Oslo Musikkråd

Oslo musikkråd er en paraplyorganisasjon og møteplass for musikklivet i Oslo som omfatter barne- og ungdomskulturen, det frivillige musikklivet, amatørfeltet og det profesjonelle musikkfeltet. Oslo musikkråd ble stiftet 1977 og er partipolitisk nøytralt. 

Oslo musikkråd et kulturelt samarbeidsorgan for fylkesomfattende organisasjoner og institusjoner som har musikalsk aktivitet, opplæring, utdanning, informasjon, politisk aktivitet eller formidling innen musikkområdet som sentrale oppgaver.
 Vi jobber for å styrke vilkår og arenaer for Oslos musikkliv og musikere.Hva gjør vi:

- Arbeider for at musikk og kulturlivet i Oslo skal få bedre rammevilkår.

- Jobber politisk og strategisk for å holde Oslo som en liten(stor) musikalsk verdensby.

- Sikrer mangfold og muligheter for musikalsk aktivitet.

- Forvalter støtteordninger som voksenopplæringsmidler (gjennom Musikkens studieforbund) og gir konsertstøtte og driftstilskudd til skolekor, korps og orkestre gjennom Oslo kommune.

- Arrangerer UKM, Ungdommens kulturmønstring.

- Har arrangørskole og samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken.

- Gir musikktilbud og arbeidstrening gjennom MIFF, Musikk i fengsel og frihet.

- Arrangerer kurs og seminarer.

- Holder musikkonferanser i Oslo.

- Jobber for å sikre lokaliteter egnet til kulturformål i Oslo.

- Gjør akustiske målinger og veileder for tilrettelegging av og for aktivitet.

- Veileder musikere i søknadskriving og regnskap

- Er høringsinstans for oslo kommune i saker som har med lokaler til kulturformål å gjøre.

 
Om styret

Ansatte
Vedtekter
Handlingsplan

Lokale musikkråd i Oslo

Nordstrand musikk- og kulturråd
Nordre Aker musikk- og kulturutvalg
Sagene kulturråd
Stovner musikk- og kulturutvalg
Østensjø musikkråd

Våre medlemsorganisasjoner

I alt ca. 400 lokallag er med i en av våre organisasjoner.

Medlemsmassen spenner over hele musikkfeltet.

Medlemsorganisasjonene dekker et vidt spekter av musikkaktiviteter og har tilbud om kurs og aktiviteter for sin medlemmer.

Oslo musikkråd gir råd og hjelp til de lokale lagene som er tilsluttet organsisasjonen.

Oslo musikkråd formidler kontakt med organisasjoner som ikke har fylkesledd i Oslo om det trengs.

Kontakt oss

Oslo musikkråd
Telefon: 22 00 56 76
E-post: oslo@musikk.no

Trondheimsveien 2 , bygg J
Postboks 4774 Sofienberg
0506 Oslo