Strategi- og handlingsplan 2024-2025

Haugesund musikkråd er en samarbeidspartner for det offentlige, medlemmene og andre.

Mål Hvordan

Representere det lokale musikkliv overfor kommunen

Være bindeleddet mellom kommunen og medlemslagene.

Ha jevnlige dialogmøter med direktør for kultur, idrett og frivillighet og leder for kultur fellestjenester.

Drive lokal påvirkning, delta i lokale planprosesser og være høringsinstans

Delta på aktuelle møter og levere høringsuttalelser på vegne av musikklivet.

Synliggjøre rådets arbeid overfor kommunen, medlemmer og andre

Etablere et godt samarbeid med kulturskolen og kultursjefen gjennom jevnlige møter.

Invitere til årsmøte og årlige medlemsmøter.

Invitere oss selv til årsmøter, årlige medlemsmøter hos ikke-medlemmer.

Arbeide for egnede øvings- og framføringslokaler.

Fortsette med å kartlegge lokaler i kommunen som det frivillige musikk og kulturlivet. Dette gjelder både lokaler til framføring for publikum, og øvingslokaler.