Nyheter  Fredag 3. juni 2022

Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger

Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og Kulturalliansen gjennomførte fredag det første nettmøtet om hvordan inkludere ukrainere i kultur- og musikkaktivitet.

Thumbnail
Spill av video

Opptak fra fredagens nettmøte

Nettmøtet, som kan sees i sin helhet over, markerer starten på et inkluderingsprosjekt med mål om å bidra til inkludering av mennesker som har flyktet fra krig i Ukraina til Norge. Musikkens studieforbund har allerede fått en tildeling fra Sparebankstiftelsen til dette arbeidet, og vil samkjøres med et offentlig tilskudd som Norsk musikkråd etter planen vil forvalte og kunne åpne for søknader den 9. juni.

Hvordan få kontakt med ukrainere?

Å komme i kontakt med ukrainske flyktninger som er bosatt i kommunene eller som fortsatt er på mottak kan være tidkrevende. Flyktningkoordinatoren i kommunen er et godt utgangspunkt for å etablere kontakt, men vi har sett at det kan være like effektivt å ta kontakt med enkeltpersoner på selve mottakene.

Kommunene skal først og frem sørge for bosted, skole og arbeid, men alle har et behov og ønske om fritidsaktiviteter. For å koordinere dette er det lurt at flere lokale lag går sammen, på tvers av sjangre.

Ukrainere benytter seg av de samme møteplassene som oss, og en enkel mulighet for å nå ut er å henge opp en invitasjon på den lokale dagligvarebutikken med info om tid og sted for øvelser. Vi har laget en plakatmaskin som automatisk oversetter tekst for deg - den finner du her.

Hvordan går vi frem?

Når vi får med oss deltakere på frivillige aktiviteter, ønsker ikke flyktninger nødvendigvis å måtte fortelle om hvordan de har det, hva som er situasjonen i Ukraina eller familien der. Det vesentlige er aktiviteten som skal skje. Inviter inn, være praktisk, og forhold deg til det som er, der og da.

Det er viktig å være konkret: Hva inviterer dere til? Hvis det er for barn – er det plass til å ha med mødre, må en kunne noe på forhånd? Vil det være tolk til stede? Vår organisering med frivillige lag er nok ganske ukjent, men vi mener at nettopp i denne formen er det gode rom for å utvikle naturlig kontakt og skape inkluderende arenaer lokalt. Å gi en god praktisk forklaring på hva de kan være med på er det vesentlige.

Hvor kan vi søke finansiering, få råd og veiledning?

Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og Kulturalliansen setter nå opp et prosjekt sammen. Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger ønsker å gi den nødvendige veiledningen, men også være delaktig i å motivere lokale lag til å gå sammen på tvers av sjanger for å skape introduksjonsaktiviteter, og bidra til rekruttering av ukrainere til langsiktig deltakelse.

Som del av prosjektet, ventes det lansert en tilskuddsordning som alle lag og aktører innen kulturfrivilligheten, som ikke fra før mottar midler fra IMDI, kan benytte seg av. Denne ordningen vil være åpen for søknader mot slutten av neste uke, og i første fase med prioritet på sommeraktiviteter.

Tilskuddsordningen kommer til å ha løpende søknadsfrister, og målet er å kunne gi svar innen 14 dager etter innsendt søknad. Høstaktiviteter kan også søkes om nå før sommeren, men vi vil i første omgang prioritere de aktivitetene som handler om å få med folk i sommer.

Aktuelle kostnader kan være: Materiell, transport, tolk, informasjons- og motivasjonsarbeid, og for dere som inkluderer flyktninger i allerede etablerte aktiviteter kan vi ta høyde for “friplasser”, altså bortfall av egenbetaling. Men vi er også klar over at det kan dukke opp andre kategorier, og det vil være rom for å utdype dette i søknadsskjemaet.

Les mer: Informasjon om tilskuddsordningen.