Nyheter  Torsdag 16. juli 2020

Ny kompensasjonsordning for frivilligheten er nå åpen for søknader

26. juni ble det kjent at Kulturdepartementet utvider krisepakkene og kompensasjonsordningene for å inkludere flere. Den kompenserer nå for flere typer inntekter og flere typer arrangementer. Ordningen er nå åpnet for søknader.

Erna korps 32

Flere typer inntekter og arrangementer dekkes nå av kompensasjonsordningen for frivilligheten.

I april kom den første kompensasjonsordningen for frivilligheten. Ordningen skulle kompensere for avlyste, stengte eller utsatte arrangementer som følge av råd eller pålegg fra styresmaktene som følge av koronaviruset. For mange frivillige organisasjoner ble ordningen oppfattet som for smal, og dekket ikke størstedelen av det reelle økonomiske tapet.

Kulturdepartementet har lyttet til innspill fra sektoren, og har åpnet ordningen for flere typer inntekter enn billetter og deltakeravgifter. Man kan nå søke 70 prosent kompensasjon av tapte inntekter fra eksempelvis billettsalg, loppemarkeder, utleie, parkeringsavgifter og kiosksalg. Ordningen skal ikke kompensere for bortfall av medlemsinntekter, innsamlingsaktiviteter, pengegaver eller sponsor- og reklameinntekter.

Bakgrunn for kompensasjonsordningen

Rådene og påleggene fra myndighetene i forbindelse med pandemien, har påvirket frivilligheten i stor grad. Den vanlige aktiviteten har vært forbudt eller sterkt begrenset, planlagte arrangementer og en rekke inntektsbringende aktiviteter har måttet avlyses av smittevernhensyn. Samtidig har det vært et ønske fra myndighetene om å opprettholde aktivitet i sektoren, og mange frivillige har vært kreative i å finne nye løsninger for sin aktivitet.

Frivillig sektor faller utenfor mange av kompensasjonsordningene som er opprettet i forbindelse med pandemien. Flertallet av frivillige organisasjoner har skattefritak, og er derfor ikke dekket av kompensasjonsordningen for faste, uunngåelige utgifter. Regjeringen var raskt ute med en midlertidig ordning for kompensasjon av tapte billettinntekter/deltakeravgifter og eventuelle merutgifter, men det viste seg imidlertid at denne ordningen ikke traff godt nok for frivilligheten og idretten.

Endret innretning av ordningen

Følgende hensyn ligger til grunn for en endret innretning av ordningen, jf. Prop. 117 S (2019-2020):

  • Ordningen skal kompensere for flere typer inntekter, for eksempel parkeringsavgifter og kiosksalg.
  • Ordningen skal utvides til også å gjelde arrangementer uten billettinntekter og deltakeravgifter, f.eks. loppemarkeder, samt inntekter fra utleie av organisasjonseide bygninger og anlegg.
  • Flere virksomheter innen museum og kultur og ideelle organisasjoner skal kunne søke om kompensasjon for bortfall av billettinntekter. Dette omfatter blant annet museer, akvarier og enkelt idrettsanlegg, eksempelvis organisasjonseide alpinanlegg og klatreanlegg.
  • Ordningen skal ikke kompensere for bortfall av medlemsinntekter, ordinære treningsavgifter, innsamlingsaktiviteter, pengegaver eller sponsor- og reklameinntekter.

Du kan nå søke via Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

Les mer og søk her

Ofte stilte spørsmål

Innlandet musikkråd har svart på de vanligste spørsmålene om kompensasjonsordningen.