Lokale musikkråd

I Norge finnes det i dag 109 lokale musikkråd (eller musikk- og kulturråd). Lokale musikkråd er viktig for å komme nært på grasrota

HVA ER ET LOKALT MUSIKK- OG KULTURRÅD?

Det lokale musikk- og kulturrådet (heretter rådet) er Norsk musikkråds, Musikkens studieforbunds og regionleddenes lokale organisasjonsledd. Et lokalt råd er en sammenslutning av musikk/kulturlagene i kommunen, og er et felles talerør for lagene i kommunen overfor politikere og myndigheter.Rådet skal arbeide for best mulige forhold for lagene og de musikk/kulturinteresserte i kommunen, for alle musikk/kultursjangre.Rådene arbeider med forhold knyttet til både øving (lokaler, utstyr, tilgjengelighet, pris) og til konserter/forestillinger (lokaler, utstyr, pris, markedsføring).De fleste råd arrangerer også konkrete fellestiltak, kurs, konserter, konsertserier mm, og bidrar også i kommunens kulturuker, 17.mai-arrangementer osv.Arbeidet er stort sett frivillig, men i noen kommuner bidrar kommunen med økonomi slik at rådet kan ha lønnet daglig leder eller sekretær.Godt fungerende lokale råd hjelper både lagene og kommunen.

HVORFOR LOKALT MUSIKK- OG KULTURRÅD?

De fleste rammebetingelsene som angår de lokale lagene (kor, korps, trekkspillklubber, band, folkemusikkgrupper, storband, teatergrupper, dansegrupper etc) avgjøres av kommunen.

  • Det er kommunen som gir hoveddelen av de økonomiske tilskuddene til de lokale lagene.
  • Det er kommunen som bestemmer over kulturhuset.
  • Det er kommunen som fastsetter vilkårene for samarbeid med kulturskolen (bl.a. kjøp av lærertimer og dirigent/instruktørtjenester).
  • Det er kommunen som bestemmer over kommunens lokaler, ikke minst skoler, som musikk/kulturlivet i stor grad bruker.

Ikke bare økonomi, men selvsagt er kroner viktig

Også på andre måter er det kommunen som fastsetter betingelsene for drift av de frivillige lagene i kommunen. Det er en økende tendens til at stadig flere oppgaver blir desentralisert i Norge, og kommunene får således stadig mer å si for det lokale musikk/kulturlivet.Et samlet musikk/kulturliv står sterkere enn lagene hver for seg.Det er ikke bare kroner som betyr noe, selv om dette ofte er det første man tenker på når det gjelder kommunens forhold til musikk/kulturlivet. Størrelsen på de kommunale tilskuddene er viktige, og det er slik i Norge at det i første rekke er kommunen som har ansvar for å gi økonomisk tilskudd til sitt eget lokale kulturliv (og organisasjonsliv for øvrig).I mange kommuner samarbeider kommunen med musikk- og kulturrådet når det gjelder fordeling av kommunale tilskudd til kulturlivet, og det er vanligvis en god ordning. På den måten kan kulturlivet selv være med på å prioritere de økonomiske midlene, og se tilskuddene i lys av behovene til det enkelte lag og kulturlivet som helhet. Ikke minst vil et velfungerende råd ha inngående kjennskap til kommunens kulturliv, og på den måten kunne foreta en fordeling ut fra faktiske forhold og reelle behov.

Gratis tilgang til øvingslokaler

Kommunen eier skolelokalene, og disse passer for øving til mange av lagene. Skolene er ledige på ettermiddagstid og kveldstid, og det er god samfunnsøkonomi å benytte disse til øving og kurs for det lokale kulturlivet.Voksenopplæringsloven fastsetter at opplæring som gis i henhold til denne loven SKAL tilbys gratis til lagene, såfremt aktivitetene foregår i undervisningslokaler. Se § 7 i Lov om voksenopplæringDet kan likevel være aktuelt for rådet å følge med på dette området, og ikke minst kan det være enkelte typer aktiviteter som ikke får gratis lokaler. Arbeid for å gi ALLE lokale kulturaktiviteter gratis øvingslokale er derfor ofte en hovedoppgave for rådet i kommunen.

Rimelig tilgang til gode framføringslokaler

I store deler av landet er dette en stor utfordring, og det er viktig at rådet er oppmerksom på framføringslokalene i kommunen både når det gjelder kostnader og kvalitet. Skal ett og samme lokale (f.eks. i kulturhuset) benyttes til flere typer musikk må det være variabel akustikk. Og prisen må ikke være så høy at koret eller korpset heller foretrekker å bruke den håpløse gymsalen til konsert.

Gode samarbeidsmuligheter med kulturskolen

Det er viktig for musikklivet å stå sammen slik at alle musikklagene får gode samarbeidsbetingelser med kommunens kulturskole. En velfungerende kulturskole med et bredt og godt samarbeid med det lokale musikklivet bør være en prioritert oppgave både for kommunen og musikkrådet.Rammeplan for kulturskolen (2016) har et betydelig fokus på kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Felles utstyr i kommunen

Mange kulturutrykk trenger utstyr av forskjellig slag, det være seg teknisk utstyr, korkrakker, slagverksutstyr eller annet utstyr som flere lokale lag kan bruke sammen. Det kan ofte være bedre å investere i felles utstyr enn at hvert musikklag må kjøpe alt selv.

Positiv holdning til eget musikk/kulturliv

Det burde være selvsagt at kommunen, både politikere og administrasjon, har en positiv holdning til det lokale kulturlivet og legger til rette så godt de kan. Dette må også omsettes i konkret lokal politikk. Her bør rådet hjelpe kommunen til en god lokal kulturpolitikk, slik at innbyggerne får anledning til gode kulturopplevelser både som utøver og publikum.

SAMMEN ER VI STERKE!

Les mer - egen side om lokale musikkråd