Høringsinnspill Kunst- og kulturnæringsprogram for Nyhavna

I Kvalitetsprogram for Nyhavna pekes det på at man må «la kunst og kultur prege Nyhavna» som 1 av 10 virkemidler for utviklingen av bydelen.

I tillegg til å anerkjenne kunstens egenart er dette et bærekraftig perspektiv på byutvikling og vil bidra til boattraktivitet, bedre helse, bedre forutsetninger for næringsutvikling, mangfold og inkludering.

Det profesjonelle kulturlivet og fritidskulturlivet sameksisterer i en gjensidig avhengighet av hverandre i et levende og kontinuerlig samspill. Dette reflekteres behørig i høringsutkastet samt at det er et vesentlig poeng i Rom for deltagelse – regjeringens kulturfrivillighetsstrategi (2023-2025). Dette perspektivet er svært viktig.

Det profesjonelle- og det frivillige kulturlivet mangler i dag god tilgang til egnede øvings- og fremføringslokaler. Trøndelag musikkråd er et regionledd av Norsk musikkråd som har arbeidet frem en internasjonal standard for musikkøverom. Gode musikklokaler handler om liv og helse, det handler om inkludering, rekruttering og mangfold.

I utviklingen av Nyhavna har Trondheim en enestående mulighet til å lage tilstrekkelig mange store, mellomstore og små fleksible øvingsrom tilpasset både det profesjonelle og det frivillige musikkliv. I et musikkperspektiv må totalen på egnede øvingsrom være slik at de både imøtekommer lydsvak akustisk musikk, lydsterk akustisk musikk og forsterket musikk. Disse må ha en tilgjengelighet som er universelt utformet med gode lagerforhold.

Eksempelvis er ideen om å etablere et «øvingshotell» med tilhørende scene interessant. Her har man muligheter til en dynamisk bruksform, med faste og sporadiske leietagere fra hele kunst- og kultursektoren. Et samarbeid med en hovedleietager, med solid betalingsevne er også et interessant forslag.

Hovedbudskapet vårt er at man benytter sjansen til å etablere tilstrekkelig med egnede øvings- og fremføringslokaler for både det profesjonelle kunst- og kulturlivet og kulturfrivilligheten.

Vennlig Hilsen

Styret i Trøndelag musikkåd