VEDTEKTER FOR NORSK MUNNSPILLFORUM

Senest vedtatt på årsmøtet Eidene, Vestfold 07.08.2020

1) Norsk Munnspillforum (NMf) er en landsomfattende organisasjon for utøvere av kromatisk munnspill, og andre munnspillinteresserte, med repertoar innen klassisk musikk, folkemusikk/viser og moderne stilarter.

2) FORMÅL
NMf skal være et koordinerende organ for munnspillinteresserte fra hele landet og arbeide spesielt for:

a) å formidle og å spre informasjon mellom medlemmene
b) å arrangere kurs og seminarer for å heve kvaliteten blant landets munnspillere
c) å formidle egnet notemateriell til medlemmene
d) å stimulere lokale munnspillmiljø, også innen andre sjangere enn nevnt i punkt 1.

3) MEDLEMSKAP
Enhver kan bli medlem av NMf ved å betale medlemskontingent fastsatt av årsmøtet. NMf ønsker spesielt å arbeide for å rekruttere yngre medlemmer.

a) frem til fylte 25 år kan man delta på munnspillseminar første gang uten å betale seminaravgift.
b) Deltakelse på seminar ut over dette skjer til halv pris frem til fylte 25 år.
c) Deltakere under 25 år kan søke om å få tildelt reisetilskudd. Søknaden sendes styret.
d) Utgiftene i forbindelse med punktene a, b og c bæres av NMf sentralt. Lokalarrangøren skal få dekket tap som følge av disse ordningene.

4) ØKONOMI
NMf’s regnskapsår er fra 01.01.-31.12. Regnskap for siste driftsår skal presenteres for og gjennomgås av styret. I tillegg skal regnskapet legges frem på årsmøtet og sendes ut sammen med årsmeldingen.

5) ÅRSMØTET
Årsmøtet er NMf’s øverste myndighet. Årsmøtet skal fortrinnsvis avholdes i sammenheng med kurs eller seminar i siste halvdel av kalenderåret. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes hvis styret finner det nødvendig eller ¼ av medlemmene krever det. Skriftlig innkalling til årsmøtet sendes medlemmene senest 8 uker før årsmøtet avholdes. Saker eller forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Saksliste og styrets innstilling til sakene sendes medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle og fatte vedtak i følgende saker:
1) Godkjenne regnskap og styrets årsmelding.
2) Fastsette kontingent og eventuelt vedta budsjett for neste regnskapsår.
3) Behandle og fatte vedtak i andre saker som legges fram av styret (bl.a. kursvirksomhet).
4) Årsmøtet velger 3 representanter (for 2 år), 2 styremedlemmer (for ett år) og 2 vararepresentanter (for ett år) til styret:

  • leder
  • sekretær
  • kasserer
  • 2 styremedlemmer
  • 2 vararepresentanter

I tillegg velger årsmøtet

  • nettansvarlig for NMf’s nettsider
  • seminararrangør for påfølgende års seminar.

Sakene avgjøres ved simpelt flertall, hvor ikke annet er bestemt i vedtektene.

6) STYRET
Styret består av leder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Flertallet av styret er beslutningsdyktig. Styret fører referat fra styremøter.

7) VEDTEKTSENDRINGER
Beslutning om endring av vedtektene krever 2/3 flertall på årsmøtet.

8) OPPLØSNING
Oppløsning av NMf kan bare vedtas av årsmøtet, og da med 2/3 flertall. Disponering av eventuelle aktiva bestemmes av årsmøtet.