Strategi- og handlingsplan 2018-2020

Oslo musikkråd skal arbeide for at flest mulig av Oslos innbyggere får oppleve og delta i musikalsk aktivitet.


Oslo musikkråd innad

 • Informere medlemmene om hvilken bistand Oslo musikkråd kan gi dem.
 • Gi veiledning til medlemmer som trenger bistand for å kunne drive sine aktiviteter.
 • Fordele øremerkede tilskudd fra Oslo kommune til medlemmene.
 • Fordele studiestøtte til medlemmene.
 • Ha en oppdatert og tilgjengelig oversikt over lokaler som egner seg til musikalsk aktivitet.
 • Ha oversikt over, og prioritere de udekkede behovene medlemmene har for offentlig bistand (lokaler; tilskudd etc.)
 • Drive UKM – Ung Kultur Møtes
 • Drive Miff (Musikk i fengsel og frihet)

Oslo musikkråd utad

 • Være en pådriver for bedre rammebetingelser til Musikklivet i Oslo, særlig det frivillige musikklivet.
 • Være fylkesleddet til Norsk musikkråd og gi innspill til politiske prosesser nasjonalt.
 • Bidra til å synliggjøre musikkfeltets tilbud og aktiviteter for innbyggerne generelt og politiske beslutningstakere spesielt.
 • Samarbeide med andre aktører i musikk- og scenekunstfeltet i Oslo om å utvikle felles tilbud og politiske utspill.
 • Arrangere opne møter med kulturpolitikere i Oslo, og ha jevnlig kontakt med kulturetaten og andre relevante faginstanser i Oslo kommune.
 • Være en høringsinstans for Oslo kommune i saker som berører medlemmenes behov.
 • Være faginstans for akustisk tilpassing av offentlige nybygg (skoler).
 • Være pådriver for bedre øvings- og fremføringslokaler for musikklivet i Oslo.

Strategi

Styrke medlemmenes evne til å drive egen organisasjon ved å øke kunnskap om administrasjon, støtteordninger og arrangørkrav, og ved å jobbe for at Oslo får flere tilgjengelige lokaler som egner seg til musikalsk aktivitet.

Oslo musikkråd skal i perioden:

 • Arbeide for at den musikkrelaterte undervisningen i Oslo Musikk- og Kulturskole blir letteretilgjengelig for flere barn. Kapasiteten bør økes, og prisdifferensiering og andre økonomiske tiltak for å gjøre tilbudet mer tilgjengelig for barn i familier med lav inntekt bør vurderes innført.
 • Aktivt følge aktuelle byggeprosjekter i Undervisningsbygg, og arbeide for at prosjektene følger NS8187 «Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse» og andre standard kravspesifikasjoner at prosjektene har tilstrekkelig lagerplass, tilpasset det lokale musikklivets nåværende og framtidige behov.
 • Arbeide for at kravene til flerbruk av skolenes lokaler til musikkutøvelse, (i hovedsak krav til akustikk, lagerplass og åpne dører på kveldstid) innarbeides i Oslo kommunes skolebehovsplans beskrivelse av utforming av nye skoler, på lik linje med kravene til universell utforming. Fokuset bør være «Bygg for læring og lokale kulturhus»
 • Starte et forsøksprosjekt for utlån av skolelokaler til kulturformål i Oslo, slik frivilligmeldingen åpner for
 • Utvikle en modell for lokale musikk- og kulturråd bydelene i Oslo, som et kontaktpunkt mellom medlemmene og den lokale bydelsadministrasjonen.
 • Styrke organisasjonens økonomiske handlingsrom, ved å redusere faste kostnader og øke administrativ kapasitet.
 • Utvikle en ny og mer intuitiv nettside, i tett samarbeid med Norsk musikkråd.