Vedtekter for Gran og Lunner musikkråd

§ 1. VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Gran og Lunner musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse mellom mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Gran og Lunner musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

Gran og Lunner musikkråd ble stiftet 15.03.2021 og er partipolitisk nøytralt.

§ 2. FORMÅL

Gran og Lunner musikkråd er et samarbeidsorgan og en interesseorganisasjon for musikk/kulturlivet i Gran og Lunner kommune. Det vises ved å:

 • Være et kontakt- og samarbeidsorgan for medlemslagene
 • Arbeide for opplæring innen dans, sang, musikk og teater
 • Bidra til å styrke medlemslagene organisatorisk, drive informasjonsvirksomhet for å gjøre det positive og miljøbyggende arbeidet bedre kjent og verdsatt
 • Være et rådgivningsorgan i miljø- og kulturplanlegging i kommunene
 • Delta i beslutninger om fordeling av kommunale kultur- og voksenopplæringstilskudd

§ 3. MEDLEMSKAP

§ 3.1. MEDLEMSKATEGORIER


§ 3.1.1. MUSIKKLAG

Lokale organisasjoner/lag organisert med eget styre, og som arbeider med eller for dans, sang, musikk og teater med hovedaktivitet innenfor Gran eller Lunner kommune kan bli medlemmer i Gran og Lunner musikkråd.

Organisasjoner/lag som slutter seg til formålsparagrafen i Gran og Lunner musikkråds vedtekter, kan bli medlemmer.

For å bli opptatt som medlem må organisasjonen være åpen for alle, og organisasjonens ledelse må være valgt av medlemmene.

§ 3.2. KONTINGENT

Dersom det er ønskelig med medlemskontingent fastsettes dette av årsmøtet.

§ 4. ORGANISASJON

Gran og Lunner musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds organisasjonsledd i kommunen, og lokalt ledd av Innlandet musikkråd. Gran og Lunner musikkråd er et selvstendig organisasjonsledd med ansvar for egen økonomi.

§ 5. ÅRSMØTET

Årsmøtet er Gran og Lunner musikkråds høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av mars.

§ 5.1. REPRESENTASJON OG RETTIGHETER

På årsmøtet møter inntil to representanter fra hvert medlemsorgan.

Med fulle rettigheter:

 • Hvert medlemslag med to delegater
 • Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.

Hver delegat har en stemme. Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt.

Med forslag- og talerett:

 • Styrets varamedlemmer
 • Valgkomiteens medlemmer
 • Revisor
 • Representant for musikkrådet i fylket

Med talerett:

 • Medlemmer i komitéer valgt av årsmøtet
 • Personer årsmøtet gir fullmakt

Som observatør:

 • Gjester invitert av styret

§ 5.2. INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Innkalling til ordinært årsmøte skal sendes ut minst fire uker før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret senest to uker før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste og saksdokumenter senest en uke før årsmøtet.

§ 5.3. DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Registrere stemmeberettigede
 • Velge møteleder, referent og to protokollunderskrivere
 • Behandle årsmelding
 • Behandle revidert regnskap
 • Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten
 • Behandle handlingsplan for kommende periode
 • Fastsette kontingent for kommende periode dersom dette er aktuelt
 • Behandle budsjett for kommende periode dersom dette er aktuelt
 • Foreta valg av:
  • Leder, velges for ett år
  • Fire styremedlemmer, velges for to år hvor slik at to er på valg hvert år
  • To varamedlemmer til styret
  • Tre medlemmer og ett varamedlem til valgkomite, velges for ett år
  • Revisor for to år

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det.

Personer som skal velges til tillitsverv i Gran og Lunner musikkråd må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem av rådet. Det oppfordres til at styret består av medlemmer fra begge kommunene og mangfoldet ivaretas.

§ 5.4. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst en måneds varsel dersom minst en tredel av medlemmene forlanger det, eller hvis minst tre av styrets fem medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet.

§ 6. STYRET

§ 6.1. SAMMENSETNING

Styret består av leder og fire styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv med nestleder, kasserer og sekretær.

§ 6.2. MANDAT OG OPPGAVER

Styret skal:

 • Lede Gran og Lunner musikkråd i perioden mellom årsmøtene
 • Oppnevne nødvendige utvalg
 • Leder innkaller til styremøter ut fra saksmengde og behov
 • Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og kommunale organer
 • Utarbeide årsmelding og regnskap
 • Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett
 • Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler

Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær). Varamedlemmer innkalles til styremøter. Kommunale kontaktpersoner og sentrale musikkpersoner kan møte i styremøter med tale- og forslagsrett etter eget ønske og avtale med styret.

§ 7. ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Gyldige vedtak krever to tredels flertall.

Endringene i vedtektene skal legges fram for styret i fylkesmusikkrådet til godkjenning.

§ 8. OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Gran og Lunner musikkråd må behandles i ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer minst fire måneder før årsmøtet. Oppløsning krever tre firedels flertall.

Vedtak om oppløsning skal oversendes fylkesmusikkrådet, som ivaretar eventuelle disponible midler inntil nytt råd kan etableres.