Gjeldende vedtekter Tromsø kulturråd

Disse vedtektene ble vedtatt av Årsmøte 2022.

VEDTEKTER FOR TROMSØ KULTURRÅD

Vedtatt av interimsstyret 7. oktober 2020

Endret 28.05.21

Vedtatt av Årsmøte 2022

§ 1 VERDIGRUNNLAG
Grunnlaget for Tromsø kulturråd ligger i en erkjennelse av at kultur er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til alle kulturformers egenart og kultur som grunnlag for sosial samhandling og helse og rehabilitering.
For Tromsø kulturråd er alle kulturelle uttrykksformer likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

Tromsø kulturråd ble stiftet 7. oktober 2020 på initiativ av Troms musikkråd, og er partipolitisk nøytralt.

§ 2 FORMÅL
Tromsø kulturråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for det frivillige kulturlivet i Tromsø kommune, og skal fremme det frivillige kulturlivets interesser i kommunen.

§ 3 MEDLEMSKAP

§ 3.1 Medlemskategorier

§ 3.1.1 Kulturorganisasjon/-lag
Lokale kulturorganisasjoner/-lag som er registrert i Tromsø kommune og slutter seg til Tromsø kulturråds formålsparagraf, kan bli medlemmer i Tromsø kulturråd. For å bli opptatt som medlem må organisasjonen være åpen for alle og ha demokratisk oppbygging.

§ 3.1.2 Assosierte medlemmer
Offentlige institusjoner, stiftelser og andre kulturaktører som slutter seg til Tromsø kulturråds formålsparagraf, kan bli assosierte medlemmer (uten stemmerett) i Tromsø kulturråd.

§ 3.2 Kontingent
Kontingenten bestemmes av årsmøtet.

§ 3.3 Opptak av medlemmer
Styret i Tromsø kulturråd avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans. Inn- og utmeldinger skal skje skriftlig. Medlemskap må sies opp senest 31.12. året før medlemskapet opphører. Organisasjoner som ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet. Årsmøtet fatter slike vedtak med to tredels flertall.

§ 4 ORGANISASJON
Tromsø kulturråd er et selvstendig organ med ansvar for egen økonomi.
Tromsø kulturråd er samtidig Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds organisasjonsledd i kommunen, og lokalt ledd av Troms musikkråd, og får dermed tilgang til organisasjonenes tilskuddsordninger, støtteressurser og oppfølging.

§ 5 ÅRSMØTET
Årsmøtet er Tromsø kulturråds høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av april mars.

§ 5.1 Representasjon og rettigheter
På årsmøtet møter:

Med fulle rettigheter:

 • Hvert medlemslag med en delegat
 • Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.Hver delegat har én stemme. Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt.

Med forslags- og talerett:

 • Hvert medlemslag med en deltaker
 • Styrets varamedlemmer
 • Valgkomiteens medlemmer
 • Representant for musikkrådet i fylket
 • Assosierte medlemmer

Med talerett:

 • Medlemmer i komitéer valgt av årsmøtet
 • Personer årsmøtet gir fullmakt

Som observatører:

 • Gjester invitert av styret.

§ 5.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte skal sendes ut seks uker før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret senest tre uker før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste og saksdokumenter senest to uker før årsmøtet.

§ 5.3 Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne stemmeberettigede.
 • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Velge dirigenter, referenter og to protokollunderskrivere
 • Behandle årsmelding
 • Behandle revidert regnskap
 • Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten
 • Behandle handlingsplan for kommende periode
 • Fastsette kontingent for kommende periode
 • Behandle budsjett for kommende periode
 • Foreta valg av:
  • Leder og fire styremedlemmer, velges for to år
  • Tre varamedlemmer til styret, velges for ett år
  • Tre medlemmer og ett varamedlem til valgkomite, velges for ett år
  • Revisor
  • Utsending(er) til årsmøtet i musikkrådet i fylket.

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen av de stemmeberettigede forlanger det.

Personer som skal velges til tillitsverv i Tromsø kulturråd må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem av Tromsø kulturråd.

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst en måneds varsel dersom minst en tredel av medlemmene forlanger det, eller hvis minst tre av styrets fem medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkallinga til møtet.

§ 6 STYRET

§ 6.1 Sammensetning

Styret består av leder og fire styremedlemmer. Styret velger selv nestleder.

§ 6.2 Mandat og oppgaver

Styret skal:

 • Lede Tromsø kulturråd i perioden mellom årsmøtene
 • Iverksette årsmøtets vedtak
 • Ivareta arbeidsgiveransvaret dersom Tromsø kulturråd har ansatte
 • Oppnevne nødvendige utvalg
 • Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og kommunale organer
 • Utarbeide årsmelding og regnskap
 • Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett
 • Behandle søknader om medlemskap
 • Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev
 • Kreve inn kontingent
 • Representere det frivillige kulturlivet overfor Tromsø kommune

Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær).

§ 7 MEDLEMSMØTE

Styret innkaller medlemmene til medlemsmøte minst en gang per år. Møtet er rådgivende i forhold til styret.

§ 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Gyldige vedtak krever to tredels flertall.
Vedtektene skal legges fram for Troms musikkråd for å få godkjent fortsatt tilknytning til paraplyen.

§ 9 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Tromsø kulturråd må behandles i ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer minst fire måneder før årsmøtet. Oppløsning krever tre firedels flertall.

Vedtak om oppløsning skal oversendes Troms musikkråd, som ivaretar disponible midler inntil nytt råd kan etableres.