Nyheter  Fredag 2. juli 2021

Musikk som behandling og forebygging av demens

Musikk har en rekke positive effekter på kognitive ferdigheter blant demenspasienter. Å styrke de eldres deltagelse i musikklivet vil kunne bidra til økt livskvalitet og gjøre at flere blir boende lenger hjemme, som igjen senker kommunenes helse- og velferdsutgifter.

Verdens befolkning eldes raskt, og antallet mennesker med alvorlige aldersrelaterte hjernesykdommer øker. Mer enn 80 prosent av utgiftene knyttet til kronisk hjernesykdom skyldes annet enn akutt behandling og pleie. Dette har styrket behovet for å finne kostnadseffektive og anvendelige rehabiliteringsstrategier, både uavhengig av og som supplement til tradisjonelle behandlingsmetoder.

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe kroniske hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i høy alder, og som medfører symptomer som hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsendringer og endring av adferd.

Vitenskapelige funn i WHO-rapporten peker på at musikk støtter kognisjon hos personer med demens. Flere studier har funnet gunstige effekter av å lytte til og lage musikk, blant annet på verbal flyt, spatiale evner, tale og selvbiografisk minne. En studie fant at behandling med sang og musikk i en 10 ukers periode forbedret ikke bare humøret, men også et bredt spekter av kognitive ferdigheter blant demenspasienter.

For personer med demens som er innlagt på sykehus, har bruk av musikk vært assosiert med enn reduksjon i gjennomsnittlig oppholdstid og i behovet for antipsykotiske legemidler. For personer med moderat og avansert demens er musikk assosiert med mindre hjertesvikt, lavere betennelsesnivå og færre stresshormoner.

Studier viser også at mennesker som har gjennomgått ti eller flere år med musikalsk trening har signifikant sterkere visuospatiale evner (evne til å tolke/bearbeide informasjon gjennom synet), eksekutivfunksjoner (mentale ferdigheter som inkluderer bl.a. arbeidshukommelse og fleksibel tenkning) og hukommelse i eldre alder. Disse individene har også vist seg å ha en lavere risiko for kognitivt forfall.

Videre har ensomhet vist seg å kunne gi hele 40 prosent høyere sjanse for å utvikle demens. Musikk og musikkaktiviteter er en viktig sosial ressurs, som skaper sosiale fellesskap, identitet og tilhørighet, og på den måten motvirker ensomhet.

Bruk av musikk og deltagelse i musikkaktiviteter har altså enorm verdi for den enkelte, både når det kommer til behandling og forebygging av demens. Det kan bidra til økt livskvalitet, mestring, og gjøre at eldre blir boende lenger hjemme. De positive effektene er også store for samfunnet ellers, både i form av lavere kostnader i helse og velferd og ved at flere står i arbeidsstyrken lenger.

Les om koret Tiramisù, for personer med demens og deres pårørende:

Demenskoret Tiramisù: «En liten musikalsk revolusjon»

Mer detaljer og informasjon: