Vedtekter for Trøndelag musikkråd

Vedtatt i årsmøte 14.03.2018

§ 1 ORGANISASJON

Trøndelag musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds fylkesledd i Trøndelag. Trøndelag musikkråd er et selvstendig organisasjonsledd med ansvar for eget budsjett og egne ansatte.


Trøndelag musikkråd har lokalledd, lokale musikkråd, der det er hensiktsmessig. For at et lokalt
musikkråd skal være et lokalt organisasjonsledd av Trøndelag musikkråd, og dermed også av
Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, skal styret i Trøndelag musikkråd godkjenne
vedtektene.


Medlemskap i lokalleddene bygger på prinsippene i Norsk musikkråds og Musikkens
studieforbunds sentrale vedtekter. Nærmere bestemmelser er fastsatt i vedtekter for lokalleddene, som utarbeides på bakgrunn av mønstervedtekter vedtatt av styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.


1.1 Trøndelag musikkråd - TMR ble stiftet 14. mars 2018 som et fylkesledd av Norsk
Musikkråd - NMR. Alle ledd av organisasjonen er partipolitisk og livssynsmessig nøytrale.
TMR er også fylkesledd av Musikkens studieforbund (MSF).

1.2 Trøndelag musikkråd er en sammenslutning av tidligere Nord-Trøndelag musikkråd (stiftet
29.oktober 1978), Musikkens studieforbund i Sør-Trøndelag / Nord-Trøndelag og SørTrøndelag musikkråd (stiftet 17.april 1982). Trøndelag musikkråd (TMR) er et samarbeidsog interesseorgan for musikklivet i Trøndelag fylke.

1.3 Årsmøtet er TMRs høyeste myndighet. Mellom årsmøtene ledes rådet av styret,
administrasjon og valgte eller oppnevnte utvalg

§ 2 VERDIGRUNNLAG

TMR følger Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund sitt verdigrunnlag

§ 3 FORMÅL

Trøndelag musikkråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikklivet i Trøndelag.

For å nå sine mål skal Trøndelag musikkråd

• Utøve musikkpolitisk arbeid i fylket og nasjonalt i samarbeid med Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og medlemsorganisasjonene

• Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid i musikk og innen musikklivet

• I tråd med § 2 i vedtektene til Musikkens studieforbund fremme kompetanseutvikling og livslang læring i fylkets musikkliv

• Koordinere og initiere faglig og organisatorisk arbeid og samarbeid innen musikklivet

• Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet

§ 4 MEDLEMSKAP

§ 4.1.1

1. Fylkes-/regionledd av musikkorganisasjoner som er medlemmer i Norsk musikkråd / Musikkens studieforbund er medlemmer i Trøndelag musikkråd.

2. Regionale musikkorganisasjoner som slutter seg til §§ 1 og 2 i Trøndelag musikkråds vedtekter, kan bli medlemmer i Trøndelag musikkråd.

3. Der det ikke er fylkes-/regionalledd av Norsk musikkråds/Musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner, betraktes organisasjonenes medlemslag i Trøndelag samlet.

For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt:

• Organisasjonen er åpen for alle

• Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene

§ 4.1.2

Offentlige institusjoner, stiftelser og kulturorganisasjoner med musikk som vesentlig arbeidsområde, kan bli medlemmer i Trøndelag musikkråd hvis de slutter seg til §§ 1 og 2 Trøndelag musikkråds vedtekter.

§ 4.2

Styret i Trøndelag musikkråd avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans.

§ 4.3

Inn- og utmelding skjer skriftlig. Medlemskap må sies opp senest 01.07. året før medlemskapet opphører.

§ 4.4

Organisasjoner som arbeider i strid med Trøndelag musikkråds verdigrunnlag eller formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet.

Årsmøtet fatter slike vedtak med 2/3 flertall.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Trøndelag musikkråds høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

§ 5. 1 Representasjon og rettigheter

(Se vedlegg)

På årsmøtet møter følgende med fulle rettigheter:

• Medlemmene med medlemskap etter § 4.1.1, pkt. 1 og 2

2 representanter hver, men kun 1 repr pr distriktsledd dersom organisasjonene er delt slik

• Medlemmene med medlemskap etter § 4.1.2:

2 representanter hver

• Medlemmene med medlemskap etter § 4.1.1 pkt. 3:

1 representant hver

• Lokale musikk/kulturråd med vedtekter godkjent av Trøndelag musikkråd:

1 representant hver

Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.

Hver delegat har én stemme.

Følgende har forslag- og talerett:

• Styrets varamedlemmer

• Representant fra Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund

• Valgkomiteens medlemmer

Følgende har bare talerett:

• Hovedtillitsvalgt for de ansatte

• Medlemmer i komiteer valgt av årsmøtet

Personer årsmøtet gir fullmakt

Følgende møter som observatører:

• Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene

• Øvrige representanter fra lokale musikkråd

• Gjester invitert av styret

• Ansatte

§ 5.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut seneste 2 måneder før årsmøtet holdes.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 1 måned før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste senest 2 uker før årsmøtet.

§ 5.3 Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet skal:

5.3.1 Konstitueres slik:

Godkjenne representantenes fullmakter. Velge møteledere/dirigenter, referenter, velge 2 repr. til tellekorps og 2 repr. til redaksjonskomite. Velge 2 repr. som protokollvitner

5.3.2 Behandle innkalling, saksliste og fastsette forretningsorden

5.3.3 Behandle årsmelding.

5.3.4 Behandle regnskap.

5.3.5 Behandle innkomne saker slik de er oppført på saklisten

5.3.6 Behandle forslag til handlingsprogram.

5.3.7 Behandle forslag budsjett for inneværende år.

5.3.8 Velge medlemmer til styret slik:

leder for 1 - ett år

2 styremedl. for 2 - to år

3 varamedl. for 1 - ett år

3 medl. og 1 varam. til valgkom. for 1 - ett år

Revisor

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det.

Personer som skal velges til tillitsverv i Trøndelag musikkråd må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem av Trøndelag musikkråd.

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst 1 måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemmene forlanger det. Dersom styret innkaller til ekstraordinært årsmøte, må minst 3 av styrets 5 medlemmer kreve det.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet.

§ 6 STYRET

§ 6.1 Sammensetning

Styret består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet. Styret velger selv nestleder.

§ 6.2 Mandat og oppgaver

Styret skal:

• Lede Trøndelag musikkråd i perioden mellom årsmøtene

• Iverksette årsmøtets vedtak

• Tilsette daglig leder og ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Trøndelag musikkråd

• Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev

• Oppnevne nødvendige utvalg

• Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og offentlige organer

• Utarbeide årsmelding og regnskap

• Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett

• Godkjenne vedtekter for lokale musikkråd i fylket

• Behandle søknader om medlemskap

Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær).

§ 7 LEDERMØTE

Styret kan innkalle medlemmene, jfr. § 4, og lokale musikkråd til ledermøte ved behov.

§ 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte, eller på ekstraordinært årsmøte når saken om vedtektsendringer er påbegynt i siste ordinære årsmøte.

Gyldige vedtak krever 2/3 flertall.

Endringene i vedtektene skal legges fram for styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund til godkjenning.

§ 9 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Trøndelag musikkråd må behandles i ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer, jfr. § 4, minst fire måneder før årsmøtet. Oppløsning krever 3/4 flertall.

Vedtak om oppløsning skal oversendes Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund som ivaretar disponible midler inntil nytt Trøndelag musikkråd kan etableres.

VEDLEGG om representasjon

Hver medlemsorganisasjon får 2 representanter hver. Dersom regionleddet er delt i flere distriktsledd, får hvert distriktsledd 1 stemme. For Trøndelag blir det følgende:

 • Trøndelag folkemusikklag - 2 delegater
 • Sør-Trøndelag krets av NTL - 1 delegat
 • Nord-Trøndelag krets av NTL - 1 delegat
 • Ung i Kor Midt - 2 delegater
 • Trøndelag sangerforum - 2 delegater
 • Norges korforbund NT - 1 delegat
 • Norges korforbund ST - 1 delegat
 • Norges Korforbund ØG - 1 delegat
 • Musikernes fellesorganisasjon - 2 delegater
 • Midt-Norsk Jazzsenter - 2 delegater
 • Trøndelag og Nord-norges sangerforbund - 2 delegater
 • Org. uten eget regionledd - 1 delegat
 • Folkeakademiet Midt-Norge - 2 delegater
 • NMF Trøndelag - 2 delegater
 • Samlet fra organisasjonene - 22 delegater
 • Lokale musikk/kulturråd,1 repr. pr lokalt ledd/råd - 1 delegat