Konsertstøtte

Er du tilhørende i Oslo og skal arrangere en eller flere konserter i Oslo, kan du søke konsertstøtte.
Frist for å søke: vår 15. januar - høst 15.august.

Fra Unof Oslos høstkonsert 2018

Fra Unof Oslos høstkonsert 2018 i Oslo Konserthus. Her ser du solist Theodor Normann-Eide med NOR59

Oslo kommune har en egen konsertstøtteordning for arrangører av konserter i ideell/frivillig regi i Oslo. Konsertstøtten forvaltes av Oslo musikkråd og fordeles to ganger årlig. Arrangører (dvs personer, virksomheter, lag og grupperinger) som utelukkende er basert på frivillig drift vil bli prioritert.

Hva er kriteriene for å motta støtte?

  • Konserten arrangeres i Oslo, og arrangør må være tilhørende i Oslo.
  • Musikk skal være det bærende elementet i arrangementet.
  • Det kan ikke være et lukket arrangement.
  • Tilskuddet kan kun brukes til utgifter tilknyttet arrangementet.
  • Tiltaket kan ikke være gjennomført når søknaden sendes. Arrangementet må gjennomføres innenfor søknadsperioden. Vår: 1. januar - 31. juli. Høst: 1.august – 31. desember
  • Søkere må være en ideell / frivillig organisasjon, lag, forening, virksomhet eller egenorganisert frivillig innsats fra enkeltpersoner.
  • Søkere må sende rapport og regnskap for arrangementene, før støtten ut utbetales. Om rapporten ikke er oss i hende innen fristen, bortfaller støtten.
  • Det skal synliggjøres på plakater, program og i årsmeldinger at tiltaket er støttet av Oslo kommune. Her kan du laste ned Oslo kommunes byvåpen
  • Dersom søkeren mottar støtte fra Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak kan det ikke mottas konsertstøtte fra oss.
  • Søker kan kun sende inn en søknad. Søknaden kan likevel inneholde flere konserter arrangert av samme søker, men maks tildeling er den samme likevel.

Søknadssum
Maks tildeling pr søknad er nå satt til kr 12 000 og man kan kun sende inn en søknad pr semester.

Dette er en ordning hvor alle som innfrir kriteriene og som søker og rapporterer i tide, vil motta støtte. Men det er ikke en ordning som er ment å fullfinansiere et tiltak. Så når det budsjetteres og søkes om støtte, kan det dermed kun søkes om opp til kr 12 000.

Søknadsfrist
For vårsemesteret: 15. januar. For høstsemesteret: 15. august.

Søkere vil motta svar innen 6-8 uker.
Spørsmål angående konsertstøtteordningen? Kontakt Oslo musikkråd: oslo@musikk.no

Rapportering

Rapport skal sendes inn via dette skjemaet:

https://form.jotform.com/23330...

Alle punktene i skjemaet må fylles ut, inkludert prosjektregnskapet.
Du skal også legge ved dokumentasjon på synliggjøring av Oslo kommunes byvåpen (plakat/program/flyveblad/annonse etc.)

Rapporteringsfrist er 8 uker etter at konserten har funnet sted, senest 15.08 for vårsemesteret og 15.01 for høstsemesteret