VEDTEKTER HAUGESUND MUSIKKRÅD

§ 1 VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Haugesund musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Haugesund musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

Haugesund musikkråd ble stiftet 15. juni 2021, og er partipolitisk nøytralt.

§ 2 FORMÅL

Haugesund musikkråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikk/kulturlivet i Haugesund kommune.

§ 3 MEDLEMSKAP

§ 3.1 Medlemskategorier

§ 3.1.1 Musikklag

Lokale organisasjoner/lag som er medlem i en landsomfattende organisasjon som er medlem i Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund, er medlem i Haugesund musikkråd.

Organisasjoner/lag som slutter seg til formålsparagrafen i Haugesund musikkråds vedtekter, kan bli medlemmer i Haugesund musikkråd.

For å bli opptatt som medlem må organisasjonen være åpen for alle, og organisasjonens ledelse må være valgt av medlemmene.

§ 3.1.2 Øvrige medlemmer

Offentlige institusjoner, stiftelser og kulturorganisasjoner med musikk som vesentlig arbeidsområde, og som slutter seg til formålsparagrafen i Haugesund musikkråds vedtekter, kan bli medlemmer i Haugesund musikkråd.

§ 3.2 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Kontingenten kreves inn etter årsmøtet og må være betalt for at medlemslaget skal ha stemmerett på årsmøter og andre medlemsmøter.

Styret kan avslutte medlemskap til medlemslag som ikke har betalt medlemskontingent de siste to år.

§ 3.3 Opptak av medlemmer

Styret i Haugesund musikkråd avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans. Inn- og utmeldinger skal skje skriftlig. Medlemskap må sies opp senest 31.12. året før medlemskapet opphører. Organisasjoner som arbeider i strid med Haugesund musikkråds formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet. Årsmøtet fatter slike vedtak med to tredels flertall.

§ 4 ORGANISASJON

Haugesund musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds organisasjonsledd i kommunen og lokalt ledd av Rogaland musikkråd. Haugesund musikkråd er et selvstendig organisasjonsledd med ansvar for egen økonomi.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Haugesund musikkråds høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars.

§ 5.1 Representasjon og rettigheter

På årsmøtet møter:

Med fulle rettigheter:

 • Hvert medlemslag med én delegat
 • Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.

Hver delegat har én stemme. Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt.

Med forslag- og talerett:

 • Styrets varamedlemmer
 • Valgkomiteens medlemmer
 • Representant for musikkrådet i fylket

Med talerett:

 • Medlemmer i komitéer valgt av årsmøtet
 • Personer årsmøtet gir fullmakt

Som observatør:

 • Gjester invitert av styret

§ 5.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte skal sendes ut seks uker før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret senest fire uker før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste og saksdokumenter senest to uker før årsmøtet.

§ 5.3 Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne representantenes fullmakter
 • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Velge dirigenter, referenter og to protokollunderskrivere
 • Behandle årsmelding
 • Behandle revidert regnskap
 • Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten
 • Behandle handlingsplan for kommende periode
 • Fastsette kontingent for kommende periode
 • Behandle budsjett for kommende periode
 • Foreta valg av:
  • Leder, velges for ett år
  • Fire styremedlemmer, velges for to år
  • To varamedlemmer til styret, velges for ett år
  • To medlemmer og ett varamedlem til valgkomite, velges for ett år
  • Én revisor, velges for ett år
  • Utsending(er) til årsmøtet i musikkrådet i fylket

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det.

Personer som skal velges til tillitsverv i Haugesund musikkråd må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem av Haugesund musikkråd.

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst en måneds varsel dersom minst en tredel av medlemmene forlanger det, eller hvis minst tre av styrets fem medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet.

§ 6 STYRET

§ 6.1 Sammensetning

Styret består av leder og fire styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv (nestleder, sekretær, kasserer).

§ 6.2 Mandat og oppgaver

Styret skal:

 • Lede Haugesund musikkråd i perioden mellom årsmøtene
 • Iverksette årsmøtets vedtak
 • Ivareta arbeidsgiveransvaret dersom Haugesund musikkråd har ansatte
 • Oppnevne nødvendige utvalg
 • Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og kommunale organer
 • Utarbeide årsmelding og regnskap
 • Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett
 • Behandle søknader om medlemskap
 • Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev

Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær).

§ 7 MEDLEMSMØTE

Styret innkaller representanter fra medlemsorganisasjonene til møte minst én gang per år. Møtet er rådgivende i forhold til styret.

§ 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Gyldige vedtak krever to tredels flertall.

Endringene i vedtektene legges frem for Rogaland musikkråd til orientering.

§ 9 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Haugesund musikkråd må behandles i ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer minst fire måneder før årsmøtet. Oppløsning krever tre firedels flertall.

Vedtak om oppløsning skal oversendes Rogaland musikkråd, som ivaretar disponible midler inntil nytt råd kan etableres.