Prosjektstøtte til det lokale musikklivet

SØKNADSFRIST 1. MAI og 1. NOVEMBER

1. Formål
Rogaland musikkråd vil arbeide for å være en støttespiller for det frivillige musikklivet i Rogaland. Ved å gi økonomisk støtte, vil musikkrådet stimulere til økt aktivitet og samarbeid.

2. Målgruppe

Målgruppen er lokale frivillige lag og grupper som er medlem av en musikkorganisasjon, lokale musikkråd og musikkorganisasjoner som ikke har et regionalt ledd i fylket. Regionale frivillige musikkorganisasjoner som får driftstilskudd fra Rogaland musikkråd kan ikke søke, heller ikke enkeltpersoner.

3. Kriterier
Den økonomiske støtten skal gå til prosjekter og/eller kompetansehevende tiltak. Større tiltak og samarbeidsprosjekter mellom frivillige lag vil bli prioritert. Ved tildeling tas det hensyn til både samarbeid, geografisk spredning, sjangerbredde, aldersspredning og kompetanseheving når støtten skal fordeles. Ett eller flere av disse kriteriene må være til stede.

Prosjektstøtten går ikke til innkjøp av musikkutstyr og instrumenter, eller til innspillinger.

4. Søknadsprosedyre

Søknader leveres på eget søknadsskjema som ligger tilgjengelig på Rogaland musikkråds hjemmeside. Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett/finansieringsplan.

  • Søknadsfrist 1.mai: For prosjekter som gjennomføres mellom 1. juli - 31. desember samme år
  • Søknadsfrist 1.november: For prosjekter som gjennomføres mellom 1. januar - 30. juni påfølgende år

Det kan søkes om inntil kr 25 000. Hensikten med støtten er en toppfinansiering av tiltaket. Styret i Rogaland musikkråd behandler søknadene etter hver søknadsfrist og søkerne blir kontaktet etterpå. Saksbehandlingstid er inntil 6 uker fra søknadsfristen.

5. Utbetaling og rapportering
Utbetaling skjer på bakgrunn av innlevert rapportskjema og signert prosjektregnskap. Der nasjonale organisasjoner er ansvarlig for prosjektet og har ansvar for søknad og rapportering, skal deltakerliste med navn og adresse legges ved. Rapport må være innlevert senest innen 6 måneder. Utbetaling skjer etter rapport er mottatt. Rapportskjemaet finner man på musikkrådets sider.

Vedtatt på styremøtet i Rogaland musikkråd 22. februar 2022.