Nyheter  Fredag 25. november 2022

Kulturfelleskap med ukrainske flyktninger i Møre og Romsdal

" Fellesskap, tillit og tilhørighet for ukrainske flyktninger i lokalsamfunnet"

NGS2

Styreleder i Møre og Romsdal musikkråd, Nils-Gunnar Solli, er av Norsk musikkråd engasjert som regionkoordinator i Møre og Romsdal for å arbeide med prosjektet «Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger». Prosjektet, som pågår nå og ut året 2022, skal legge til rette for deltakelse for flyktninger fra Ukraina i det frivillige musikk- og kulturlivet. Formålet er å skape fellesskap, tillit og tilhørighet for ukrainske flyktninger i lokalsamfunnet, ved å delta i frivillig baserte kulturaktiviteter. Norsk musikkråd er tildelt statlige midler fra kulturdepartementet til dette prosjektet.


Ønsker ditt lag å ta del i prosjektet? Her finner du gode ressurser:

Nettside

Prosjektet har egen nettside med forskjellig informasjon og verktøy: musikk.no/ukraina.

Veileder

Norsk musikkråd har laget en veileder med en trinnvis guide til hvordan man kan komme i gang med et arrangement / en aktivitet: https://www.musikk.no/prosjekt/ukraina/veileder-arrangorer

Det er god erfaring med å bruke ukrainere (gjerne kulturaktører), som allerede bor og jobber i Norge, som både tolk og formidler i kontakt med ukrainske flykninger. I tillegg til å kunne oversette, kjenner disse til både den ukrainske og den norske kulturen og kan derfor være et verdifullt bindeledd.

Tilskuddsordning

Det er etablert en tilskuddsordning hvor lag og organisasjoner kan søke om støtte til for eksempel tolk, oversettelse av materiell og merutgifter til instruktør i forbindelse med arrangementer / aktiviteter: https://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/kulturfellesskap-med-ukrainske-flyktninger

Det er løpende søknadsfrist og behandlingstiden kort. Ordningen gjelder kun for aktivitet i 2022.

Nils-Gunnar Solli
Regionkoordinator i Møre og Romsdal

Tips oss om aktiviteter ditt lag planlegger eller har gjennomført for/med ukrainske flykninger!