Vedtekter

§ 1 VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Åsnes musikkråd: heretter Åsnes musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering.

For Åsnes musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

Åsnes musikkråd ble stiftet 30.12.1989 og er partipolitisk nøytralt.

§ 2 FORMÅL

Åsnes musikkråd er lokalt ledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

Åsnes musikkråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikklivet i Åsnes kommune.

For å nå sine mål skal Åsnes musikkråd

• Bidra til samarbeid mellom medlemslagene

• Samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som driver og/eller

organiserer musikkaktiviteter og andre kulturaktiviteter

• Være en pådriver for å belyse og løse aktuelle utfordringer for medlemslagene og musikklivet i kommunen

• I tråd med § 2 i vedtektene til Musikkens studieforbund fremme kompetanseutvikling og livslang læring i kommunens musikkliv

• Gjennomføre fellestiltak til beste for musikklivet i kommunen

§ 3 MEDLEMSKAP

§ 3.1.1

1. Lokale organisasjoner/lag som er medlem i en landsomfattende organisasjon som er medlem i Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund, er medlem i Åsnes musikkråd.

2. Organisasjoner/lag som slutter seg til formålsparagrafen i Åsnes musikkråds vedtekter, kan bli medlemmer i Åsnes musikkråd.

For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt:

• Organisasjonen er åpen for alle

• Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene

§ 3.1.2

Offentlige institusjoner, stiftelser og kulturorganisasjoner med musikk som vesentlig arbeidsområde, kan bli medlemmer i Åsnes musikkråd hvis de slutter seg til §§ 1 og 2 Åsnes musikkråds vedtekter.

§ 3.2

Styret i Åsnes musikkråd avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans.

§ 3.3

Inn- og utmeldinger skjer skriftlig. Medlemskap må sies opp senest 01.07. året før medlemskapet opphører.

§ 3.4

Organisasjoner som arbeider i strid med Åsnes musikkråds verdigrunnlag eller formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet.

Årsmøtet fatter slike vedtak med 2/3 flertall.

§ 4 ORGANISASJON

Åsnes musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds organisasjonsledd i kommunen, og lokalt ledd av (fylkesnavn) musikkråd. Åsnes musikkråd er et selvstendig organisasjonsledd med ansvar for eget budsjett.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Åsnes musikkråds høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av mars.

§ 5.1 Representasjon og rettigheter

På årsmøtet møter:

Følgende med fulle rettigheter:
Hvert medlemslag med 1 delegat (representasjon kan utformes lokalt, for eksempel at hvert lag har 2 delegater)

Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.

Hver delegat har en stemme
Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt.

Følgende har forslag- og talerett:

• Styrets varamedlemmer

• Valgkomiteens medlemmer

Følgende har bare talerett:

• Medlemmer i komitéer valgt av årsmøtet

• Personer årsmøtet gir fullmakt

Følgende møter som observatører:

• Gjester invitert av styret

§ 5.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut 6 uker før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret senest 3 uker før årsmøtet. Styretsender ut fullstendig saksliste og saksdokumenter senest 2 uker før årsmøtet.

§ 5.3 Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet skal:

• Godkjenne representantenes fullmakter

• Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

• Velge dirigenter, referenter, 3 medlemmer til redaksjonskomité og 2 protokollunderskrivere

• Behandle årsmelding

• Behandle revidert regnskap

• Behandle styrets innstilling vedrørende medlemskap

• Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten

• Behandle handlingsplan for kommende periode

• Behandle budsjett for kommende periode

Foreta valg av:

• Leder – velges for 1 (ett) år

• Fire styremedlemmer – velges for to år

• To varamedlemmer til styret – velges for ett år

• Tre medlemmer m/ett varamedlem til valgkomite – velges for ett år

• Revisor

• Velge utsending(er) til årsmøtet i musikkrådet i fylket.

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis noen forlanger det.

Personer som skal velges til tillitsverv i Åsnes musikkråd må ha medlemstilknytning til en organisasjon som

er medlem av Åsnes musikkråd.

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst 1 måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemmene forlanger det.

Dersom styret innkaller til ekstraordinært årsmøte, må minst 3 av styrets 5 medlemmer kreve det.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet.

§ 6 STYRET

§ 6.1 Sammensetning

Styret består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet. Styret velger selv nestleder.

§ 6.2 Mandat og oppgaver

Styret skal:

• Lede Åsnes musikkråd i perioden mellom årsmøtene

• Iverksette årsmøtets vedtak

• Ivareta arbeidsgiveransvaret dersom Åsnes musikkråd har ansatte

• Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev

• Oppnevne nødvendige utvalg

• Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og kommunale organer

• Utarbeide årsmelding og regnskap

• Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett

• Behandle søknader om medlemskap

Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær).

§ 7 LEDERMØTE

Styret innkaller medlemmene, jfr. § 3, til møte minst en gang per år. Møtet er rådgivende i forhold til styret.

§ 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte, eller på ekstraordinært årsmøte når saken om vedtektsendringer er påbegynt i siste ordinære årsmøte. Gyldige vedtak krever 2/3 flertall.

Endringene i vedtektene skal legges fram for styret i Innlandet musikkråd til godkjenning.

§ 9 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Åsnes musikkråd må behandles i ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer, jfr. § 3, minst fire måneder før årsmøtet.

Oppløsning krever 3/4 flertall.

Vedtak om oppløsning skal oversendes (fylkesnavn) musikkråd, som ivaretar disponible midler inntil nytt råd kan etableres.