Tilskuddsordning: Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger

Ordningen skal styrke flykningenes livskvalitet, gi mulighet for deltagelse i musikk- og kulturaktiviteter, skape inkludering i lokalsamfunnet og gi tilgang til sosiale nettverk.

Søknadsfristen for denne tilskuddsordningen gikk ut 28. februar 2023.

Hvem kan søke?

Målgruppen for tilskuddsordningen er frivillige kulturorganisasjoner og lokale kulturforeninger som vil inkludere flyktninger fra Ukraina som ønsker å delta i en musikk- eller kulturaktivitet. Dette er organisasjoner og lag i det frivillige musikk- og kulturlivet, herunder medlemmer av nasjonale organisasjoner tilknyttet Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund eller Kulturalliansen. Aktuelle lag og foreninger er innen musikk, teater, dans og kulturarv samt de deler av kulturfrivilligheten som ikke er avgrenset til et spesifikt sjangeruttrykk. Enkeltpersoner kan ikke søke på ordningen.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Midlene skal benyttes for å fremme ny aktivitet og deltagelse blant ukrainske flyktninger bosatt i kommuner eller på mottak, fortrinnsvis ved å inkludere til foreningens eksisterende aktivitet.

Tiltak som kan motta tilskudd: 

  • Introduksjonsaktiviteter i lokalsamfunn
  • Rekruttering og aktiviteter som bidrar til deltagelse
  • Lokale kulturkvelder for og med ukrainske flyktinger

Gjennom ordningen kan det søkes om tilskudd for å kunne etablere kontakt, skape muligheter for deltakelse og bidra til at flyktninger fra Ukraina kan delta i musikk- og kulturaktiviteter.

Midler vil bli prioritert til:

  • Introduksjonsaktiviteter for å tilby og synliggjøre lokale aktiviteter, fortrinnsvis hvor lokale aktører går sammen på tvers av sjanger
  • Kostnader for å utvide eller tilpasse aktivitet, som merutgifter til lokaler for ekstra samlinger, instruktører, informasjonsmateriell og tjenester
  • Utstyr på individnivå dersom dette er en forutsetning for deltakelse i aktivitet

Hvordan er ordningen finansiert?

Tilskuddsordningen er bevilget av Kulturdepartementet, etter Stortingets vedtak i Prop 78 S (2021-2022). I tillegg har Musikkens studieforbund mottatt midler fra Sparebankstiftelsen for å inkludere ukrainske flyktninger i musikkaktiviteter. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund vil fordele innkomne søknader seg i mellom slik at de samlede midlene som er til rådighet kan nå bredest mulig ut.

Saksbehandling og frister

Ordningen varer til og med 31. mars 2023. Medlemslag i Musikkens studieforbund (MSF) kan søke om midler til inkluderingsaktiviteter frem til 23. juni 2023. Søknadsfristen for alle er 28. februar 2023. Det gis ikke støtte til gjennomførte tiltak.

Norsk musikkråd saksbehandler søknader fortløpende.

Husk å lese retningslinjene før du søker.

Rapportering

Informasjon om hvordan du sender inn rapport finner du her.

Retningslinjer Søknadsskjema

Hvis du har spørsmål til denne ordningen, ta gjerne kontakt med oss på epost: inkludering@musikk.no