Vedtatt på årsmøtet 16.09.2020

Vestfold og Telemark kulturnettverk er en paraplyorganisasjon for det organiserte kunst-og kulturlivet i Vestfold og Telemark.
Kulturnettverket er en åpen og inkluderende nettverksorganisasjon og en regional møteplass for kulturaktørene i fylket, og omfatter både offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner / regionale lag og amatører og profesjonelle miljø.

Vestfold kulturnettverk ble stiftet i 2004 og Telemark kulturnettverk i 1978. Årsmøtene 16.09.2020i kulturnettverkene vedtok en sammenslåing som gjenspeiler fylkesgrensene i Vestfold og Telemark fylkeskommune, med virkning fra 01.01.2021. Navnet er Vestfold og Telemark kulturnettverk(VTKN).
Vestfold og Telemark kulturnettverk er partipolitisk nøytral

§ 1 FORMÅL

Kunst og kultur er en kilde til læring og personlig vekst, sosial samhandling, identitet og mellomkulturell forståing. Målet for arbeidet i VTKN er både å bidra til personlig vekst og til å stimulere til sosial samhandling mellom aktørene i nettverket og innbyggerne i regionen.

VTKN skal bidra til å gi menneske lik tilgang på kunnskap, innsikt og ferdigheter ved å arbeide for at alle skal få tilfredsstillende tilgang til opplæring, aktiviteter, forestillinger og kunst-og kulturopplevelser, uavhengig av bosted og alder.
VTKN skal nå disse målene ved å vektlegge følgende hovedoppgaver:

 • Tilrettelegge for møteplasser og fellesarenaer for det organiserte kulturlivet i Vestfold og Telemark
 • Initiere og gjennomføre utviklingsstrategier og nyskaping innen kultursektoren, i nært samarbeid med aktørene og fylkeskommunen
 • Være et kompetanse-, samarbeids-og serviceorgan for kulturlivet i Vestfold og Telemark
 • Gjennom høykompetanse og gode nettverk utføre ulike forvaltningsoppgaver innen kunst-og kulturområdet
 • Være et kulturfaglig og kulturpolitisk interesseorgan for medlemmene

§ 2 MEDLEMSKAP

§ 2.1 Medlemskap

Følgende kategorier kan bli medlem i VTKN dersom de har minst enav oppgavene opplæring, utdanning, aktivitet eller formidling av kunst-og kulturuttrykk som sentrale oppgaver:

 • Fylkesdekkende-/regionale kulturorganisasjoner
 • Institusjoner med regional eller nasjonal status
 • Regionale/ fylkesomfattende aktiviteter (ensemble/festivaler m.m)
 • Lokale fellesorgan -musikk-/kulturråd
 • Kommuner v/ musikk-/kulturskolen

§ 2.2 Inn- og utmelding

Styret avgjør opptak av nye medlemmer med årsmøtet som ankeinstans.
Inn- og utmelding skal skje skriftlig.

§ 3 ORGANISASJON

VTKN er et samarbeidsorgan for kulturlivet i Vestfold og Telemark fylke, med ansvar for egetbudsjett og egen administrasjon

VTKN er organisasjonsledd av Norsk musikkrådog Musikkens studieforbund,og gjennomfører tiltak og oppgaver i samsvar med Lov om Voksenopplæring med føresegner og samarbeidsavtaler

VTKN har det lokale organisasjonsleddet musikk-/kulturråd i kommunene som medlem og bindeledd i nettverket

§ 4 ÅRSMØTET

Årsmøtet er VTKN sitt øverste organ og blir avholdt innen utgangen av april hvert år.

§ 4.1 Representasjon og rettigheter:

Medlemmer kan stille på årsmøtet med inntil to representanter hver med fulle rettigheter.
Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.
Når årsmøtet gjør vedtak i voksenopplæringssaker har kun delegater tilsluttet Musikkens Studieforbund stemmerett

§ 4.2 Møte og talerett

Følgende møter med tale- og forslagsrett:

 • Varamedlemmer i styret
 • Komiteer valgt av årsmøtet
 • Personer årsmøtet gir fullmakt

§ 4.3 Observatører

Følgende kan møte som observatører:

 • Representanter fra alle medlemskategorier
 • Gjester invitert av styret

§ 4.4 Innkalling og sakspapir

Innkalling til ordinært årsmøte skal sendes ut to -2-måneder før årsmøtet skal avholdes.
Forslag til saker som skal opp på årsmøtet må værestyret i hende senest en -1-måned før. Styret sender ut fullstendig saksliste og sakspapir senest 14 dager før årsmøtet

§ 4.5 Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne delegater
 2. Godkjenne sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent, samt redaksjonskomité ved behov
 4. Velge to protokollunderskrivere
 5. Behandle ankesaker som gjelder opptak av nye medlemmer
 6. Behandle årsmelding
 7. Behandle regnskapet
 8. Behandle innkommende saker som er oppført på saklista
 9. Behandle styrets forslag til handlingsprogram
 10. Kontingent
 11. Behandle budsjett for kommende periode
 12. Velge
  1. Styreleder, fem styremedlemmer og to varamedlemmer til styret
  2. Tre medlemmer til valgkomité

Alle valg gjelder for to år.

Alle valg skal skje skriftlig om noen av delegatene krever det, eller om det er mer enn ett forslag.

§ 4.6 Ekstraordinært årsmøte

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte med minst en måneds varsel dersom minst 1/3 av medlemmene eller et enstemmig styre kreverdet
Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som er satt opp i innkallinga til møtet

§ 5 STYRET

§ 5.1 Sammensetting

Årsmøtet velger styreleder og fem styremedlemmer, samt to varamedlemmer
Styret konstituerer seg selv med nestleder

§ 5.2 Mandat og oppgaver

Styret skal:

 • Lede VTKN i perioden mellom årsmøtene
 • Iverksette vedtak gjort av årsmøtet
 • Tilsette personale i samsvar med vedtak og behov
 • Opprette utvalg som styret finner nødvendig
 • Oppnevne representanter til aktuelle organ /utvalg
 • Utarbeide årsmelding og regnskap
 • Utarbeide forslag til handlingsprogram og budsjett
 • Velge utsending(er) til landsmøtet i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund

Styret er vedtaksført når leder eller nestleder og to medlemmer er til stede.
Ved likt stemmetall har lederen dobbeltstemme.

§ 5.3 Spesialoppgaver for styret.

Når styret bahandler voksenopplæringssaker har kun styremedlemmer som representerer Musikkens studieforbund stemmerett.

§ 6 LEDERMØTE

Styret innkaller lederne i alle medlemskategoriene til møte når styret bestemmer det.
Møtet er rådgivende for styret.

§ 7 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan kun skje på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 stemmeflertall av de frammøtte utsendingene. Endringer i vedtektene blir lagt fram for styrene i Norsk musikkråd og Musikkens Studieforbund til orientering.

§ 8. OPPLØSNING

Forslag til oppløsning av VTKN må behandles på ordinært årsmøte.

Grunngitt forslag må være sendt VTKN og alle tilsluttede medlemmer minst 4 måneder før årsmøtet. Oppløsningsvedtak krever 3/4 stemmeflertall.