Nyheter  Torsdag 21. september 2023

Vi trenger politikere som vil satse på kultur!

Kjære nyvalgte politikere! Gratulerer med valget og takk for at du påtar deg en av de viktigste oppgavene for å videreutvikle gode og trygge kommuner og fylker! Du går en spennende tid i møte! Du må oppdatere deg og sette deg inn i mange oppgaver og saker, og danne deg en mening om ulike veivalg. Musikk- og kulturlivet trenger særlig deg som kan ta tak i kultursakene og jobbe for kulturlivet i hele Agder!

Det er viktig å skape gode lokalsamfunn. Oppvekstsvilkår, skole, helsetilbud, arbeidsplasser og næringsliv er viktige byggesteiner. Det samme gjelder folkehelse og inkludering.

Et godt og tilrettelagt kulturtilbud er også en viktig brikke. Dette bidrar til levende lokalsamfunn, god folkehelse og innenforskap. Men like viktig er kulturens egenverdi. I møte med kultur får man utfolde seg, utvikle seg, oppleve og bli utfordret.

Hvordan er kulturens tilstand i din kommune? Hvem lever av kultur, - som musiker eller kunstner? Hva slags kulturtilbud finnes, - for amatører og frivillige? For publikummere? Hvordan står det til med kulturskolen, hvordan er forholdene lagt til rette og i hvilken grad er kulturskolen en ressurs for frivilligheten? Hvordan er tilstanden på kulturlokalene?

I noen kommuner i Agder er det lokale råd som er et samarbeidsnettverk for musikk- og kulturlivet. I dag finnes slike råd i Farsund, Lindesnes, Søgne, Grimstad og Arendal. Flere nye råd vil bli etablert i din valgperiode. Disse rådene vil være viktige for deg for å få innspill og nettopp råd om hva musikk- og kulturlivet har behov for i din kommune, - i tillegg til kommuneadministrasjonen og kulturskolen. Rådene skal også ha jevnlig dialog med kommunen, kulturskolen og andre, og er et viktig talerør for medlemmene sine.

Hvordan er kulturens tilstand i din kommune?

Hvert år legges det ned tusenvis av øvingstimer i musikklivet. Fire av fem lokaler som brukes til musikk, er ikke egnet til bruken. Mange finner et rom og tar til takke med det de får, men det blir ikke et øvingsrom bare fordi det er et rom å øve i. Gode og egnede lokaler skaper kvalitet, trivsel, bidrar til rekruttering og er gode for helsen. Hvordan står dette til i din kommune? Hva sier brukerne selv? Og hva med resten av kulturlivet – har de tilgang til egnede rom for å utøve sin aktivitet?

Regionplan Agder 2030 – når man målene?

Regionplan Agder 2030 har i sitt kapittel om kultur satt noen hårete mål for hvordan det skal være i Agder i 2030, - om bare 6,5 år. Det betyr at dere som er valgt inn i fylkesting og kommunestyrer virkelig må stå på i valgperioden deres hvis målene skal oppnås.

Planen sier blant annet at i 2030 skal følgende finnes i Agder:

Fleksible tilbud av produksjons- og øvingslokaler og opplæring i entreprenørskap, gjør regionen særlig attraktiv for kunstnere, kulturarbeidere og kreative næringer. Vitale miljøer ved og rundt universitetet, kulturinstitusjonene og kompetansesentrene gjør det attraktivt for nyutdannede innen praktiske og estetiske fag å bli boende på Agder. Den høye kunstnertettheten gir god tilgang til kunstnerisk og kreativ kompetanse som stimulerer fritidskulturlivet, skoleverket og næringslivet.

I 2030 er Agder internasjonalt kjent som en nyskapende og mangfoldig kulturregion med en kunnskapsbasert kulturpolitikk. Frivillig og offentlig sektor, akademia og næringsliv samarbeider målrettet for å styrke forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, og eksperimenterer med nye samarbeidsformer i regionen, nasjonalt og internasjonalt.

I løpet av høsten 2023 skal planen revideres og nå er tiden for å gi innspill. Revidert plan skal ut på høring i februar 2024.

Her kan du være med å påvirke hvilken retning det skal være for kulturlivet i fylket, for prioriteringer og tiltak. Hvilke mål skal Agder ha? Og hvilke mål har din kommune? Har dere en kulturplan, en strategi og retning for kultur?

Kjære politiker, lykke til med de neste årene! Vi trenger gode og engasjerte kulturpolitikere!

Arendal, 19.september 2023

Inger Haugan Aasland

Daglig leder Agder musikkråd