Strategi og handlingsplan 2021

Haugesund musikkråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikk/kulturlivet i Haugesund kommune.

Haugesund musikkråd skal bidra til samarbeid mellom medlemslagene.

Innflytelse

Representere det lokale musikkliv overfor kommunen

Drive lokal påvirkning, delta i lokale planprosesser og være høringsinstans

Synliggjøre rådets arbeid overfor kommunen, medlemmer og andre

Lokaler til musikkformål

Arbeide for flere og bedre øvings og framføringslokaler

Kartlegge øvings og framførelses lokaler i kommunen

Arbeide for at NS 8178 «Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse» legges til grunn ved nybygg og rehabilitering av lokaler til musikkformål