Vedtatt på årsmøtet 16.09.2020

MEDLEMMER

 • Forsterke eksisterende musikkråd/kulturnettverk, og initiere nye i kommuner/regioner som ikke har
 • Yte service for medlemmer og uorganiserte om ulike tilskuddsordninger og drift av frivillige organisasjoner
 • Inkludere lag og foreninger uten tilknytning til nasjonale sjangerorganisasjoner i VTKN
 • Tilby frivillige medlemslag regnskapstjenester
 • Bistå medlemmer med støttefunksjoner på prosjekter med regional forankring *
 • Bistå med registrering av musikklokaler og akustiske målinger
 • Tilby sekretariats tjenester for fylkesledd av medlemsorganisasjonene i NMR/MSF
 • Tilby kurs og kompetansehevende tiltak som er av relevans for medlemsmassen

POLITISK PÅVIRKNING

 • Delta aktivt i nettverksarbeid i samarbeid med fylkeskommunen
 • Bidra aktivt til gode løsninger slik at alle barn har mulighet til å delta i organiserte aktiviteter uavhengig av familieøkonomi
 • Initiere utarbeiding av frivillighetspolitikk i form av planer i kommunene
 • Styrke det frivillige kulturlivets rammevilkår
 • Sikre god tilgang på øvings-og framføringslokaleretter NS 8178
 • Være en ledende paraplyorganisasjon i arbeidet for å styrke frivillig kulturutøvels

ORGANISASJON

 • Samarbeide tettere med Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund
 • Synliggjøre den nye organisasjonen
 • Drive informasjonsutveksling, både innad og utad av organisasjonen

PROSJEKT

 • Videreutviklesamarbeidsprosjektet Musikk i fengsel og frihet i Vestfold og Telemark
 • Etablere et kompetansesenter for folkemusikk

*Med regional forankring menes prosjekter som spenner over flere kommuner, eller har en form og funksjon som gjør at tilbudet kommer flere til gode enn ved et vanlig lokalt arrangement