - Voss herad

Mange lag og organisasjonar søkjer om tilskot til mindre tiltak og prosjekt. Desse tiltaka er ofte driftsprega og er viktige for laget. I dei nye retningslinjene har me i all hovudsak skilt mellom desse mindre tiltaka og dei større prosjekta. Me legg opp til ei administrativ tildeling av denne delen av tilskotsordninga. Mindre søknadar med tildeling opp til kr. 10 000 vil bli handsama administrativt med ein årleg hovudfrist, men der ein kan tildela utover året om ikkje alle midlane blir tildelt i fyrste runde. Grensa på kr. 10 000 byggjer på erfaringar frå tidlegare tildelingsrundar. Størrelsen på denne potten er basert på historiske tal og vil ligga på kr 200 000. Størrelsen på denne delen av tilskotet vil bli vurdert på nytt i 2022.