KOMP

Komp gir støtte til kursvirksomhet og andre kompetansehevende tiltak for musikere og arrangører innenfor det rytmiske feltet

KOMP støtter kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm. KOMP kan støtte kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler. KOMP kan i visse tilfeller også støtte utvikling av nytt materiell, hvis dette kan bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene. Arrangørfaglige kurs og opplæring i f eks booking, sikkerhet, bruk av lys- og lydutstyr mm er støtteberettiget. Dansetiltak støttes kun når levende musikk er en integrert del av aktiviteten. Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, f eks organisasjoner, bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber, frittstående grupper.
Kulturskoler kan også søke, men det forutsettes at prosjektet ikke bare er tilgjengelig for skolens egne elever. Opplæringsprosjekter som når mange aktive prioriteres. KOMP støtter ikke mindre enkeltband enn storband. KOMP støtter heller ikke drift, aktiviteter med kommersielt formål, teater/revyprosjekter, skoleinterne prosjekter eller produksjoner (konserter, turneer, CD-utgivelser).

Søknadsskjema legges ut på http://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/komp


Midlene lyses ut med forbehold om Stortingets godkjenning. KOMP administreres av Norsk musikkråd.

Søknadsfrist hvert år er 25. februar.

For ytterligere opplysninger, se http://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/komp

Du kan også ringe Norsk musikkråd på tlf 2200 5600, eller til de respektive sjangerorganisasjonene.