Oslo musikkråd

Oslo musikkråd er en paraplyorganisasjon og møteplass for musikklivet i Oslo som omfatter barne- og ungdomskulturen, det frivillige musikklivet, amatørfeltet og det profesjonelle musikkfeltet.

Oslo musikkråd ble stiftet 1977, og er partipolitisk nøytralt. 

Oslo musikkråd et kulturelt samarbeidsorgan for fylkesomfattende organisasjoner og institusjoner som har musikalsk aktivitet, opplæring, utdanning, informasjon, politisk aktivitet eller formidling innen musikkområdet som sentrale oppgaver.
 Vi jobber for å styrke vilkår og arenaer for Oslos musikkliv og musikere.


Hva gjør vi:


  • Arbeider for at musikk og kulturlivet i Oslo skal få bedre rammevilkår.
  • Sikrer mangfold og muligheter for musikalsk aktivitet.
  • Forvalter støtteordninger som voksenopplæringsmidler(gjennom Musikkens studieforbund) og gir konsertstøtte og driftstilskudd til kor, korps og orkestre gjennom Oslo kommune.
  • Arrangerer UKM (Ung Kultur Møtes)
  • Driver rehabiliterende musikktilbud i kriminalomsorgen og rusomsorgen gjennom Musikk i fengsel og frihet
  • Jobber for å sikre lokaliteter egnet til kulturformål i Oslo.

  • Gjør akustiske målinger og veileder for tilrettelegging av og for aktivitet.

  • Er høringsinstans for Oslo kommune i saker som har med lokaler til kulturformål å gjøre.