Vedtekter

Vedtekter for Nordland musikkråd

Vedtekter Nordland musikkrådVedtatt på årsmøte 10.mai 2014

§ 1 VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Nordland musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker.
Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering.
For Nordland musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.Nordland musikkråd ble stiftet 1978 og er partipolitisk nøytralt.

§ 2 FORMÅL

Nordland Musikkråd er fylkesledd av Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF) Nordland musikkråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikklivet i Nordland FylkeFor å nå sine mål skal Nordland Musikkråd

 • Utøve musikkpolitisk arbeid i fylket og nasjonalt i samarbeid med Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og medlemsorganisasjonene
 • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid i musikk og innen musikklivet
 • I tråd med § 2 i vedtektene til Musikkens studieforbund fremme kompetanseutvikling og livslang læring i fylkets musikkliv
 • Koordinere og initiere faglig og organisatorisk arbeid og samarbeid innen musikklivet
 • Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet

§ 3 MEDLEMSKAP

§ 3.1.1

 1. Fylkes-/regionledd av musikkorganisasjoner som er medlemmer i Norsk musikkråd / Musikkens studieforbund er medlemmer i Nordland Musikkråd
 2. Regionale musikkorganisasjoner som slutter seg til §§ 1 og 2 i Nordland Musikkråds vedtekter, kan bli medlemmer i Nordland Musikkråd
 3. Der det ikke er fylkes-/regionalledd av Norsk musikkråds/Musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner, betraktes disse organisasjonenes medlemmer(lag) i Nordland fylke samlet som ett medlem i Nordland Musikkråd

For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt:

 • Organisasjonen er åpen for alle
 • Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene

§ 3.1.2
Offentlige institusjoner, stiftelser og kulturorganisasjoner med musikk som vesentlig arbeidsområde, kan bli medlemmer i Nordland Musikkråd hvis de slutter seg til Nordland Musikkråds vedtekter.
§ 3.2Styret i Nordland Musikkråd avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans.
§ 3.3Inn- og utmelding skjer skriftlig. Medlemskap må sies opp senest 01.07. året før medlemskapet opphører.
§ 3.4Organisasjoner som arbeider i strid med Nordland Musikkråds verdigrunnlag eller formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet.Årsmøtet fatter slike vedtak med 2/3 flertall

§ 4 ORGANISASJON

Nordland musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds fylkesledd i Nordland fylke. Nordland musikkråd er et selvstendig organisasjonsledd med ansvar for eget budsjett og egne ansatte.

Nordland musikkråd har lokalledd, lokale musikkråd, der det er hensiktsmessig.

For at et lokalt musikkråd skal være et lokalt organisasjonsledd av NordlandMusikkråd, og dermed også av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, skal styret i Nordland musikkråd godkjenne vedtektene.

Medlemskap i lokalleddene bygger på prinsippene i Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds sentrale vedtekter.

Nærmere bestemmelser er fastsatt i vedtekter for lokalleddene, som utarbeides på bakgrunn av mønstervedtekter vedtatt av styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Nordland musikkråds høyeste myndighet, og holdes ved utgangen av mai, i mellomliggende år til landsmøtene til MSF og NMR.

§ 5. 1 Representasjon og rettigheter
På årsmøtet møter:
Følgende med fulle rettigheter:

 • Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.1, pkt. 1 og 2
  Organisasjon med færre enn 100 medlemmer: 2 representanter
  Organisasjon med 100 medlemmer eller flere: 3 representanter
 • Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.2: 2 representanter hver
 • Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.1 pkt. 3: 1 representant hver
 • Lokale ledd med vedtekter godkjent av Nordland musikkråd: 2 representanter hver

Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.
Hver delegat har én stemme.
Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt

Følgende har forslag- og talerett:
* Styrets varamedlemmer
* Representant fra Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund
* Valgkomiteens medlemmer

Følgende har bare talerett:
* Hovedtillitsvalgt for de ansatte
* Medlemmer i komiteer valgt av årsmøtet
* Personer årsmøtet gir fullmakt

Følgende møter som observatører:
* Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene
* Øvrige representanter fra lokale musikkråd
* Gjester invitert av styret
* Ansatte

§ 5.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut senest 2 måneder før årsmøtet holdes.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 1 måned før årsmøtet.

Styret sender ut fullstendig saksliste senest 2 uker før årsmøte

§ 5.3 Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet skal:
1 Godkjenne representantenes fullmakter.
2 Godkjenne innkalling saksliste og forretningsorden.
3 Velge dirigent, referent og tre medlemmer i redaksjonskomite.
4 Velge to protokollunderskrivere,
5 Behandle styrets innstilling vedrørende medlemskap.
6 Behandle årsmelding for to års - perioden
7 Behandle regnskap periodens andre regnskapsår. Ledermøte behandler regnskap for periodens første regnskapsår
8 Behandle innkomne saker som er oppført på sakslisten,
9 Behandle styrets forslag til handlingsprogram for kommende to-års periode
10 Behandle budsjett for kommende to års periode.
11 Foreta valg av:.
Leder - velges særskilt.
Fire styremedlemmer.
1.,2. og3. varamedlem til styret.
Tre medlemmer m./ ett varamedlem til valgkomite-
Revisor

Personer som skal velges til tillitsverv i organisasjonen bør ha medlemstilknytning til en medlemsorganisasjon.
Styremedlemmene velges for 2 år, slik at alle styremedlemmer er på valg ved hvert årsmøte.
Alle andre valg er også for 2 år
Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det.

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte
Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst 1 måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemmene forlanger det.
Dersom styret innkaller til ekstraordinært årsmøte, må minst 3 av styrets 5 medlemmer kreve det.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet.

§ 6 STYRET

§ 6.1 Sammensetning
Styret består av leder, fire styremedlemmer og 3 varamedlemmer valgt av årsmøtet. Styret velger selv nestleder

§ 6.2 Mandat og oppgaver
Styret skal:

• Lede Nordland musikkråd i perioden mellom årsmøtene
• Iverksette årsmøtets vedtak
• Tilsette daglig leder og ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Nordland Musikkråd
• Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev
• Oppnevne nødvendige utvalg
• Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og offentlige organer
• Utarbeide årsmelding og regnskap
• Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett
• Godkjenne vedtekter for lokale musikkråd i fylket
• Behandle søknader om medlemskap

Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede.
Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær).

§ 7 LEDERMØTE

Styret innkaller medlemmene, jfr. § 3, og lokale musikkråd til ledermøte.

Ledermøtet skal avholdes minimum 1 gang det året det ikke er årsmøte, eller når styret eller 1/3 av medlemmene ønsker det.

Ledermøtet behandler regnskap for årsmøteperiodens første regnskapsår. Under behandling av regnskapet settes ledermøtet som årsmøte.

Møtet er i andre saker rådgivende i forhold til styret.
Styret kan innkalle til ledermøter oftere dersom det finner det hensiktsmessig.Ledermøtet innkalles med minst 1 måneds varsel.
Saker som ønskes behandlet på ledermøtet må være styret i hende innen 2 uker før ledermøtet avholdes.

§ 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte, eller på ekstraordinært årsmøte når saken om vedtektsendringer er påbegynt i siste ordinære årsmøte.Gyldige vedtak krever 2/3 flertall.Endringene i vedtektene skal legges fram for styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund til godkjenning

§ 9 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Nordland musikkråd må behandles i ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer, jfr. § 3, minst fire måneder før årsmøtet.
Oppløsning krever 3/4 flertall.
Vedtak om oppløsning skal oversendes Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund som ivaretar disponible midler inntil nytt Nordland Musikkråd kan etableres.