Nyheter  Fredag 30. april 2021

Barn og unge: Sommer kommer, hva gjelder?

Vilkår for sommeren er først klart i mai. Inntil videre må arrangører ta utgangspunkt i forskriften, gjeldende anbefalinger og regjeringens gjenåpningsplan.

Regjeringen har signalisert at trinn 2 vil kunne være mulig å gjennomføre i siste halvdel av mai, men det er først i midten av mai det vil være grunnlag for å vurdere dette.

Paraplyorganisasjonene har spilt inn forslag på hvilke ytterligere endringer som bør gjøres i trinn 2 for å sikre et godt sommertilbud til barn og unge. Listen under er basert på hva som gjelder i dag og hva regjeringen antydet 16. april i forbindelse med gjenåpningsplanen.

Med barn og unge menes i denne sammenheng til og med 19 år (under 20 år).

Nåværende antallsbegrensning (trinn 1):

Innendørs kulturarrangement

 • Uten tilvist plass:
  50 barn og unge hvis de kommer fra samme kommune
  Ellers 10 personer*
 • Med tilvist plass:
  100 personer*

Utendørs kulturarrangement:

 • Uten tilvist plass:
  200 personer*
 • Med tilvist plass:
  600 personer fordelt i kohorter på inntil 200 i hver*

Om deltakere fra flere kommuner:

FHIs tilrådning som risikoreduserende tiltak er å vurdere å begrense aktiviteten slik at den samler deltagere fra et mindre geografisk område og at hele eller deler av aktivitetene kan gjennomføres utendørs.

Utendørs er begrensningen 200, men her er det ikke presisert i forskriften at deltakerne må komme fra samme kommune. Myndighetenes tilrådning pr i dag er likevel å avgrense til samme krets eller region.

*) Ved utendørs arrangement eller tilvist plass innendørs, stiller ikke forskriften krav om at deltakerne må komme fra samme kommune

Antallsbegrensning hvis trinn 2 gjennomføres før sommeren:

Som for trinn 1, men med endringer for antall innendørs.

Innendørs kulturarrangement

 • Uten tilvist plass:
  100 barn og unge hvis de kommer fra samme kommune
  Ellers 20 personer
 • Med tilvist plass:
  200 personer

Utendørs kulturarrangement:
Som trinn 1

Antydet for trinn 3: Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer både innendørs- og utendørs på tvers av kommunegrensene, men begrensning på antall fra trinn 2 skal vurderes fortløpende.

Avstand:

Etter forskriften §13c er personer under 20 år som deltar på aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, og de som står for arrangementene unntatt kravet om 1 meter avstand på arrangementene.

Det må likevel betraktes som en klar oppfordring at 1-meters avstand opprettholdes så langt det er praktisk mulig.

Tilvist plass:

Med tilvist plass menes faste, tilviste plasser, hvor deltakerne skal sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet. Plassene er tilviste når de er nummererte. Det vil si at deltakerne ikke skal bevege seg rundt i lokalet.

Sommeraktiviteter er ofte en blanding av fellessamlinger innendørs og utendørs. Hvis det skal delta 200 personer (trinn 2) er det krav om fast, tilvist plass innendørs, mens det ikke er omtalt krav om fast, tilvist plass ved 200 deltakere utendørs (trinn 2).

Gruppestørrelser:

Ikke regulert av forskriften, men FHIs tilrådning er at gruppene ikke bør være over 20 personer, og ved høyt smittepress bør man vurdere å redusere gruppestørrelsen. Gruppene bør i størst mulig grad ha de samme deltagerne gjennom hele aktiviteten, og blanding av grupper bør begrenses. Gruppene bør også ha de samme lederne gjennom perioden. Gruppene bør spise, sove og ha aktiviteter som krever en viss nærhet, hver for seg.

Overnattinger og måltider:

Dersom arrangementet gjennomføres på et leirsted eller tilsvarende er det leirstedet som er ansvarlig for å tilrettelegge for at praktisk gjennomføring, som overnattinger og måltider, gjennomføres i tråd med gjeldende smitteverntiltak.

FHIs vurdering er at felles måltider med tett kontakt kan øke risiko for smitte. Det tilrås derfor at det må tilrettelegges for god avstand under måltidene, vurderes om måltider kan serveres utendørs eller ved forskjellige tider for ulike grupper og at mat serveres porsjonsvis.

FHIs tilrådning er å tilrettelegge for minst 1 meters avstand mellom soveplassene.

Koronasertifikat og hurtigtester:

Regjeringen opplyser at de jobber med å utvikle et koronasertifikat som kan dokumentere vaksinasjonsstatus, negativt testresultat (PCR-test og antigen hurtigtest) og immunitet etter gjennomgått koronasykdom (basert på en positiv PCR-test). Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utreder hvordan et koronasertifikat kan brukes i gjenåpningen av samfunnet. I følge regjeringen vil en forenklet utgave foreligge i mai.

Paraplyene vil komme tilbake til betydningen av koronasertifikat og bruk av hurtigtester for sommerarrangementer når rammene for dette er nærmere avklart fra myndighetene.

Lokale bestemmelser:

Kommuner kan være omfattet av forsterkede tiltak eller ha etablert restriksjoner. Regler må fastsettes i lokale forskrifter av kommunen, men ofte vil kommunen kun gi anbefalinger. Les mer om forskjellen mellom regel og anbefaling.

Sjekkliste og risikovurdering:

FHI har utarbeidet sjekkliste og risikovurdering i forbindelse med arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet, se link under.

Kilder: