Driftstilskudd regionale musikkorganisasjoner

Rogaland musikkråd er forvalter av fylkeskommunens tilskuddsordning for de regionale frivillige organisasjonene innen musikkfeltet.

Søknadsfrist: 1. november

Formål

Regionale frivillige musikkorganisasjoner skal gis gode og forutsigbare rammevilkår. Det frivillige organisasjonslivet skal være tilgjengelig for alle, preges av mangfold og kunne arbeide fritt og selvstendig.

Hvem er tilskuddsordningen for?

Tilskuddsordningen gjelder regionale frivillige musikkorganisasjoner som arbeider innenfor det kulturpolitiske ansvarsområdet (jfr. Regional kulturplan for Rogaland 2015 – 2025).

For å få tilskudd, må organisasjonen ha:

 • Tilstrekkelig regional utbredelse - det vil si enten medlemmer i 12 kommuner eller lokallag i minst fire kommuner i Rogaland. Et lokallag må ha egne vedtekter, eget årsmøte, eget styre som velges av og blant medlemmene og egen årsmelding. Det telles kun ett lokallag per kommune. Har et lokallag medlemmer i flere kommuner, blir det regnet som ett lag.
 • Organisasjonen må ha minimum 100 betalende medlemmer i Rogaland for å få tilskudd. Som medlem regnes person som individuelt har meldt seg inn i organisasjonen og betalt en kontingent på minimum kr 50. Familiemedlemsskap kan godkjennes når alle de innmeldte er registrert som enkeltmedlemmer. Organisasjonene må ha et medlemsregister hvor navn, bosted, alder og lokallagstilknytning er registrert. For regional- eller fylkesledd av nasjonale organisasjoner, er det tilstrekkelig med et nasjonalt medlemsregister så lenge dette oppfyller de øvrige kriteriene. Medlemsregisteret må kunne fremvises på forespørsel.

Hvem kan ikke søke om tilskudd?

Tilskuddsordningen gjelder ikke organisasjoner som er støtteberettiget fra statlige organer på regionalt nivå, for eksempel politiske parti, tros- og livssynssamfunn og brukerorganisasjoner innenfor spesialisthelsetjenesten som er berettiget til støtte fra henholdsvis Helse Vest og Fylkesmannen.

Generelle krav

1. Organisasjonen må være registrert med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret og i Frivillighetsregisteret for å kunne få tilskudd.

2. Organisasjoner som mottar tilskudd, forplikter seg til å godta bruk av ledsagerordningen.

3. Organisasjonen må være åpen for deltakelse fra alle samfunnsgrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering for å kunne få tilskudd.

4. Organisasjonen må ha en demokratisk oppbygging som sikrer alle medlemmer som har fylt 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen. Når det gjelder valg av tillitsvalgte i organisasjonen, kan en person ikke diskvalifiseres for et tillitsverv på bakgrunn av sine mest personlige og eventuelt medfødte egenskaper, slik som kjønn, etnisitet, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne.

5. Det kan gis unntak fra punkt 3 og 4 for forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles (jf. Likestilling- og diskrimineringsloven §9).

6. Følgende opplysninger skal bekreftes av styreleder for regionleddet:

a) Medlemstall, herunder antall medlemmer under 26 år og antall medlemmer med bosted i Rogaland for regionale organisasjoner som strekker seg utover Rogaland fylke.

b) Antall kommuner med lokallag.

c) De formelle krav til et lokallag er oppfylt.

Ved tilskudd over kr 200 000, skal attestasjonen utføres av registrert revisor. Medlem «under 26 år» menes at en person ikke har fylt 26 år per 31. desember siste år.

7. Driftsutgifter dokumenteres med godkjent årsregnskap.

8. For å få tilskudd, må organisasjonen ha aktivitet i tråd med egne mål og handlingsplaner. Dette må dokumenteres med godkjent årsmelding. Ved vesentlige avvik vil hele eller deler av tilskuddet kunne kreves tilbakebetalt.

Utmåling av driftstilskudd

Ved søknad om tilskudd skal organisasjonen oppgi antall medlemmer under 26 år, antall kommuner med lokallag og driftsutgifter fra årsregnskapet fra året før. Rogaland musikkråds årlige bevilgning fra Rogaland fylkeskommune er utgangspunktet for fordelingen. Utmålingen skjer på følgende måte:

 1. Fordelingsnøkkel med 40% fordelt etter antall medlemmer under 26 år, 30% fordelt etter antall kommuner med lokallag og 30% fordelt etter regnskapsførte driftsutgifter. Både medlemstall og driftsutgifter er gjennomsnittet de siste tre år.
 2. Maksgrense på kr 500 000 i tilskudd og et tilskudd på maks halvparten av driftsutgiftene.
 3. Ingen organisasjon skal ha en oppgang eller nedgang på mer enn 5% i forhold til forrige år.
 4. Differansen mellom driftstilskudd utmålt etter fordelingsnøkkel og maks 5% i variasjon opp/ned, blir overført til en justeringspott. Justeringspotten bruker styret til skjønnsmessige vurderinger ut fra vektlegging av bestemte kriterier:
 • Stor aktivitet/deltakertimer
 • Barn/unge
 • Organisasjonen er i en oppbyggingsprosess
 • Medlemsfrafall 2019 – 2020 (over 10% frafall i forhold til 2019)
 • Utmålt tilskudd ved utregning etter fordelingsnøkkelen (40-30-30)

Søknadsprosedyre

Søknader om tilskudd leveres på eget søknadsskjema nederst på denne siden. Siste års godkjente årsmelding og revidert regnskap legges ved søknaden. I regnskapet må tilskudd fra Rogaland musikkråd og andre offentlige tilskudd spesifiseres, enten som en egen post eller i en note til en samlepost for offentlige tilskudd. Dersom organisasjonen mottar annen støtte fra Rogaland fylkeskommune, kan dette få innvirkning på fastsettelsen av tilskuddet.

Utbetalingsprosedyre

Tilskuddet utbetales for ett år om gangen. Regnskap og årsmelding fra året før danner grunnlaget for utbetalingen. Regnskapene skal revideres av organisasjonens valgte revisorer, eller registrert revisor ved tilskudd over kr 200 000.

Retningslinjer for driftstilskudd til frivillige musikkorganisasjoner i Rogaland

Søknadsskjema

Organisasjonsnummer finner du hos Brønnøysundsregisteret.

Som medlem regnes person som individuelt har meldt seg inn i organisasjonen og betalt en kontingent på minimum kr 50. Familiemedlemsskap kan godkjennes når alle innmeldte er registrert som enkeltmedlemmer.

Medlem under 26 år menes at en person ikke har fylt 26 år per 31. desember siste år.

Disse opplysningene legges til grunn for beregning av driftsutgifter for Rogaland.

For å få tilskudd, må organisasjonen ha tilstrekkelig regional utbredelse - det vil si enten medlemmer i 12 kommuner eller lokallag i minst fire kommuner i Rogaland.

Et lokallag må ha egne vedtekter, eget årsmøte, eget styre som velges av og blant medlemmene og egen årsmelding. Har et lokallag medlemmer i flere kommuner, blir det regnet som et lag. Det telles kun ett lokallag per kommune.

Personopplysninger (GDPR): Når du søker på en av våre tilskuddsordninger må du oppgi personlig informasjon som navn, adresse og kontonummer, i tillegg til informasjon om prosjektet/tiltaket. Vi ber bare om informasjon som er nødvendig for oss å ha for å kunne vurdere søknaden eller utbetale innvilget tilskudd. Vi oppbevarer informasjonen så lenge det er nødvendig for saksbehandlingen, forvaltningspraksis og regelverk.