Vedtekter

VEDTEKTER FOR AGDER MUSIKKRÅD

Vedtatt i årsmøte 16. juni 2020

Agder musikkråd ble stiftet på årsmøtet 16.6.2020 som resultat av fylkessammenslåingen. Musikkrådet er lokalisert med kontorer i Arendal og Kristiansand.
Agder musikkråd er et kulturelt samarbeidsorgan for fylkesomfattende musikkorganisasjoner/-lag og institusjoner som har opplæring, utdanning, informasjon og formidling innen musikk som sentrale oppgaver.

§ 1 VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Agder musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering.
For Agder musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Agder musikkråd er partipolitisk nøytralt.

§ 2 FORMÅL

Agder musikkråd er kompetansesenter for musikk i Agder og fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens Studieforbund.

Agder musikkråd skal:

 • Utøve musikkpolitisk arbeid i fylket og nasjonalt i samarbeid med Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og medlemsorganisasjonene.
 • Bidra til at alle skal ha mulighet til å utøve og oppleve musikk, og arbeide for å sikre bedre betingelser for frivillige lag og organisasjoner i musikklivet lokalt og regionalt.
 • Koordinere og initiere faglig og organisatorisk arbeid og samarbeid innen musikklivet.
 • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid i musikk.
 • Fremme kompetanseutvikling og livslang læring i fylkets musikkliv.
 • Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet i fylket.

§ 3 MEDLEMSKAP

§ 3.1.1. Medlemskap

 • Fylkesledd av medlemmer i NMR/MSF og lokale musikkråd er medlemmer av Agder musikkråd.
 • Musikkorganisasjoner/-institusjoner med musikkopplæring, -utdanning, - dokumentasjon og -formidling som sentrale oppgaver og som tilslutter seg §1 i Agder musikkråds vedtekter,kan bli medlemmer av Agder musikkråd.
 • Der det ikke er fylkes-/regionalledd av Norsk musikkråds/ Musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner, betraktes disse organisasjonenes medlemmer (lag) i Agder samlet som ett medlem i Agder musikkråd.

§ 3.1.2
Offentlige institusjoner, stiftelser og kulturorganisasjoner med musikk som vesentlig arbeidsområde kan bli medlemmer i Agder musikkråd hvis de slutter seg til §§ 1 og 2 i Agder musikkråds vedtekter.

§ 3.1.3
Offentlig organisasjoner/ institusjoner som gjennom sin rolle ikke kan være ordinært medlem kan søke assosiert medlemskap.

§ 3.2. Inn- og utmelding
Årsmøtet avgjør opptak av nye medlemmer etter innstilling fra styret. For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt:

 • Organisasjonen er åpen for alle.
 • Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene.

§ 3.3
Inn- og utmelding skjer skriftlig. Medlemskap må sies opp senest 01.07. året før medlemskapet opphører.

§ 3.4
Organisasjoner som arbeider i strid med Agder musikkråds verdigrunnlag eller formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet.
Årsmøtet fatter slike vedtak med 2/3 flertall.

§ 4 ORGANISASJON

Agder musikkråd er et organisasjonsledd av NMR/MSF og et samarbeidsorgan for musikklivet i Agder fylke med ansvar for egne budsjetter og egen administrasjon innenfor gitte rammer. Agder musikkråd prioriterer oppgaver innen fylket og gjennomfører tiltak i samsvar med retningslinjer gitt av NMR, Lov om voksenopplæring med forskrifter og vilkår satt av Agder fylkeskommune. Agder musikkråd har lokale organisasjonsledd – musikkråd – i enkelte kommuner.

Medlemskap i regionleddene og lokalleddene bygger på prinsippene i Norsk musikkråds sentrale vedtekter. Nærmere bestemmelser er fastsatt i vedtekter for regionleddene og for lokalleddene, som utarbeides på bakgrunn av mønstervedtekter vedtatt av styret i Norsk musikkråd.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Agder musikkråds øverste organ. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av april.

§ 5.1 Representasjon og rettigheter
På årsmøtet møter følgende med fulle rettigheter:

Medlemmer med medlemskap etter § 3.1.1., pkt 1 og 2 møter med gradert representasjon etter antall medlemslag i Agder.

 • 2 representanter: 1- 30 medlemslag.
 • 3 representanter: 31-60 medlemslag.
 • 4 representanter: 61 eller flere medlemslag.

Medlemmer med medlemskap etter § 3.1.1 pkt. 3:

 • 2 representanter hver.

Medlemmer med medlemskap etter § 3.1.2:

 • 2 representanter hver.

Lokale ledd med vedtekter godkjent av Agder musikkråd:

 • 2 representanter hver.

Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.

Hver delegat har én stemme.
Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt.

Følgende har forslag- og talerett:

 • Styrets varamedlemmer.
 • Representant fra Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.
 • Valgkomiteens medlemmer.
 • Ansatte.

Følgende har bare talerett:

 • Medlemmer i komiteer valgt av årsmøtet.
 • Personer årsmøtet gir fullmakt.
 • Assosierte medlemmer.

Følgende møter som observatører:

 • Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene.
 • Øvrige representanter fra lokale musikkråd.
 • Gjester invitert av styret.

§ 5.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut seneste 2 måneder før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 1 måned før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter senest 2 uker før årsmøtet.

§ 5.3 Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne representantenes fullmakter.
 • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
 • Velge dirigenter, referenter, 3 medlemmer til redaksjonskomité og 2
 • protokollunderskrivere.
 • Behandle styrets melding om virksomheten.
 • Behandle revidert regnskap.
 • Behandle styrets innstilling vedrørende medlemskap.
 • Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten.
 • Behandle strategi- og handlingsplan for kommende periode.
 • Behandle budsjett for kommende periode.

Foreta valg av:

 • Styreleder.
 • Nestleder.
 • Fire styremedlemmer.
 • To varamedlemmer til styret.
 • Fire medlemmer og to varamedlemmer til valgkomiteen.
 • Revisor.

Det skal være likt antall representanter fra hvert av de tidligere fylkene. Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det.

Personer som skal velges til tillitsverv i Agder musikkråd må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem av Agder musikkråd.

Alle valg gjelder for 2 år. Valgperioden løper fra årsmøte til årsmøte.

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst 1 måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemmene forlanger det.

Dersom styret innkaller til ekstraordinært årsmøte, må minst 4 av styrets 6medlemmer kreve det.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet.

§ 6 STYRET

§ 6.1. Sammensetning

 • Styret består av leder, nestleder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet. I tillegg velges to vara.
 • Styret utnevner representant/utsending til Musikktinget.

§ 6.2. Mandat og oppgaver

Styret skal:

 • Lede rådet i perioden mellom årsmøtene.
 • Iverksette årsmøtets vedtak.
 • Oppnevne nødvendige utvalg.
 • Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner/fylkeskommunale organer.
 • Utarbeide årsmelding og regnskap.
 • Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett.
 • Utarbeide retningslinjer for valgkomite.
 • Godkjenne vedtekter for lokale underledd.
 • Tilsette personale og ivareta arbeidsgiveransvaret.

§ 7 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte, eller på ekstraordinært årsmøte når saken om vedtektsendringer er påbegynt i siste ordinære årsmøte.

Gyldige vedtak krever 2/3 flertall.

Endringene i vedtektene skal legges fram for styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund til orientering.

§ 8 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Agder musikkråd behandles på ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt styret i Agder musikkråd og alle tilsluttede medlemsorganisasjoner/institusjoner minst 4 måneder før årsmøtet. Til oppløsning kreves 3/4 stemmeflertall. Vedtak om oppløsning skal legges fram for Norsk musikkråd som ivaretar disponible midler inntil nytt råd kan etableres.