Strategi- og handlingsplan 2022 – 23

Time musikkråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikk- og kulturlivet i Time kommune. Time musikkråd skal bidra til samarbeid mellom medlemslagene.

1. En samarbeidspartner for det offentlige, medlemmene og andre

Mål Hvordan
Representere det lokale musikklivet overfor kommunen. Være bindeleddet mellom kommunen og medlemslagene.
Ha jevnlige dialogmøter med kultursjefen.
Delta på den årlige Kontaktkonferansen til kommunen.
Drive lokal påvirkning, delta i lokale planprosesser og være høringsinstans. Delta på aktuelle møter og levere høringsuttalelser på vegne av musikklivet.
Få etablert en samarbeidsavtale med kommunen med samme mal som kommunen har med Time idrettsråd.
Etablere en Facebookgruppe og ha egen nettside.
Synliggjøre rådets arbeid overfor kommunen, medlemmer og andre. Etablere et godt samarbeid med kulturskolen og kultursjefen gjennom jevnlige møter.
Invitere til årsmøte og årlige medlemsmøter.

2. Musikklivet trenger gode lokaler

Mål Hvordan
Arbeide for egnede øvings- og framføringslokaler. Kartlegge lokaler i kommunen som det frivillige musikk- og kulturlivet bruker i samarbeid med Rogaland musikkråd og Kulturalliansen. Dette gjelder både lokaler til framføring for publikum, øvings- og utstillingslokaler og husflidsverksteder.
Arbeide for at NS-ISO 23591:2021, «Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving» (tidl. NS 8178), legges til grunn ved nybygg og rehabilitering av lokaler til musikkformål. Arbeide for å få standarden innarbeidet i kommunens planverk gjennom møter med kultursjefen og andre i kommunen.
Gjennom en samarbeidsavtale med kommunen være høringsinstans i planprosesser.