Nyheter  Mandag 22. januar 2024

Det frivillige kulturliv inviteres til infomøte

Lørdag 13. april inviteres regionale organisasjoner i det frivillige kulturlivet i Møre og Romsdal til møte om etablering av Møre og Romsdal kulturkrets på Scandic Hotel Alexandra. Målgruppen er organisasjoner som identifiseres som en del av allmennkulturfeltet.

Et mer samlet frivillig kulturliv - Møre og Romsdal kulturkrets

Mye oppmerksomhet har vært rettet mot at kulturfrivilligheten lider av en lite oversiktlig og fragmentert organisering. Bør vi samle hele kulturfrivilligheten i en og samme paraplyorganisasjon? Dette skal vi finne ut av i prosjektet Møre og Romsdal kulturkrets.

Over tid har man sett at kulturfrivilligheten har vært dårligere organisert enn for eksempel idrettsfrivilligheten. Idretten er samlet i idrettskretser i hvert fylke, som til sammen hører inn under Norges idrettsforbund. For kulturfrivilligheten har man ikke tilsvarende samlende organiseringen. Der hvor idretten har sitt tydelige talerør som snakker på vegne av en samlet idrettsbevegelse, mangler kulturfrivilligheten en samlende paraply som kan snakke på deres vegne med lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

I høst vedtok Kultur-, næring og folkehelseutvalget et ønske om å kartlegge muligheten for at allmennkulturfeltet samles under én felles paraplyorganisasjon for å styrke felleskapet, synlighet og kunnskap, samt gjøre hverdagen til kulturfrivilligheten enklere. Et mål er å skape bedre oversikt og innsikt i statusen for kulturfrivilligheten, for at kulturfrivilligheten skal bli en tydeligere og viktigere aktør regionalt og lokalt, samt at organisasjonsstrukturen skal bli mindre fragmentert.

Møre og Romsdal musikkråd har tatt utfordringen med å lede prosjektet og vil frem til april kartlegge hvilke aktører som er aktuelle deltakere for å danne en slik krets.

«For å lykkes med å danne en slik krets vil det være særs viktig å invitere inn alle aktuelle aktører så tidlig som mulig for å oppnå en bred forankring i prosjektet»

Jonas Høgseth, daglig leder i Møre og Romsdal musikkråd.

Om kort tid vil frivillige regionale organisasjoner inviteres til møte og dialog rundt prosjektet med mål om etablering av en styringsgruppe som kan være med og representere bredden av det frivillige kulturlivet i Møre og Romsdal.

Samtidig som dette prosjektet er igangsatt, er det også tatt et nasjonalt initiativ på bakgrunn av regjeringens kulturfrivillighetsstrategi 2023-2025 (Rom for kultur). I strategien beskrives det at det mangler faste strukturer for samordning på de ulike kulturfeltene: «Regjeringen vil støtte opp under regionale initiativ for opprettelse av samarbeidsorganer på kulturområdet, og avsette såkalte såkornmidler som kan stimulere til opprettelse av regionale råd.»

Nasjonalt har Kulturvernforbundet, Norsk musikkråd, Kulturalliansen, Voksenopplæringsforbundet og teaterutvalget i Kulturalliansen inngått en intensjonsavtale for utvikling av regionale kulturkretser hvor formålet er å legge det nødvendige grunnlaget for å etablere en regional rådsstruktur for kulturlivet – heretter kalt regional kulturkrets. Partene anser at de regionale kulturkretsene vil få størst gjennomslagskraft som medvirkningsorganer dersom mandat, oppgaver og organisering er lik over hele landet. Det vil derfor gjennomføres en utredning av et nasjonalt rammeverk og modell for etablering og utvikling av regionale kulturkretser, samt en utprøving av modellen i et utvalg regioner med sikte på etablering. Styreleder for Møre og Romsdal musikkråd, Nils-Gunnar Solli, er medlem i den nasjonale styringsgruppen som startet arbeidet i august 2023. Informasjon om det nasjonale prosjektet finns på denne lenken: https://www.kulturalliansen.no...
Se pressemelding fra mrfylke.no: Les heile saka her

Regionale organisasjoner kalles inn til fysisk møte 13. april.

Tentativt rammeprogram:

10.00 - 14.00 Et mer samlet frivillig kulturliv - Møre og Romsdal kulturkrets

12.30 - 13.15 Lunsj

(14.00 - 16.00 Årsmøte til Møre og Romsdal musikkråd)

Møre og Romsdal musikkråd dekker dag-pakke/lunsj og eventuelle reiseutgifter for inntil 2 deltakere pr. organisasjon.

Jeg deltar på