Hvordan komme i gang?

Denne veilederen inneholder nyttig informasjon til dere som ønsker å inkludere ukrainske flyktninger i deres musikk- og kulturaktivitet.

Hvordan komme i gang

Trinn 1 : Kartlegg flyktningsituasjonen i ditt nærmiljø

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sin oversikt over bosettingstall er et godt utgangspunkt for å anslå hvor mange ukrainske flyktninger et arrangement kan være aktuelle for i din kommune. Oversikten finner du her: Bosettingstall 2022 | IMDi.

På dette kartet har vi plottet inn de områdene hvor det er mange flyktninger og lokale lag.

Se også "Trinn 4: Hvordan komme i kontakt med ukrainske flyktninger" under.

Trinn 2 : Finn samarbeidspartnere og start planlegging av aktivitet

Det regnes som positivt at flere frivillige lag, på tvers av sjanger og aktivitet, går sammen om å lage arrangementer, for eksempel en eller flere introduksjonskvelder. Da blir det lettere å få med kommunen som samarbeidspartner. Det er også enklere for ukrainske flyktninger å forholde seg til de frivillige lagene sammen, enn hver for seg. Vi oppfordrer derfor til å gå sammen med andre lag slik at dere kan vise frem hva dere kan by på i fellesskap i lokalsamfunnet det gjelder. Her er en liste over organisasjoner og lag som er interessert i å inkludere ukrainske flykninger.

Dersom kommunen din har et lokalt musikk- eller kulturråd kan disse involveres som samarbeidspartner. De har bred oversikt over aktørene i kommunen, og kan bistå som et bindeledd mellom kulturfrivilligheten i kommunen.

Spør kommunen om de kan bidra med kontakt med flyktninger, stille et lokale tilgjengelig om det er nødvendig og bidra med synlighet til arrangementet for lokalmiljøet ellers. Bruk gjerne vår mal for å opprette kontakt med kommunen.

Trinn 3 : Bestem dere for type aktivitet / arrangement

Mer informasjon om forskjellige typer aktiviteter og arrangementer finner dere under.

Trinn 4 : Hvordan komme i kontakt med ukrainske flyktninger

Nå når de fleste detaljene knyttet til aktiviteten er på plass, bør dere begynne å invitere ukrainske flyktninger til aktiviteten.

Flyktningtjenesten i kommunen kan være et godt utgangspunkt for å komme i kontakt med interesserte ukrainere.

Dere kan også komme i kontakt med ukrainske flyktninger gjennom

Lokale frivilligsentraler:

Ukrainske foreninger:

Organisasjoner som jobber med flyktninger:

Akuttmottak. På mottakene skal det være en ansatt med ansvar for å koordinere det frivillige tilbudet. En oversikt over akuttinnkvartering finner dere her:

Dere finner eksempler på informasjons- og rekrutteringsmateriell på nettsiden til "Kulturfelleskap med ukrainske flykninger": musikk.no/ukraina.

Trinn 5 : Søk støtte

Dere kan søke økonomisk støtte til arrangementet eller aktiviteten.

Prosjektet «Kulturfelleskap med ukrainske flyktninger» har en egen tilskuddsordning for frivillige kulturorganisasjoner og lokale lag som vil inkludere flyktninger til musikk- og kulturaktiviteter. Eksempler på kostnader kan være tolk, transport til og fra arrangement og informasjons- og motivasjonsarbeid, med det kan også være andre ekstrakostnader. Les retningslinjene for ordningen godt og ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har spørsmål. Kontaktinfo finner dere i nederst i denne veilederen.

Dere finner en oversikt over flere aktuelle tilskuddsordninger på musikk.no/ukraina.

Trinn 6 : Gjennomføring av aktivitet

Tenk over om det er noen enkle tilpassinger og ekstra tilrettelegginger som kan gjøre det enklere for flykningene å delta på aktiviteten.

Språklige barrierer kan hindre flykninger fra å delta i frivilligheten. En mulighet kan være å bruke en tolk. Dette kan både senke terskelen for deltakelse og sørge for at viktig informasjon når frem til alle. Dere kan søke om midler til tolk og/eller oversettelse av materiell.

Sett av godt med tid til å snakke med de fremmøtte både under og etter arrangementet. For introduksjons- og kulturkvelder er det fint å legge inn en pause med god tid til prat. Det kan også være lurt å legge inn ekstra tid til oppfølging og til å svare på spørsmål, for eksempel etter en øvelse.

Dersom deltakerne bor på et mottak langt unna, kan det være aktuelt med transport til og fra aktiviteten. Dette kan dere også søke om støtte til.

Trinn 7 : Oppfølging og rapportering

I etterkant av et arrangement er det viktig at dere følger opp ukrainske flyktninger som er interesserte. Har dere planlagt flere introduksjonsarrangementer eller kulturkvelder bør dere informere om dette allerede før dere avslutter første kveld.

Dersom dere har fått penger fra en tilskuddsordning krever flere av dem at dere avleverer en rapport om arrangementet i ettertid. Det betyr at dere bør ha en oversikt over hvor mange som deltok, pengebruk og annen relevant informasjon.

Eksempler på aktiviteter / arrangementer

Kulturkvelder

Lokale kulturforeninger og musikklag oppfordres til å gjennomføre egne arrangementer og aktiviteter som inkluderer ukrainske flyktninger.

For å styrke felleskapet med flyktningene er det å dele felles fremføringer, lage og produsere noe sammen eller dele andre felles opplevelser viktige tiltak. Et slikt arrangement kan være en lokal minikonsert, kultur- / allsangkveld eller liknende med enkel servering og tid til prat og hyggelig samvær.

Det å treffes lokalt, med så lav terskel som mulig og gjerne på tvers av musikksjangre, har vi gode erfaringer med allerede. Akershus musikkråd har laget en veileder med gode tips for gjennomføring av kulturkvelder: Veileder for ukrainsk/norsk kulturkveld – Akershus musikkråd.

Introduksjonsaktviteter

Lag en eller flere introduksjonskvelder hvor forskjellige lokale foreninger og lag (kor, korps, band, teater, dans ...osv.) kan vise seg frem.

En fin måte å synliggjøre og vise bredden i det lokale frivillige kulturlivet er å invitere ukrainske flyktninger til introduksjonsaktivteter. Vi oppfordrer til samarbeid med andre kulturforeninger, musikklag, kommunen og den lokale frivillighetssentralen.

En introduksjonskveld er også en fin arena for å komme i kontakt med og invitere dem som allerede er interessert i aktiviteten, og som for eksempel sang, danset eller spilte i Ukraina. Dersom dere vil lage en plakat eller invitasjon til deres fritidsaktivitet på ukrainsk, kan dere ta i bruk Norsk musikkråds plakatmaskin.

Introduksjonsarrangementer er også en ypperlig anledning til å fortelle om det frivillige musikk- og kulturlivet og den sentrale rollen som organiserte fritidsaktiviteter har i det norske samfunnet. Forklar at kultur- og fritidsaktiviteter er en viktig del av hverdagen i Norge og at deltakelse i fritidsaktiviteter kan være en snarvei for å bli inkludert i lokalsamfunnet. Bruk gjerne informasjonsbrosjyren Bli med!, som beskriver musikkfrivilligheten på norsk, engelsk og ukrainsk.

Aktivisering på mottak

Dere kan også gjennomføre introduksjonsaktiviteter eller kulturkvelder på et lokalet mottak (se introduksjonsaktiviteter og kulturkvelder over).

En oversikt over akuttinnkvartering finner dere her:

Inkludering i eksisterende aktivitet

Når dere informerer om laget/foreningen er det lurt være så konkret som mulig, for eksempel om når og hvor ofte dere øver, om det er for barn/ungdom/voksne, krav til ferdigheter, foreldredeltakelse, dugnader, konserter, turer og seminarer.

Dere kan lage en invitasjon til deres fritidsaktivitet på ukrainsk ved å bruke Norsk musikkråds plakatmaskin.

Dersom dere er mange i laget, kan en mulighet være å invitere til et møte med en noen få fra gruppen først. Her kan dere fortelle mer om hvordan dere driver, før de nye deltakerne møter hele gruppen.

Er det kostnader knyttet til å delta i deres lag og som kan hindre deltakelse (kontingent, seminarer, turer, kurs, osv.)? Undersøk om kommunen har en kontingentkasse, eller liknende, som kan bidra til å dekke kontingent eller andre kostnader. Les mer her: Dekning av medlemsutgifter (bufdir.no).

Ressurser

Norsk musikkråd har én nasjonal prosjektleder (inkludering@musikk.no) og noen regionale koordinatorer. Disse kan bistå dere som rådgivere og sparringspartnere i planleggingsfasen av arrangementer.

På nettsiden til Kulturfelleskap med ukrainske flykninger finnes flere ressurser, for eksempel:

  • Lenke til tilskuddsordninger
  • Informasjons- og rekrutteringsmateriell
  • Inspirasjon til sanger og musikk, blant annet på ukrainsk
  • Eksempler på gjennomførte aktiviteter og arrangementer

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til veilederen eller trenger råd i forbindelse med gjennomføringen av ditt arrangement, ikke nøl med å ta kontakt.

Norsk musikkråd
inkludering@musikk.no

22 00 56 00