Høringsinnspill regional planstrategi for Trøndelag 2024-2027 fra Trøndelag musikkråd

Det er fint at høringsutkastet til regional planstrategi også setter søkelys på kulturens rolle for å skape et trygt, helsefremmende og inkluderende Trøndelag. Vi har noen innspill:

Vi som jobber med kulturfrivilligheten hver dag er klar på at kultur er en kilde til glede og mening, til læring, personlig vekst og god helse. Kulturell aktivitet gir sosial tilhørighet, mestringsfølelse, identitet og mellomkulturell forståelse for alle mennesker.

Å jobbe for at alle har mulighet til å utøve kulturell aktivitet er viktig for samfunnet som helhet.

 • Kulturfrivilligheten skaper opplevelser over hele Trøndelagsregionen.
 • Kulturfrivilligheten er en viktig arena for læring
 • Kulturfrivilligheten skaper store økonomiske synergier
 • Kulturfrivilligheten skaper bolyst
 • Kulturfrivilligheten skaper lokal tilhørighet
 • Kulturfrivilligheten er viktig for den psykiske helsen til barn og unge

Innspill:

Trøndelag musikkråd mener at planstrategiene og satsningsområdene langt på vei er dekkende for planarbeidet og Trøndelagsplanen er fortsatt relevant for utfordringsbildet.

Vi mener imidlertid at planstrategien kunne vært klarere på utfordringene med tilgang på lokaler for kulturfrivilligheten. I tillegg er det for lite søkelys på lokalenes egnethet, både de som er tilgjengelige i dag, og de som muligens vil bli tilgjengelige. Dette gjelder også nybygg. Det er i dag ikke samsvar mellom omfang og kvalitet på den kulturaktiviteten som eksisterer i fylket og tilgang på egnede lokaler.

Planarbeidet til Trøndelag fylkeskommune bør ta inn over seg utfordringene med egnede lokaler til kulturfrivilligheten. Punktene under er noen av de beste og sikreste tiltakene man kan gjøre for å bidra til kulturell aktivitet for alle i hele Trøndelag, med alle de fordeler det vil ha for samfunnet.

 • Lokaler til kulturfrivilligheten må inn i arealprosesser.
 • Lokalene skal være egnet for den aktiviteten som utføres. Eksempelvis tilfredsstillende akustiske forhold. Som er bra for både instruktører, dirigenter, barn, unge og voksne.
 • Lokalene skal være universelt utformet
 • Utlån av lokaler må gjøres lett og ubyråkratisk
 • Aktuelle lokaler bør oppgraderes vesentlig
 • Kulturfrivilligheten må inn i tidlig i planleggingen av nybygg


Vennlig Hilsen

Styret i Trøndelag musikkåd