Konsertstøtte

Skal du arrangere en eller flere konserter i Oslo, kan du søke konsertstøtte.
Frist for å søke: vår 15. januar - høst 15.august.

Vi er midt i omlegging til nytt søknadssystem, så foreløpig er det ikke mulig å sende inn søknader.

HER finner du rapportskjema for konsertstøtte (informasjon om rapportering nederst på denne siden).

HER finner du mal for budsjett
HER finner du mal for regnskap
HER kan du laste ned Oslo kommunes byvåpen

Oslo Kommune har en egen konsertstøtteordning for frivillige lag og foreninger tilhørende i Oslo. Konsertstøtten forvaltes av Oslo musikkråd, og fordeles to ganger årlig. Lag og grupper som utelukkende er basert på frivillig drift vil bli prioritert. Enkeltpersoner kan ikke motta støtte gjennom denne ordningen.

Hvem kan søke støtte?

Frivillige lag og foreninger i Oslo.

Hva er kriteriene for å motta støtte?

  • Konserten arrangeres i Oslo.
  • Tiltaket må ikke være gjennomført når søknaden sendes.
  • Søkere må være et lag eller en gruppe basert på frivillig drift.
  • Søkere må sende inn budsjett og program for tiltaket.
  • Søkere må sende rapport og regnskap, før støtten utbetales.
  • Det skal synliggjøres på plakater, program og i årsmeldinger at tiltaket er støttet av Oslo kommune.
  • Dersom søkeren mottar støtte fra Løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak, kan det ikke mottas konsertstøtte fra oss.

Søknadssum

Maks tildeling pr søknad er kr 10 000 og man kan kun sende inn en søknad pr semester.

Dette er en ordning hvor alle som innfrir kriteriene og som søker og rapporterer i tide, vil motta støtte. Men det er ikke en ordning som er ment å fullfinansiere et tiltak. Så når det budsjetteres og søkes om støtte, så kan det dermed kun søkes om opp til kr 10 000.

Søknadsfrist
For vårsemesteret: 15. januar.
For høstsemesteret: 15. august.
Søkere vil motta svar innen fire uker.

Spørsmål angående konsertstøtteordningen? Kontakt Oslo musikkråd: oslo@musikk.no

Vi er midt i omlegging til nytt søknadssystem, så foreløpig er det ikke mulig å sende inn søknader.


Rapportering

Rapporteringsskjema finner du HER.

Alle punktene i skjemaet må fylles ut.

Du skal også legge ved:
Regnskap
Dokumentasjon på synliggjøring av Oslo kommunes byvåpen (plakat/program/flyveblad/annonse etc.)

Rapportskjema og vedlegg slåes sammen til én fil og sendes på e-post til: oslo@musikk.no
Merk i emnefeltet: «Rapportskjema konsertstøtte» «semester/år» (f.eks. «Rapportskjema konsertstøtte V2019»)

Rapporteringsfrist er 8 uker etter at konserten har funnet sted, senest 01.09 for vårsemesteret og 01.02 for høstsemesteret