Nyheter  Tirsdag 20. desember 2022

Skoleledere kan bli stolte kulturhusledere

På Kultur- og likestillingsdepartementets innspillsmøte om frivillighetens tilgang på lokaler kom Oslo musikkråd med innspill om skolen som lokale kulturhus.

- Når det gjelder lokaler i Osloskolene, har musikkrådet kjempet på plass det formelle grunnlaget for lenge siden. Men regjeringen må ha en strategi for tydelige og klare krav til lokal gjennomføring, oppfølging og etterprøving av at skolene faktisk fungerer som lokale kulturhus i nærmiljøet. Det har nå ingen konsekvenser for skolene å avslå bruk - så det må på plass en annen holdning, en vilje, et ønske, og en rekke insitament som bidrar til oppfylle målet.

Dette sa Oslo musikkråds styreleder Kee Eide under Kultur- og likestillingsdepartementets møte 13. desember om kulturfrivillighetens tilgang til lokaler. Norsk musikkråd kommer til å gi innspill til regjeringens nasjonale frivillighetsstrategi - og flere lokale aktører var til stede for å støtte opp.

I Oslo har vi fått stadfesta både at skolene skal fungere som kulturhus, vi har fått en egen forskrift som sikrer rett til bruk av lokaler - og fri bruk for unge, vi har fått på plass krav om rett akustikk i øvingsrom og egne kultursaler på alle nye og rehabiliterte skoler, og at musikkrådet skal representere breddekulturen i planprosessene. Likevel svikter det ofte i gjennomføringen, om mange brukere blir avvist av skolene - eller får ikke svar.

Derfor må det ikke bare lov- eller forskriftsfestes at fylker og kommuner skal ha skoler som kulturhus. Det må også brukes målstyring for kulturformålet i skolen - ikke bare for undervisningsmål. Det kan være konkrete måltall for anvendt areal, og krav til utnyttelsesgrad til kultur utenfor undervisningstiden. Forutsett at måloppnåelse skal inngå i skolens og utdanningssektorens rapportering, og som del av skolens årsberetning. Kun undervisningsresultatene har hittil hatt fokus i skolebygger - og det er foreløpig ingenting som gjelder kulturbruk av skolen - til tross for at byens skoler total sett egentlig er "byens største kulturhus". Da må vi kunne forvente at også kulturresultatene blir styrt og målt.

Skal vi oppnå en holdningsendring i Oslo må det etableres positive insentiver for å oppnå kulturmålene. La mål for kultur inngå i ledersamtalen og lønnsforhandling med rektor. Bruk budsjettstyring som virkemiddel, la andel av skolebudsjettet fordeles etter anvendt kapasitet utenom undervisningstiden, slik som for idrettsbruken.

Styreleder oppsummerer enkelt: Om kulturresultatene bare blir etterspurt, blir også skolelederne stolte kulturhusledere i Oslo!

Her kan du se hele innlegget:
https://tv.regjeringen.no/1.ht...

Skjermbilde 2022 12 20 kl 15 54 47