Nyheter  Torsdag 20. januar 2022

Årsmøte 2022

Årsmøtet gjennomføres digitalt på Zoom 24.mars kl.18.00

Innkalling

Innkallingen går til medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd i fylket, assosierte organisasjoner, medlemslag uten fylkesledd, valgkomite i MRm, Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og evt. gjester/observatører.


Frister

 • Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret senest 24. februar.
 • På vegne av valgkomiteen oppfordres det til at forslag til nye styrekandidater sendes inn senest 24. februar.
 • Saksliste og saksdokument sendes ut senest 10. mars.
 • Påmelding til årsmøte 9. mars


Program for årsmøtet

17:45 Møterom på Zoom åpnes

18:00 Styreleder Nils-Gunnar ønsker velkommen til årsmøte

18:10 Ludvig Claeson, generalsekretær i Musikkens studieforbund

18:20 Behandling av årsmøtesaker 1-9

19:20 Valg ved leder i valgkomiteen, Stein Åge Sørli

.

Dagsorden for årsmøtet

Styret forslår følgende saksliste:

Sak 1. Godkjenning av representantene sine fullmakter

Sak 2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden

Sak 3. Valg av møtedirigent, referenter, tellekorps og protokollunderskrivere (2)

Sak 4. Melding om virksomheten for 2020-2021

Sak 5. Godkjenne regnskap for 2020 og 2021

Sak 6. Behandle innkomne saker

Sak 7. Behandle styret sitt framlegg til Strategi- og handlingsplan for 2022/2023

Sak 8. Behandle forslag til budsjett for kommende årsmøteperiode

Sak 9. Valg

Dette sier vedtektene om årsmøte:

§ 5 – ÅRSMØTE

Årsmøtet er Møre og Romsdal Musikkråds høyeste myndighet, og holdes hvert annet år i mars/april

§ 5.1 Representasjon og rettigheter

Følgende med fulle rettigheter:

Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.1, pkt. 1 og 2

 • Organisasjon med færre enn 500 medlemmer: 2 representanter
 • Organisasjon med 500-1500 medlemmer eller flere: 3 representanter
 • Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.2: 2 representanter hver
 • Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.1. pkt. 3: 1 representant hver
 • Lokale ledd med vedtekter godkjente av Møre og Romsdal musikkråd: 2 representanter hver

Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av regnskap og årsmelding. Hver delegat har 1 (en) stemme. Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt.

Følgende har forslag- og talerett:

 • Styrets varamedlemmer
 • Representanter fra Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund
 • Valgkomiteens medlemmer

Følgende har bare talerett:

 • Hovedtillitsvalgt for de ansatte
 • Medlemmer i komiteer valgt av årsmøte
 • Personer årsmøtet gir fullmakt

Følgende møter som observatører:

 • Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene
 • Øvrige representanter fra lokale musikkråd
 • Gjester invitert av styret
 • Ansatte

§ 5.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut seneste 2 måneder før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 1 måned før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste senest 2 uker før årsmøtet.

§ 5.3 Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne representantenes fullmakter
 • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Velge dirigenter, referenter, og 2 protokollunderskrivere
 • Behandle styrets melding om virksomheten i to-årsperioden
 • Behandle revidert regnskap for årsmøteperioden
 • Behandle styrets innstilling vedrørende medlemskap
 • Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten
 • Behandle strategi- og handlingsplan for kommende to-årsperiode
 • Behandle budsjett for kommende to-årsperiode

Foreta valg av:

 • Leder – velges særskilt
 • Fire styremedlemmer
 • Tre varamedlemmer til styret
 • Tre medlemmer og et varamedlem til valgkomite
 • Revisor

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det.

Personer som skal velges til tillitsverv i Møre og Romsdal musikkråd må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem av Møre og Romsdal musikkråd.

Alle valg gjelder for 2 år.

Valgperioden løper fra årsmøte til årsmøte

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst 1 måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemmene forlanger det. Dersom styret innkaller til ekstraordinært årsmøte, må minst 3 av styret 5 medlemmer kreve det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet.

Påmelding

Deltar som