Vedtekter

VEDTEKTER

(Vedtatt på årsmøtet 29.03.2020. Erstatter vedtekter av 09.04.2016)

§ 1 VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Møre og Romsdal Musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til gled og mening, til læring og personlig vekst, til sosiale tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Møre og Romsdal musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

Møre og Romsdal Musikkråd er stifta 28.03.80 og er partipolitisk nøytralt.

§ 2 FORMÅL

Møre og Romsdal musikkråd er fylkesledd/regionsledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.Møre og Romsdal musikkråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikklivet i Møre og Romsdal. For å nå sine mål skal Møre og Romsdal musikkråd:

 • Utøve musikkpolitisk arbeid i fylket og nasjonalt i samarbeid med Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og medlemsorganisasjonene.
 • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid i musikk og innen musikklivet.
 • I tråd med § 2 i vedtektene til Musikkens studieforbund fremme kompetanseutvikling og livslang læring i fylkets musikkliv
 • Koordinere og initiere faglig og organisatorisk arbeid og samarbeid innen musikklivet.
 • Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet.

§ 3 MEDLEMSKAP§ 3.1.1

 • Fylkes-/regionlegg av musikkorganisasjoner som er medlemmer i Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund er medlemmer i Møre og Romsdal musikkråd
 • Regionale musikkorganisasjoner som slutter seg til § 1 og § 2 i Møre og Romsdals musikkråds vedtekter, kan bli medlemmer i Møre og Romsdal musikkråd.
 • Der det ikke er fylkes-/regionalledd av Norsk musikkråd/Musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner, betraktes disse organisasjonenes medlemmer (lag) i Møre og Romsdal fylke samlet som ett medlem i Møre og Romsdal musikkråd. For å bli opptatt som medlem må følgende krav være oppfylt:
  • Organisasjonen er åpen for alle
  • Organisasjonens ledelse er valg av medlemmene

§ 3.1.2 Offentlige institusjoner, stiftelser og kulturorganisasjoner med musikk som vesentlig arbeidsområde, kan bli medlemmer i Møre og Romsdal musikkråd hvis de slutter seg til § 1 og § 2 Møre og Romsdals musikkråds vedtekter.

§ 3.2 Styret i Møre og Romsdal musikkråd avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans.

§ 3.3 Inn- og utmeldinger skjer skriftlig. Medlemskap må sies opp senest 01.07., året før medlemskapet opphøres.

§ 3.4 Organisasjoner som arbeider i strid med Møre og Romsdals verdigrunnlag eller formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, fratas medlemskapet. Årsmøtet fatter slike vedtak med 2/3 flertall.

§ 4 ORGANISASJON

 • Møre og Romsdal Musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds fylkesledd i Møre og Romsdal.
 • Møre og Romsdal musikkråd er et selvstendig organisasjonsledd med ansvar for eget budsjett og egne ansatte.
 • Møre og Romsdal Musikkråd har lokalledd, lokale musikkråd, der det er hensiktsmessig. For at et lokalt musikkråd skal være et lokalt organisasjonsledd av Møre og Romsdal musikkråd, og dermed også av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, skal styret i Møre og Romsdal musikkråd godkjenne vedtektene.
 • Medlemskap i lokalleddene bygger på prinsippene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds sentrale vedtekter. Nærmere bestemmelser er fastsatt i vedtekter for lokalleddene, som utarbeides på bakgrunn av mønstervedtekter vedtatt av styrene i Norsk musikk.

§ 5 - ÅRSMØTE

Årsmøtet er Møre og Romsdal Musikkråds høyeste myndighet, og holdes hvert annet år i mars/april

§ 5.1 Representasjon og rettigheter

På årsmøtet møter følgende med fulle rettigheter:

 • Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.1, pkt. 1 og 2:
  2 representanter hver, men kun 1 repr. pr distrikts ledd dersom organisasjonene er delt slik.
 • Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.1 pkt. 3: 1 representant hver
 • Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.2: 2 representanter
 • Lokale musikk/kulturråd med vedtekter godkjente av Møre og Romsdal musikkråd:
  1 representanter hver

  Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved behandling av regnskap og årsmelding.
  Hver delegat har 1 (èn) stemme.


Følgende har forslag- og talerett:

 • Styrets varamedlemmer
 • Representanter fra Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund
 • Valgkomiteens medlemmer

Følgende har bare talerett:

 • Hovedtillitsvalgt for de ansatte
 • Medlemmer i komiteer valgt av årsmøte
 • Personer årsmøtet gir fullmakt

Følgende møter som observatører:

 • Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene
 • Øvrige representanter fra lokale musikkråd
 • Gjester invitert av styret
 • Ansatte

§ 5.2 Innkalling og sakspapirer

 • Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut seneste 2 måneder før årsmøtet holdes.
 • Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 1 måned før årsmøtet.
 • Styret sender ut fullstendig saksliste senest 2 uker før årsmøtet.

§ 5.3 Dagsorden for årsmøtet

 • Årsmøte skal:Godkjenne representantenes fullmakter
 • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Velge dirigenter, referenter, og 2 protokoll-underskrivere.
 • Behandle styrets melding om virksomheten i to-årsperioden
 • Behandle revidert regnskap for årsmøteperiodens
 • Behandle styrets innstilling vedrørende medlemskap
 • Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten
 • Behandle strategi- og handlingsplan for kommende to-årsperiode
 • Behandle budsjett for kommende to-årsperiode

Foreta valg av:

 • Leder – velges særskilt
 • Fire styremedlemmer
 • Tre varamedlemmer til styret
 • Tre medlemmer og et varamedlem til valgkomite
 • Revisor

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Personer som skal velges til tillitsverv i Møre og Romsdal musikkråd må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem av Møre og Romsdal musikkråd. Alle valg gjelder for 2 år. Valgperioden løper fra årsmøte til årsmøte.

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst 1 måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemmene forlanger det. Dersom styret innkaller til ekstraordinært årsmøte, må minst 3 av styret 5 medlemmer kreve det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet.

§ 6 – STYRET

§ 6.1 Sammensetning

Styret består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet. Styret velger selv nestleder.

§ 6.2 Mandat og oppgaver

Styret skal:

 • Lede Møre og Romsdal Musikkråd i perioden mellom årsmøtene
 • Iverksette årsmøtets vedtak
 • Tilsette daglig leder og ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Møre og Romsdal musikkråd.
 • Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev.
 • Oppnevne nødvendige utvalg
 • Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og offentlige organer
 • Utarbeide årsmelding og regnskap
 • Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett
 • Godkjenne vedtekter for lokale musikkråd i fylket
 • Behandle søknader om medlemskap
 • Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær).

§ 7 - LEDERMØTE

Styret innkaller medlemmene, jfr. § 3, og lokale musikkråd til ledermøte til ledermøte ved behov.

§ 8 - ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte, eller på ekstraordinært årsmøte når saken om vedtaksendringer er påbegynt i siste ordinære årsmøte. Gyldige vedtak krever 2/3 flertall. Endringene i vedtektene skal legges fram til styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund til godkjenning.

§ 9 - OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Møre og Romsdal Musikkråd må behandles i ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer, jfr.§ 3, minst fire måneder før årsmøtet. Oppløsning krever ¾ flertall. Vedtak om oppløsning skal oversendes Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund som ivaretar disponible midler inntil nytt Møre og Romsdal musikkråd kan etableres.