Nyheter  Onsdag 22. november 2023

Oslo musikkråd snakker musikk med Oslo-politikerne

Under etableringen av mulig byrådssamarbeid etter valget har Oslo musikkråd gitt innspill til partigruppene, og til forhandlingene om det politiske grunnlaget for byrådet - "Hammersborgerklæringen".

Byrad1 oktober 2023

Høsten gir normalt rom for å fronte musikk-sak ovenfor byens politikere, og i et valgår er det spesielt hektisk.

På kort tid har nå Oslo musikkråd også hatt møter med kulturutvalgets politikere i bystyret, møte med den nye byråden for kultur og næring - og avgitt høringsuttalelse om det forrige byrådets utkast til temaplan for kulturdeltakelse.

Innspillene til byrådets politiske plattform har gitt stort gjennomslag, og byrådets tilnærming til utvikling av kultur og vilkår for ideelle virksomheter er som hentet fra Oslo musikkråds egen strategi- og handlingsplan. Vi legger spesielt merke til at det inviteres til et tettere samarbeid mellom kommune og frivilligheten om tilbud til barn og unge i kulturskolen, på skolene og i aktivitetsskolen.

Byrådets intensjon om økt bruk av kommunale lokaler, å unngå tilbud i konkurranse med ideelle kulturorganisasjoner, bruk av grunnstøtte som prinsipp for tilskudd, arbeid for å kartlegge kapasitetsgap i kulturell infrastruktur i Oslo og å bidra til bedre muligheter for utendørs musikkarrangementer - vel, her har vi mye å snakke med kommunen om i årene som kommer!

I innspillet til neste års budsjett har Oslo musikkråd argumentert for bedre vilkår for medlemsbasert frivillig kulturaktivitet, særlig i Osloskolenes lokaler. Det er videre pekt på at det i forrige budsjettforslaget ikke var lagt inn justering for pris- og lønnsvekst i pottene for konsertstøtte og for støtte til kor, korps og orkestre - slik som det ligger inne på øvrige avsetninger. Samtidig har vi fått fram at det i ramma i det nye budsjettforslaget fra dagens byråd er et rom for å få lagt dette på plass.

Utkastet til en mulig plan om økt deltakelse i kultur vil kanskje få en ny omdreiing med nytt byråd. Likevel har Oslo musikkråd gitt en uttalelse til det som forelå, og denne kan leses her.