Prosjektstøtte til det lokale musikklivet

SØKNADSFRIST 1. MAI og 1. NOVEMBER

1. Formål
Rogaland musikkråd vil arbeide for å være en støttespiller for det frivillige musikklivet i Rogaland. Ved å gi økonomisk støtte, vil musikkrådet stimulere til økt aktivitet og samarbeid.

2. Målgruppe
De som kan søke er:
• Lokale frivillige lag og grupper som er medlem av en musikkorganisasjon i Norsk musikkråd og/eller Musikkens studieforbund
• Lokale musikkråd
• Musikkorganisasjoner som er medlem i Norsk musikkråd og/eller Musikkens studieforbund og som ikke har et regionalt ledd i fylket.

Regionale frivillige musikkorganisasjoner som får driftstilskudd fra Rogaland musikkråd kan ikke søke, heller ikke enkeltpersoner.

3. Kriterier
Den økonomiske støtten skal gå til prosjekter og/eller kompetansehevende tiltak som går utover ordinær drift, samt rekrutterings- og inkluderingsprosjekter. Større tiltak og samarbeidsprosjekter vil bli prioritert. Ved tildeling tas det hensyn til både samarbeid, geografisk spredning, sjangerbredde, aldersspredning og kompetanseheving når støtten skal fordeles. Ett eller flere av disse kriteriene må være til stede.
Prosjektstøtten går ikke til reiser, innkjøp av musikkutstyr og instrumenter, eller til innspillinger.

4. Søknadsprosedyre
Søknader leveres på eget søknadsskjema som ligger tilgjengelig på Rogaland musikkråds hjemmeside. Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett/finansieringsplan.

Søknadsfrist 1. mai: For prosjekter som gjennomføres mellom 1. juli - 31. desember samme år
Søknadsfrist 1. november: For prosjekter som gjennomføres mellom 1. januar - 30. juni påfølgende år

Det kan søkes om inntil kr 25 000. Hensikten med støtten er å gi et lite bidrag til finansieringen av tiltaket. Det vil normalt ikke bli gitt tilskudd til tiltak som går med overskudd. Styret i Rogaland musikkråd behandler søknadene etter hver søknadsfrist og søkerne blir kontaktet etterpå. Saksbehandlingstid er inntil 6 uker fra søknadsfristen.

5. Utbetaling og rapportering
Utbetaling skjer på bakgrunn av innlevert rapportskjema og signert prosjektregnskap. Der nasjonale organisasjoner er ansvarlig for prosjektet og har ansvar for søknad og rapportering, skal deltakerliste med navn og adresse legges ved.

Rapport for prosjekter gjennomført på våren må være innlevert senest innen 1. november samme år. Rapport for prosjekter gjennomført på høsten må være innlevert senest innen 1. mai påfølgende år. Utbetaling skjer etter rapport er mottatt. Rapportskjemaet finner man under her.

Vedtatt på styremøtet i Rogaland musikkråd 20. september 2023.

Er ikke ditt musikklag medlem av en musikkorganisasjon?

Lokale frivillige lag og grupper som er medlem av en musikkorganisasjon i Norsk musikkråd og/eller Musikkens studieforbund kan søke om prosjektstøtten vår. I tillegg gir medlemskap i en musikkorganisasjon også mange andre fordeler. Hvilke fordeler varierer litt fra organisasjon til organisasjon.

F.eks. gir medlemskap i alle Musikkens studieforbunds medlemsorganisasjoner en lovfestet rett til tilgang til gratis offentlige øvingslokaler og mulighet for å få opplæringstilskudd.

Ta en titt på hvilke organisasjoner som er medlem i Nors musikkråd og/eller Musikkens studieforbund her: