Strategi og handlingsplan 2020-2021

1. En samarbeidspartner for det offentlige

Mål: Hvordan:
• Påvirke kulturpolitikken lokalt og regionalt. • Delta aktivt på høringer og konferanser/møteplasser.
• Ha jevnlige dialogmøter med kulturavdelingen i fylket.
• Følge med i politiske prosesser og fremme musikklivets sak med bl.a. kontakt med aktuelle politiske utvalg og politikere.
• Videreføre forvaltningen av det fylkeskommunale tilskuddet til musikkorganisasjonene.
• Delta i Samarbeidsutvalget i Bjergsted.
• Være en samarbeidspartner når det offentlige skal planlegge nye lokaler som skal brukes til musikk. • Tilby akustikkmålinger og rådgivning.
• Jobbe for at kommuner skal ha kommunedelplan for kultur. • Delta på møter med kulturavdelingene i kommunene.
• Jobbe for at alle, også grupper som trenger tilrettelegging, skal kunne utøve, oppleve og få opplæring i musikk. • Videreføre Miff-prosjektene (Musikk i Fengsel og Frihet) i samarbeid med andre off. aktører.

2. Musikklivet trenger gode lokaler

Mål: Hvordan:
• Jobbe for at musikklivet får tilgang til egnede og rimelige lokaler for øving og framføring av musikk, både kommunale og fylkeskommunale. • Lokaler som stilles til rådighet må tilfredsstille kravene slått fast i NS 8178 og «Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål» som musikklivet har utviklet.
• Jobbe for skolen som lokalt kulturhus med tilrettelagte arealer for sambruk med det frivillige musikklivet • Få til avtaler for bruk av både kommunale og fylkeskommunale lokaler for det frivillige musikklivet.
• Jobbe aktivt mot fylkeskommunen for å fremme forslag om å etablere en husleietilskuddsordning for relevante fylkeskommunale bygg og anlegg til konsertformål, og at rammer for dette foreslås og følges opp i relevant økonomiplanprosess.
• Tilby akustikkmålinger og rådgivning til fylkeskommunen, kommuner og lag.
• Videreføre samarbeidet med Fakultet for utøvende kunstfag om vederlagsfri bruk av øvingsrom til det frivillige musikklivet.
• Øke kunnskapen om gode musikklokaler. • Drive informasjonsarbeid.

3. Mer kunnskap og høyere kompetanse

Mål Hvordan
• Styrke det frivillige musikklivets mulighet til å utvikle kompetanse og nye aktivitetstilbud. • Tilby økonomisk støtte til det lokale musikklivet for prosjekter og/eller kompetansehevende tiltak gjennom egen tilskuddsordning.
• Tilby foredrag og kurs.
• Videreføre prosjektet «En reise i musikken» med lyttekurs og konsertreiser.
• Arbeide for at medlemslag skal kunne drive opplæringsaktivitet i samsvar med målene i Lov om voksenopplæring. • Informere og veilede om voksenopplæring og bistå ved søking og rapportering.
• Følge opp og veilede arrangører som tilbyr tilrettelagte kurs.
• Sikre at gratis undervisningslokaler til kurs/opplæring følges.

4. En levende og lærende organisasjon

Mål Hvordan
• Godt samarbeid med de regionale medlemsorganisasjonene. • Delta aktivt på felles arenaer og videreformidle viktig informasjon til organisasjonene.
• Ha jevnlig kontakt og dialog med andre musikkorganisasjoner i fylket gjennom kontorfellesskapet i Sandvigå 7.
• Videreføre tilbudet til musikkorganisasjoner om kjøp sekretariatstjenester.
• Være synlig gjennom Facebook, e-post og hjemmesiden med formidling av aktuelle nyheter og saker, og videreformidle informasjon fra det frivillige musikklivet lokalt, regionalt og nasjonalt.
• Legge til rette for at de lokale musikkrådene har nødvendig kompetanse og handlekraft. • Være en ressurs gjennom jevnlig kontakt og veiledning, og delta på møter etter behov.
• Lokale musikk- og kulturråd bør etableres i alle kommuner i Rogaland. • Delta på møter lokalt om etablering/utvikling av lokale musikkråd.
• Være i aktiv kontakt/samarbeid med VOFO Rogaland. • Delta aktivt på felles arenaer.
• Godt samarbeid med Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF). • Utføre saksbehandling og kontrolloppgaver av voksenopplæringskurs på vegne av MSF.
• Bistå i aktuelle utvalg og prosjektarbeid.
• Holde NMR og MSF godt orientert om pågående prosesser i egen organisasjon, særskilt spørsmål av regional, kulturpolitisk karakter som er av nasjonal interesse.
• Være et talerør på vegne av NMR og MSF.
• Delta på samarbeidsmøter og konferanser.