Strategi og bærekraft

1. ET MUSIKKFELLESSKAP FOR ALLE

- Sette lokale lag og foreningers aktivitet i fokus slik at alle kan få mulighet til å utøve og oppleve musikk.
- Påvirke kulturpolitikken lokalt og regionalt
- Være en drivkraft for å inkludere flere mennesker i organisert musikkaktivitet

2. EN SAMARBEIDSPARTNER FOR DET OFFENTLIGE
- Være den foretrukne samarbeidspartneren når det offentlige skal planlegge, bygge eller drifte nye kulturtilbud
- Jobbe for at alle, også grupper som trenger tilrettelegging, skal kunne utøve, oppleve og få opplæring i musikk

3. MUSIKKLIVET TRENGER GODE LOKALER
- Jobbe for at musikklivet får tilgang til egnede og rimelige lokaler for øving og framføring av musikk
- Jobbe for at skolen som lokalt kulturhus har tilrettelagte arealer i kravspesifikasjoner for skolebygg
- Jobbe for at lokaler som stilles til rådighet tilfredsstiller kravene i NS 8178 og «Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål» som musikklivet har utviklet

4. MER KUNNSKAP OG HØYERE KOMPETANSE
-Styrke det frivillige musikklivets mulighet til å utvikle kompetanse og nye aktivitetstilbud
- Arbeide for at medlemslag skal kunne drive opplæringsaktivitet i samsvar med målene i Lov om voksenopplæring
- Dokumentere og synliggjøre musikklivets samfunnsbetydning og status gjennom rapporter og analysearbeid

5. EN LEVENDE OG LÆRENDE ORGANISASJON
- Styrke samarbeidet mellom organisasjonsleddene, samarbeidspartnere og de lokale musikkrådene
-Arbeide for etablering av lokale musikk- og kulturråd i alle kommunene

6. EN VIKTIG RESSURS FOR HELE MUSIKKLIVET

- Synliggjøre og styrke samspillet mellom det frivillige og profesjonelle musikklivet
- Være en drivkraft og koble initiativ på tvers av medlemsorganisasjonene
- Forvalte offentlige ordninger til medlemslag og medlemsorganisasjonene
- Arbeide for å spre relevant informasjon til musikklivet i fylket

FNs bærekraftmål

I 2015 vedtok FNs medlemsland en rekke bærekraftsmål som strekker seg fram mot år 2030. Dette er en felles, global arbeidsplan med målsetninger for både myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn i arbeidet for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer.

FNs bærekraftsmål kan fremstå som gode målsettinger som er vanskelig å integrere i lagets og organisasjonens travle hverdag, men målene kan også ses på som inspirasjon og et nyttig verktøy til bruk i organisasjonen.

Møre og Romsdal musikkråd ønsker gjennom sitt arbeid å nå disse målene. Mange av innsatsområdene i vår handlingsplan samsvarer med ett eller flere av FNs bærekraftsmål.

Mal 3 bokmal

Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle

Forskning viser at musikkaktivitet kan gi bedre psykisk helse, høyere livskvalitet, og økt læringsutbytte hos den enkelte deltaker. Det kan ha positive eksterne effekter for samfunnet, for eksempel lavere sykefravær, mer energi på jobben, som igjen gir økt produktivitet og verdiskapning for samfunnet.

Mal 4 bokmal

Mål 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og
fremme muligheter for livslang læring for alle

Møre og Romsdal musikkråd vil arbeide på organisasjonsnivå og politisk, for å sikre at alle som ønsker det, har gode rammevilkår og tilgang til livslang læring gjennom å delta i det frivillige musikk- og kulturlivet sine opplæringstiltak.

Mal 5 bokmal

Mål 5: Oppnå likestilling og styrke jenters/kvinners
stilling i samfunnet

Møre og Romsdal musikkråd vil bidra til at det ikke diskrimineres mellom kjønn knytt til aktivitetene i det frivillige kulturlivet og samfunnet for øvrig.

Mal 8 bokmal

Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig
økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Møre og Romsdal musikkråd vil som talerør og fasilitator mellom det frivillige og offentlige , fremme en utvikling som støtter et mangfold av aktiviteter, opprettelse av arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon.

Mal 13 bokmal

Mål 13: Bekjempe
klimaendringene og konsekvensene av dem

Møre og Romsdal musikkråd vil være ansvarsbevisst og tar sløsing av materielle ressurser på alvor. Bruk av ny digital teknologi gjør det mulig å foreta færre reiser, jobbe smartere og vi ønsker å forbruke minst mulig av varer og tjenester som er negative for miljøet og klimaavtrykket.

Mal 17 bokmal

Mål 17: Samarbeide på tvers av institusjoner og organisasjoner for å nå målene

Møre og Romsdal musikkråd ønsker å samarbeide med alle som kan bidra til et bedre, mer mangfoldig og inkludere musikkliv.