Vedtekter for Oslo musikkråd

av 20.04.2020

Oslo musikkråd ble stiftet i 1977 og er partipolitisk nøytralt.

§ 1 FORMÅL

Oslo musikkråd skal arbeide for at flest mulig av Oslos innbyggere får oppleve og delta i musikalsk aktivitet.

Oslo musikkråd skal:

 • Arbeide for et musikktilbud som gjenspeiler Oslos befolkning.
 • Synliggjøre byens musikktilbud og –muligheter.
  Koordinere og initiere faglig og organisatorisk samarbeid innen musikklivet.
 • Drive kompetansehevende virksomhet på musikkfeltet.
 • Være et kulturpolitisk interesseorgan og arbeide for bedre rammevilkår for Oslos musikkliv.
 • Forvalte offentlige tilskudd til musikklivet.

§ 2 MEDLEMSKAP

§ 2.1

A.
Medlemmer i Norsk musikkråd og Musikkens Studieforbund med tilholdssted i Oslo er medlemmer av Oslo musikkråd.

B.
Fylkesomfattende musikkorganisasjoner kan bli medlemmer i Oslo musikkråd. For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt:

 • Organisasjonen er basert på individuelt medlemskap eller kollektiv medlemskap av foreninger med individuelle medlemmer.
 • Organisasjonen er åpen for alle.
 • Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene.

§2.2 Assosiert medlemskap
Organisasjoner som ikke fyller kravene under § 3.1, og institusjoner under offentlig forvaltning, kan bli assosierte medlemmer.

§ 2.3 Innmelding og utmelding
Styret avgjør opptak av nye medlemmer med årsmøtet som ankeinstans. Inn- og utmelding skal skje skriftlig.

§ 3 ORGANISASJON

Oslo musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds fylkesledd i Oslo og gjennomfører tiltak og oppgaver i henhold til samarbeidsavtaler og Lov om voksenopplæring. Oslo musikkråd er et selvstendig organisasjonsledd med ansvar for eget budsjett og egne ansatte. Oslo musikkråd har lokalledd, lokale musikkkråd og musikk- og kulturråd, der det er hensiktsmessig.

§ 4 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Oslo musikkråds høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert annet år innen utgangen av april.

§ 4.1 Representasjon og rettigheter:
Medlemmer som årsmøtet har godkjent kan stille på årsmøtet med inntil to representanter med fulle rettigheter.

§ 4.2 Møte og talerett
Følgende møter med tale- og forslagsrett:

 • Varamedlemmer i styret.
 • Komiteer valgt av årsmøtet.
 • Personer årsmøtet gir fullmakt.

§ 4.3 Observatører

Følgende kan møte som observatører:

 • Representanter fra alle medlemskategoriene.
 • Gjester invitert av styret.

§ 4.4 Innkalling og sakspapir

Innkalling til ordinært årsmøte skal sendes ut to -2- måneder før årsmøtet skal avholdes. Forslag til saker som skal opp på årsmøtet må være sendt styret senest en -1- måned før. Styret sender ut fullstendig saksliste og sakspapirer senest 14 dager før årsmøtet.

§ 4.5 Dagsorden for årsmøtet

1. Konstituering
1.1. Godkjenne representantenes fullmakter.
1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
1.3
. Velge dirigenter og referenter.
1.4.
Velge to protokollunderskrivere.
2. Behandle to årsmeldinger.
3. Behandle revidert regnskap for årsmøteperiodens siste regnskapsår.
4. Behandle innkomne saker.
5. Behandle styrets forslag til handlingsprogram.
6. Ta budsjett for kommende periode til orientering.
7. Foreta valg av:
7.1. Leder - velges særskilt for to år.
7.2.
Fem styremedlemmer - velges for to år.
7.3. To varamedlemmer til styret - velges for to år.

8. Oppnevne revisor for kommende to-års-periode. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis noen forlanger det. Det bør tilstrebes styrerepresentanter som representerer bredden i Oslos musikkliv.

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller hvis noen forlanger det. Det bør tilstrebes styrerepresentanter som representerer bredden i Oslos musikkliv

9. Styret utnevner ny valgkomite. I forkant av dette sendes et forslag til valgkomité ut til medlemmene. Medlemmene oppfordres til å sende inn forslag til endringer senest tre måneder før årsmøtet.

§ 4.6 Ekstraordinært årsmøte
Styret innkaller med minst en måneds varsel til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av medlemmene eller et enstemmig styre krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkallingen til møtet.

§ 5 STYRET

§ 5.1 Styrets sammensetning
Styret består av leder, fem styremedlemmer og to varastyremedlemmer valgt av årsmøtet. Styret velger selv nestleder. Alle innkalles til styremøtene.

§ 5.2 Styrets mandat og oppgaver
Styret skal:

 • Være arbeidsgiver for de ansatte
 • Lede Oslo musikkråd i perioden mellom årsmøtene
 • Sette i verk vedtak gjort av årsmøtet.
 • Tilsette personale i samsvar med vedtak og behov.
 • Oppnevne nødvendige utvalg.
 • Oppnevne representanter til aktuelle organ /utvalg.
 • Utarbeide årsmelding og regnskap.
 • Utarbeide forslag til handlingsprogram og budsjett.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to styremedlemmer er til stede. Ved likt stemmetall har lederen dobbeltstemme.

Vararepresentantene har møte- og talerett på styremøtene. Vararepresentantene har stemmerett når de erstatter et fraværende styremedlem.

Mellom styremøtene fungerer et arbeidsutvalg bestående av leder, ett styremedlem og daglig leder.

§ 6 ENDRINGER I VEDTEKTENE
Endring i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 stemmeflertall.

§ 7 OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av Oslo musikkråd behandles på ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt styret i Oslo musikkråd og alle tilsluttede medlemsorganisasjoner/ institusjoner minst 4 måneder før årsmøtet. Til oppløsning kreves 3⁄4 stemmeflertall.
Vedtak om oppløsning skal legges fram for styret i Norsk musikkråd og Musikkens Studieforbund, som ivaretar disponible midler inntil nytt råd kan etableres.