Strategi og handlingsplan 2020-2021

1. En samarbeidspartner for det offentlige

Mål: Hvordan:

• Påvirke kulturpolitikken lokalt og regionalt.

• Delta aktivt på høringer og konferanser/møteplasser.

• Ha jevnlige dialogmøter med kulturavdelingen i fylket.

• Følge med i politiske prosesser og fremme musikklivets sak med bl.a. kontakt med aktuelle politiske utvalg og politikere.

• Videreføre forvaltningen av det fylkeskommunale tilskuddet til musikkorganisasjonene.

• Delta i Samarbeidsutvalget i Bjergsted.

• Være en samarbeidspartner når det offentlige skal planlegge nye lokaler som skal brukes til musikk.

• Tilby akustikkmålinger og rådgivning.

• Jobbe for at kommuner skal ha kommunedelplan for kultur.

• Delta på møter med kulturavdelingene i kommunene.

• Jobbe for at alle, også grupper som trenger tilrettelegging, skal kunne utøve, oppleve og få opplæring i musikk.

• Videreføre Miff-prosjektene (Musikk i Fengsel og Frihet) i samarbeid med andre off. aktører.

2. Musikklivet trenger gode lokaler

Mål: Hvordan:

• Jobbe for at musikklivet får tilgang til egnede og rimelige lokaler for øving og framføring av musikk, både kommunale og fylkeskommunale.

• Lokaler som stilles til rådighet må tilfredsstille kravene slått fast i NS 8178 og «Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål» som musikklivet har utviklet.

• Jobbe for skolen som lokalt kulturhus med tilrettelagte arealer for sambruk med det frivillige musikklivet

• Få til avtaler for bruk av både kommunale og fylkeskommunale lokaler for det frivillige musikklivet.

• Jobbe aktivt mot fylkeskommunen for å fremme forslag om å etablere en husleietilskuddsordning for relevante fylkeskommunale bygg og anlegg til konsertformål, og at rammer for dette foreslås og følges opp i relevant økonomiplanprosess.

• Tilby akustikkmålinger og rådgivning til fylkeskommunen, kommuner og lag.

• Videreføre samarbeidet med Fakultet for utøvende kunstfag om vederlagsfri bruk av øvingsrom til det frivillige musikklivet.

• Øke kunnskapen om gode musikklokaler.

• Drive informasjonsarbeid.

3. Mer kunnskap og høyere kompetanse

Mål Hvordan

• Styrke det frivillige musikklivets mulighet til å utvikle kompetanse og nye aktivitetstilbud.

• Tilby økonomisk støtte til det lokale musikklivet for prosjekter og/eller kompetansehevende tiltak gjennom egen tilskuddsordning.

• Tilby foredrag og kurs.

• Videreføre prosjektet «En reise i musikken» med lyttekurs og konsertreiser.

• Arbeide for at medlemslag skal kunne drive opplæringsaktivitet i samsvar med målene i Lov om voksenopplæring.

• Informere og veilede om voksenopplæring og bistå ved søking og rapportering.

• Følge opp og veilede arrangører som tilbyr tilrettelagte kurs.

• Sikre at gratis undervisningslokaler til kurs/opplæring følges.

4. En levende og lærende organisasjon

Mål Hvordan

• Godt samarbeid med de regionale medlemsorganisasjonene.

• Delta aktivt på felles arenaer og videreformidle viktig informasjon til organisasjonene.

• Ha jevnlig kontakt og dialog med andre musikkorganisasjoner i fylket gjennom kontorfellesskapet i Sandvigå 7.

• Videreføre tilbudet til musikkorganisasjoner om kjøp sekretariatstjenester.

• Være synlig gjennom Facebook, e-post og hjemmesiden med formidling av aktuelle nyheter og saker, og videreformidle informasjon fra det frivillige musikklivet lokalt, regionalt og nasjonalt.

• Legge til rette for at de lokale musikkrådene har nødvendig kompetanse og handlekraft.

• Være en ressurs gjennom jevnlig kontakt og veiledning, og delta på møter etter behov.

• Lokale musikk- og kulturråd bør etableres i alle kommuner i Rogaland.

• Delta på møter lokalt om etablering/utvikling av lokale musikkråd.

• Være i aktiv kontakt/samarbeid med VOFO Rogaland.

• Delta aktivt på felles arenaer.

• Godt samarbeid med Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF).

• Utføre saksbehandling og kontrolloppgaver av voksenopplæringskurs på vegne av MSF.

• Bistå i aktuelle utvalg og prosjektarbeid.

• Holde NMR og MSF godt orientert om pågående prosesser i egen organisasjon, særskilt spørsmål av regional, kulturpolitisk karakter som er av nasjonal interesse.

• Være et talerør på vegne av NMR og MSF.

• Delta på samarbeidsmøter og konferanser.