Handlingsplan

2024-2026


Vestfold og Telemark kulturnettverk benytter begrepet kultur og likestiller alle kultursjangere for å gjenspeile den brede profilen som er i medlemsmassen vår. Dermed er det også naturlig å ha en bredere profil enn våre hovedorganisasjoner Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

1. Samarbeid om læring og kompetanse – kultur for alle

  • VTKN skal være en pådriver for kulturopplæring i hele regionen. Dette gjøres gjennom god forvaltning av tilskuddsordninger og tett oppfølging av våre medlemsorganisasjoner.
  • VTKN skal bidra til økt deltakelse og mangfold i kulturlivet, gjennom å synliggjøre behov og ulike muligheter for tilrettelegging.

VTKN skal bidra til å fjerne barrierer slik at det blir enklere å delta i frivillig kulturliv, gjennom å arbeide for bedre rammebetingelser for frivillige lag og organisasjoner i kulturlivet.

2. Samarbeid med det offentlige

  • VTKN skal være en interessepolitisk tydelig og aktiv samfunnsaktør gjennom å delta i relevante fora, planarbeid og høringer.
  • VTKN skal bidra til enklere og mer forutsigbare tilskuddsordninger for det frivillige kulturlivet, gjennom gode rutiner og informasjon på interne ordninger, og påvirkningsarbeid på eksterne ordninger.
  • VTKN skal i perioden arbeide for å finne ut hvilke muligheter som ligger i en regional kulturkrets for Vestfold og Telemark.

VTKN skal jobbe for økt tilgang på egnede øvings- og framføringslokaler for aktivitet, læring og opplevelser, dette gjøres gjennom kartlegging av lokaler brukt til kulturformål og synliggjøring av allment anerkjente standarder for musikklokaler (NS- ISO 23591:2021 Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving, og NS 8178:2023 Akustiske kvalitetskriterier for saler for musikkframføring).


3. Samarbeid mellom frivillig og profesjonell

  • VTKN skal være pådriver for bedre organisering av kulturfrivilligheten, gjennom å forsterke eksisterende og initiere nye lokale kulturråd/musikkråd.
  • VTKN skal bidra til å utvikle samspillet mellom det profesjonelle og frivillige kulturlivet, ved å stimulere til samarbeid gjennom våre støtteordninger.
  • VTKN skal være en pådriver for sterke tradisjonsmiljøer, gjennom drift av Folkemusikkarkivet i Telemark og påvirkningsarbeid for en permanent stilling på folkemusikk ved Vestfoldarkivet.

Vestfold og Telemark kulturnettverk tilslutter seg det overordnede styringsdokumentet til Norsk musikkråd vedtatt av Musikktinget juni 2023. For Vestfold og Telemark kulturnettverk gjelder dette all kultur og ikke bare musikk.

Vedtatt på årsmøte i Vestfold og Telemark kulturnettverk 11. april 2024