Strategi og handlingsplan 2022-2024

1. En samarbeidspartner for det offentlige

Mål: Hvordan:

• Påvirke kulturpolitikken lokalt og regionalt.

• Delta aktivt på høringer og konferanser/møteplasser.

• Ha jevnlige dialogmøter med kulturavdelingen i fylket.

• Følge med i politiske prosesser og fremme musikklivets sak med bl.a. kontakt med aktuelle politiske utvalg og politikere.

• Videreføre forvaltningen av det fylkeskommunale tilskuddet til musikkorganisasjonene.

• Delta i Samarbeidsutvalget i Bjergsted.

• Være en samarbeidspartner når det offentlige skal planlegge nye lokaler som skal brukes til musikk.

• Tilby akustikkmålinger og rådgivning.

• Være en samarbeidspartner når fylke og kommuner utarbeider relevante kulturplaner.

• Delta på møter og bidra med innspill.

• Jobbe for at alle, også grupper som trenger tilrettelegging, skal kunne utøve, oppleve og få opplæring i musikk.

• Videreføre Miff-prosjektene (Musikk i Fengsel og Frihet) i samarbeid med offentlige aktører og andre.

2. Musikklivet trenger gode lokaler

Mål: Hvordan:

• Jobbe for at musikklivet får tilgang til egnede og rimelige lokaler for øving og framføring av musikk, både kommunale og fylkeskommunale.

• Lokaler som stilles til rådighet må tilfredsstille kravene i allment anerkjente standarder for lokaler som brukes til musikk.

• Jobbe for at allment anerkjente standarder legges til grunn for prosjektering av nybygg og rehabilitering av lokaler som skal brukes til musikk.

• Tilby akustikkmålinger og rådgivning til fylkeskommunen, kommuner og lag.

• Få til avtaler for bruk av både kommunale og fylkeskommunale lokaler for det frivillige musikklivet.

• Gjøre kjent Kulturalliansens kartlegging av kulturlokaler og verktøy til bruk i kartlegging slik at kommunene kan skaffe seg oversikt over status og behov.

• Jobbe for sambruk med det frivillige musikklivet i offentlige bygg med tilrettelagte lokaler for musikk.

• Jobbe aktivt mot fylkeskommunen for å fremme forslag om å etablere en husleietilskuddsordning for relevante fylkeskommunale lokaler til konsertformål for å gjøre disse mer tilgjengelige, og at rammer for dette foreslås og følges opp i relevant økonomiplanprosess.

• Videreføre samarbeidet med Fakultet for utøvende kunstfag om vederlagsfri bruk av øvingsrom til det frivillige musikklivet.

• Øke kunnskapen om gode musikklokaler.

• Drive informasjonsarbeid og holde kurs.

3. Mer kunnskap og høyere kompetanse

Mål Hvordan

• Styrke det frivillige musikklivets mulighet til å utvikle kompetanse og nye aktivitetstilbud.

• Tilby økonomisk støtte til det lokale musikklivet for prosjekter og/eller kompetansehevende tiltak gjennom egen tilskuddsordning.

• Tilby foredrag og kurs.

• Videreføre prosjektet «En reise i musikken» med lyttekurs og konsertreiser.

• Arbeide for at medlemslag skal kunne drive opplæringsaktivitet i samsvar med målene i Lov om voksenopplæring.

• Informere og veilede om voksenopplæring og bistå ved søking og rapportering.

• Følge opp og veilede arrangører som tilbyr tilrettelagte kurs.

• Sikre at gratis undervisningslokaler til kurs/opplæring følges.

4. En levende og lærende organisasjon

Mål Hvordan

• Bidra til etablering av lokale musikkråd i flere kommuner i Rogaland.

• Delta på møter lokalt om etablering/utvikling av lokale musikkråd.

• Legge til rette for at de lokale musikkrådene har nødvendig kompetanse og handlekraft.

• Være en ressurs gjennom jevnlig kontakt og veiledning, og delta på møter etter behov.

• Ved behov tilby økonomisk assistanse i oppstartfasen.

• Godt samarbeid med de regionale medlemsorganisasjonene.

• Delta aktivt på felles arenaer og bidra med informasjon og dialog.

• Ha jevnlig kontakt og dialog med andre musikkorganisasjoner i fylket gjennom kontorfellesskapet i Sandvigå 7.

• Videreføre tilbudet til musikkorganisasjoner om kjøp sekretariatstjenester.

• Være synlig gjennom Facebook, e-post og hjemmesiden med formidling av aktuelle nyheter og saker og videreformidle informasjon fra det frivillige musikklivet lokalt, regionalt og nasjonalt.

• Bidra til godt samarbeid med Voksenopplæringsforbundet i Rogaland (VOFO i Rogaland).

• Delta i fylkesutvalget og bidra på felles arenaer.

• Bidra til godt samarbeid med Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF).

• Utføre saksbehandling og kontrolloppgaver av voksenopplæringskurs på vegne av MSF.

• Bistå i aktuelle utvalg og prosjektarbeid.

• Holde NMR og MSF godt orientert om pågående prosesser i egen organisasjon, særskilt spørsmål av regional, kulturpolitisk karakter som er av nasjonal interesse.

• Være et talerør på vegne av NMR og MSF.

• Delta på samarbeidsmøter og konferanser.