Vedtekter Finnmark musikkråd

Vedtatt på årsmøtet 30. januar 2015

VEDTEKTER

Vedtatt på årsmøtet 30. januar 2015

§ 1 VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Finnmark musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering.

For Finnmark musikkråd er alle musikk-sjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

Finnmark musikkråd ble stiftet 4. oktober 1980 og er partipolitisk nøytralt.

§ 2 FORMÅL

Finnmark musikkråd er fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

Finnmark musikkråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikklivet i Finnmark.

For å nå sine mål skal Finnmark musikkråd

 • Utøve musikkpolitisk arbeid i fylket og nasjonalt i samarbeid med Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og medlemsorganisasjonene
 • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid i musikk og innen musikklivet
 • I tråd med § 2 i vedtektene til Musikkens studieforbund fremme kompetanseutvikling og livslang læring i fylkets musikkliv
 • Koordinere og initiere faglig og organisatorisk arbeid og samarbeid innen musikklivet
 • Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet

§ 3 MEDLEMSKAP

§ 3.1.1

1. Fylkes-/regionledd av musikkorganisasjoner som er medlemmer i Norsk musikkråd / Musikkens studieforbund, er medlemmer i Finnmark musikkråd.

2. Regionale musikkorganisasjoner som slutter seg til §§ 1 og 2 i Finnmark musikkråds vedtekter, kan bli medlemmer i Finnmark musikkråd.

3. Der det ikke er fylkes-/regionalledd av Norsk musikkråds/Musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner, betraktes disse organisasjonenes medlemmer(lag) i Finnmark fylke samlet som ett medlem i Finnmark musikkråd.

For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt:

 • Organisasjonen er åpen for alle
 • Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene

§ 3.1.2

Offentlige institusjoner, stiftelser og kulturorganisasjoner med musikk som vesentlig arbeidsområde, kan bli medlemmer i Finnmark musikkråd hvis de slutter seg til §§ 1 og 2 Finnmark musikkråds vedtekter.

§ 3.2

Styret i Finnmark musikkråd avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans.

§ 3.3

Inn- og utmelding skjer skriftlig. Medlemskap må sies opp senest 01.07. året før medlemskapet opphører.

§ 3.4

Organisasjoner som arbeider i strid med Finnmark musikkråds verdigrunnlag eller formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet.

Årsmøtet fatter slike vedtak med 2/3 flertall.

§ 4 ORGANISASJON

Finnmark musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds fylkesledd i Finnmark. Finnmark musikkråd er et selvstendig organisasjonsledd med ansvar for eget budsjett og egne ansatte. Finnmark musikkråd har lokalledd (lokale musikkråd), der det er hensiktsmessig. For at et lokalt musikkråd skal være et lokalt organisasjonsledd av Finnmark musikkråd, og dermed også av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, skal styret i Finnmark musikkråd godkjenne vedtektene.

Medlemskap i lokalleddene bygger på prinsippene i Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds sentrale vedtekter. Nærmere bestemmelser er fastsatt i vedtekter for lokalleddene, som utarbeides på bakgrunn av mønstervedtekter vedtatt av styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Finnmark musikkråds høyeste myndighet, og holdes hvert annet år innen utgangen av april måned.

§ 5. 1 Representasjon og rettigheter

På årsmøtet møter:

Følgende med fulle rettigheter:

 • Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.1, pkt. 1 og 2, 2 representanter hver
 • Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.2: 1 representanter hver
 • Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.1 pkt. 3: 1 representant hver
 • Lokale ledd med vedtekter godkjent av Finnmark musikkråd:

2 representanter hver

Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.

Hver delegat har én stemme.

Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt.

Følgende har forslag- og talerett:

 • Styrets varamedlemmer
 • Representant fra Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund
 • Valgkomiteens medlemmer

Følgende har bare talerett:

 • Hovedtillitsvalgt for de ansatte
 • Medlemmer i komiteer valgt av årsmøtet
 • Personer årsmøtet gir fullmakt

Følgende møter som observatører:

 • Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene
 • Øvrige representanter fra lokale musikkråd
 • Gjester invitert av styret
 • Ansatte

§ 5.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut seneste 2 måneder før årsmøtet holdes.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 1 måned før årsmøtet.

Styret sender ut fullstendig saksliste senest 2 uker før årsmøtet.

§ 5.3 Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet skal:

Godkjenne representantenes fullmakter

Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Velge dirigenter, referenter, 3 medlemmer til redaksjonskomité og 2 protokollunderskrivere

Behandle styrets melding om virksomheten i to-årsperioden

Behandle revidert regnskap for årsmøteperiodens andre regnskapsår. Ledermøte behandler regnskap for periodens første regnskapsår.

Behandle styrets innstilling vedrørende medlemskap

Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten

Behandle handlingsplan for kommende to-årsperiode

Behandle budsjett for kommende to-årsperiode

Foreta valg av:

 • Leder – velges særskilt
 • To styremedlemmer
 • Ett varamedlemmer til styret
 • To medlemmer og et varamedlem til valgkomite

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det.

Personer som skal velges til tillitsverv i Finnmark musikkråd, må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem av Finnmark musikkråd.

Alle valg gjelder for 2 år. Valgperioden løper fra årsmøte til årsmøte.

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst 1 måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemmene forlanger det.

Dersom styret innkaller til ekstraordinært årsmøte, må minst 2 av styrets 3 medlemmer kreve det.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet.

§ 6 STYRET

§ 6.1 Sammensetning

Styret består av leder og to styremedlemmer valgt av årsmøtet. Styret velger selv nestleder.

§ 6.2 Mandat og oppgaver

Styret skal:

 • Lede Finnmark musikkråd i perioden mellom årsmøtene
 • Iverksette årsmøtets vedtak
 • Tilsette daglig leder og ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Finnmark musikkråd
 • Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev
 • Oppnevne nødvendige utvalg
 • Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og offentlige organer
 • Utarbeide melding om virksomheten og regnskap
 • Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett
 • Godkjenne vedtekter for lokale musikkråd i fylket
 • Behandle søknader om medlemskap

Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær).

§ 7 LEDERMØTE

Styret innkaller medlemmene, jfr. § 3, og lokale musikkråd til ledermøte ved behov, fortrinnsvis i mellomliggende årsmøteår.

Møtet er rådgivende i forhold til styret.

§ 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte, eller på ekstraordinært årsmøte når saken om vedtektsendringer er påbegynt i siste ordinære årsmøte.

Gyldige vedtak krever 2/3 flertall.

Endringene i vedtektene skal legges fram for styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund til godkjenning.

§ 9 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Finnmark musikkråd må behandles i ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer, jfr. § 3, minst fire måneder før årsmøtet.

Oppløsning krever 3/4 flertall.

Vedtak om oppløsning skal oversendes Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, som ivaretar disponible midler inntil nytt råd kan etableres.

Disse vedtekter erstatter vedtektene av 14.10.2006