Musikk er også liv og helse

Det organiserte musikklivet bidrar med en årlig samfunnsnytte på 15,8 milliarder kroner. Les hvorfor deltakelse i musikklivet er viktig for både deg og samfunnet.

Samfunnsnytte 1920x1080

Musikklivets samfunnsnytte kan måles både i kroner og ører

Om lag 10 prosent av befolkningen opp til 80 år er aktive, frivillige deltakere i det organiserte musikklivet. Her legges det ned et betydelig antall timer i form av egenøving, fremføring, frivillig arbeid og innsamlingsaktiviteter. Dette gir en høy verdi for den enkelte, men også for samfunnet.

Over hele landet, i alle lokalsamfunn og i alle aldersgrupper, utøves det musikkaktiviteter hos kor, korps, band, orkestre og konsertarrangører. At dette er nyttig for de som deltar er det ingen tvil om, men er det mulig å beregne den samfunnsøkonomiske nytten?

Svarer er ja, selv om mange av virkningene er indirekte, slår Vista analyse fast en samfunnsøkonomisk verdsettelse av den egenopplevde nytten av øving og spilling til om lag 11,4 mrd. kroner årlig. Publikumsnytten anslås til i overkant av 500 mill. kroner årlig og verdien av frivillig arbeid og innsamlingsaktiviteter anslås til nær 3,5 mrd. kroner per år.

Forskning viser at musikklivet kan gi bedre psykisk helse, høyere livskvalitet, og økt læringsutbytte hos den enkelte deltaker. Det kan ha positive eksterne effekter for samfunnet, for eksempel lavere sykefravær, mer energi på jobben, som igjen gir økt produktivitet og verdiskapning for samfunnet.

En norsk studie viser at å utøve musikk, sang eller teater også reduserer risikoen for tidlig død. Vista Analyse anslår verdien av vunne leveår ved å utøve musikk til 440 mill. kroner årlig. Dersom bedre helse ved deltakelse i musikklivet gir økt yrkesdeltakelse og færre sykemeldinger, er forsiktige anslag på de mulige produksjonsgevinstene henholdsvis 60–603 mill. kroner og 36–145 mill. kroner per år.

I tillegg kommer betydelige ikke-prissatte gevinster knyttet til bedre livskvalitet, bedre læringsutbytte hos barn og unge og mindre problemadferd hos ungdom.

At det frivillige musikklivet representerer store verdier for individ og samfunn er noe vi har vært klar over lenge, men nå kan det også dokumenteres: Det organiserte musikklivet bidrar med en samfunnsnytte på minst 15,8 milliarder hvert eneste år.

Les rapportene

BD BB 8

– På tide at samfunnsbidraget vårt blir tatt på alvor

Statistisk vinner samfunnet over 300 liv i året på at folk deltar i musikklivet. Nå krever generalsekretær Bjarne Dæhli og styreleder Bjørgulv Borgundvaag at musikkfrivilligheten blir tatt på alvor.

Les mer

20200819 191629 Melanie Eigestad

Musikk på grønn resept

De siste årene har musikkens effekter på læringsevne og helse blitt et mer omfattende forskningsfelt. For den enkelte gir dette rikere, bedre liv, men samfunnet nyter også godt av bedre mental helse og sterkere læringsevne hos den enkelte. Velferdseffektene for den enkelte gir med andre ord gevinster for samfunnet.

Les mer

IMG 1857

Deltakelse i musikk er nyttig for helsen, samfunnet og publikum

De samfunnsøkonomiske gevinstene ved å delta i musikklivet består i hovedsak av tre komponenter: den egenopplevde nytten hos deltakere i musikklivet, helse- og læringseffekter og nytte for publikum og andre aktører.

Les mer

Rapportutdeling Abid 4

Mindre problematferd blant unge i musikklivet

Deltakelse i musikkfrivillighet reduserer problematferd blant barn og unge, viser Vista Analyse sin rapport «Musikk i kroner og ører». Effekten er også større i musikkfrivilligheten enn de fleste andre fritidsaktiviteter.

Les mer

Adobe Stock 92788698

Musikk som behandling og forebygging av demens

Musikk har en rekke positive effekter på kognitive ferdigheter blant demenspasienter. Å styrke de eldres deltagelse i musikklivet vil kunne bidra til økt livskvalitet og gjøre at flere blir boende lenger hjemme, som igjen senker kommunenes helse- og velferdsutgifter.

Les mer

Adobe Stock 224703123

Musikkundervisning og musikkaktiviteter er viktig for elevprestasjoner

En forsterkning av musikkundervisning i skolene, og tilrettelegging for at flere barn får ferdigheter innen musikk, vil kunne gi positive læringseffekter og bedre elevprestasjoner - effekter som kan vare livet ut.

Les mer

RMG 6543 2

Verdien av musikk - Norsk musikkråd på Kulturytring Drammen

Tirsdag 22. juni deltok Norsk musikkråd på Kulturytring i Drammen hvor vi snakket verdien av musikk. Se sendingen i sin helhet her.

Les mer

T1b

Musikk i kroner og ører

Vista Analyse har på oppdrag fra Norsk musikkråd kartlagt de samfunnsøkonomiske gevinstene ved det frivillige, organiserte musikklivet. Rapporten setter musikklivet inn i et samfunnsøkonomisk perspektiv og viser hvilke samfunnsøkonomiske gevinster musikklivet gir, og hvordan disse gevinstene kan måles og verdsettes.

Last ned rapporten

T2b

Verdien av musikk

De siste årene har musikkens effekter på læringsevne og helse blitt et mer omfattende forskningsfelt. Dette notatet oppsummerer hovedtrekk i denne forskningen. Formålet er å avdekke gevinster musikk gir den enkelte og samfunnet.

Last ned rapporten

Verdien av kulturlivet for voss

Verdien av kulturlivet for Voss

Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag for Norsk musikkråd, Norske Kulturarrangører, Norsk jazzforum, Creo, NOPA samt Voss herad gjennomført en analyse av verdien kultur og musikalske opplevelser har i en kommune.

Les mer