Konsertstøtte

Er du tilhørende i Oslo og skal arrangere en eller flere konserter i Oslo, kan du søke konsertstøtte.
Frist for å søke: vår 15. januar - høst 15.august.


Fra Unof Oslos høstkonsert 2018

Fra Unof Oslos høstkonsert 2018 i Oslo Konserthus. Her ser du solist Theodor Normann-Eide med NOR59

Oslo kommune har en egen konsertstøtteordning for frivillige lag og foreninger tilhørende i Oslo. Konsertstøtten forvaltes av Oslo musikkråd og fordeles to ganger årlig. Lag og grupper som utelukkende er basert på frivillig drift vil bli prioritert.

Hva er kriteriene for å motta støtte?

  • Konserten arrangeres i Oslo, og arrangør må være tilhørende i Oslo.
  • Musikk skal være det bærende elementet i arrangementet.
  • Det kan ikke være et lukket arrangement.
  • Tilskuddet kan kun brukes til utgifter tilknyttet arrangementet.
  • Tiltaket kan ikke være gjennomført når søknaden sendes. Arrangementet må gjennomføres innenfor søknadsperioden. Vår: 1. januar - 31. juli. Høst: 1.august – 31. desember
  • Søkere må være en frivillig organisasjon, lag, forening eller egenorganisert frivillig innsats.
  • Søkere må sende rapport og regnskap for arrangementene, før støtten ut utbetales. Om rapporten ikke er oss i hende innen fristen, bortfaller støtten.
  • Det skal synliggjøres på plakater, program og i årsmeldinger at tiltaket er støttet av Oslo kommune. Her kan du laste ned Oslo kommunes byvåpen
  • Dersom søkeren mottar støtte fra Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak, kan det ikke mottas konsertstøtte fra oss.

Søknadssum
Maks tildeling pr søknad er kr 10 000 og man kan kun sende inn en søknad pr semester.

Dette er en ordning hvor alle som innfrir kriteriene og som søker og rapporterer i tide, vil motta støtte. Men det er ikke en ordning som er ment å fullfinansiere et tiltak. Så når det budsjetteres og søkes om støtte, så kan det dermed kun søkes om opp til kr 10 000.

HER FINNER DU SØKNADSSKJEMA FOR VÅREN 2021

Her kan du laste ned Oslo kommunes byvåpen

Søknadsfrist
For vårsemesteret: 15. januar. For høstsemesteret: 15. august.

Søkere vil motta svar innen 6-8 uker.
Spørsmål angående konsertstøtteordningen? Kontakt Oslo musikkråd: oslo@musikk.no

Rapportering

Til dere som har fått innvilget konsertstøtte for våren 2021
Dersom dere…
…har gjennomført, eller dere har hatt kostnader i forbindelse med avlysning av konserten rapporterer dere på vanlig vis PÅ DETTE SKJEMAET (V2021)
…ikke gjennomførte, men vil utsette konserten til høst 2021, eller
avlyste, men ikke vil utsette konsertstøtten, sender dere bare en e-post om det.

Alle punktene i skjemaet må fylles ut.
Du skal også legge ved:
Regnskap (Kun for arrangementene dere har søkt støtte til)
Dokumentasjon på synliggjøring av Oslo kommunes byvåpen (plakat/program/flyveblad/annonse etc.)

Rapporteringsfrist er 8 uker etter at konserten har funnet sted, senest 14.08 for vårsemesteret og 15.01 for høstsemesteret