Medlemsorganisasjoner

Organisasjoner som er medlem i Norsk musikkråd eller Musikkens studieforbund, er automatisk medlem av Rogaland musikkråd. Bare et fåtall av organisasjonene i Norsk musikkråd og/eller Musikkens studieforbund har eget fylkesledd i Rogaland. De fleste har imidlertid ett eller flere lag eller kontaktpersoner som Rogaland musikkråd forholder seg til.

AKKS Stavanger - Opplæringsorganisasjon i rock, prioriterer opplæring av jenter. Har eget kontor og kursvirksomhet i Stavanger. Daglig leder AKKS Stavanger er Ida Collett Belle.

BandOrg – Norges største interesseorganisasjon for i band i Norge. Har ikke fylkesledd i Rogaland, men BandOrg sin sentraladministrasjon som holder sted i Stavanger ivaretar dette ansvaret. BandOrg driver bl.a. med tilskuddsforvaltning, interessepolitisk arbeid og kurs. Daglig leder er Jo Tandrevold.

CREO - Fagforening for musikere, kantorer, organister og musikkpedagoger. MFO Rogaland er fylkesledd. Eddie Andresen er leder.

De Unges Orkesterforbund (UNOF Rogaland). Egen fylkesavdeling med Sindre Lyslo som daglig leder i en deltidsstilling og styreleder er Helene Barkved.

Dissimilis - Musikkopplæring for og med mennesker med spesielle behov. I Sandnes ble det høsten 2015 startet opplæringstilbud innenfor sang og musisering for multifunksjonshemmede, "Krafttak for inkluderende musikk". Kontaktperson i Sandnes er Halvdan Presthus.

ESTA-Norge er den norske seksjonen av ESTA, og har som formål å fremme pedagogiske, kunstneriske og vitenskapelige interesseområder i forbindelse med undervisning og utøving på strykeinstrument. Ingen kontaktperson i Rogaland.

Folkeakademienes Landsforbund (Folkeakademiet Rogaland) – Står bak ulike kulturelle arrangement med kulturformidling som mål. Siw Johannessen er daglig leder i Folkeakademiet Rogaland. Det er 7 lokallag.

FolkOrg Organisasjon for folkemusikk og folkedans. Haugesund Spelemannslag og Vibå Spelemannslag er medlemmer. Vibå Spelemannslag er nærmest å betrakte som et fylkesledd og har Per Søyland som leder.

Foreningen for Klassisk Gitar i Norge - ble stiftet i 2014 og er en ideell, landsdekkende organisasjon som drives på frivillig basis. Den har som formål å fremme interessen for klassisk gitar i Norge, skape et nasjonalt nettverk for klassiske gitarister og gitarpedagoger, og å stimulere til samarbeid, konsertvirksomhet og informasjonsutveksling.

Foreningen norske kordirigenter (FONOKO) - Sammenslutning av kordirigenter. Ikke fylkesledd, men flere medlemmer i Rogaland.

JM Norway er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International (JMI) – verdens største internasjonale nettverk for musikk og ungdom.

Klassisk – Organisasjon for konsertarrangører, festivaler og arrangerende ensembler innen den klassiske sjanger; Stavanger Kammermusikkfestival, Fartein Valen-festivalen (Haugesund), Norwegian Youth Chamber Music Festival (NYCMF), INSIMUL, Kutin konsertforening, MUNOR musikkselskapet Norvegen og Stavanger Symfoniorkester.

Korpsnett Norge - Organisasjonen har 6 medlemskorps i Rogaland, men ikke fylkesledd.

MakeMusic - en musikkorganisasjon med lokallag for barn og unge som ønsker å drive med musikk og musikkformidling. MakeMusic deler tros- og verdigrunnlag med Brunstad Christian Church. I Rogaland har de et lokallag, MakeMusic Stavanger.

Musikk i skolen - Organisasjon for lærere og andre som er opptatt av musikkens stilling i skolen. Har ikke fylkesledd.

Musikk fra livets begynnelse – er en landsomfattende musikkfaglig organisasjon som har sitt hovedkontor i Stavanger. MLB jobber for at barn 0-6 år skal få et godt musikalsk tilbud sammen med sine voksne. Medlemsmassen består hovedsakelig av musikkpedagoger og barnehageansatte. Organisasjonen er aktiv i ulike prosjekter, de arrangerer kurs for ledere og står bak utgivelsen av fagbladet Ride Ranke. Daglig leder er Bodvild Solheim.

Musikkpedagogene Norge – Har ikke fylkesledd i Rogaland.

Norges Kirkesangforbund (Stavanger) - Organisasjon av kirkekor for voksne. Landssekretariatet ligger i Stavanger med Ragnhild Hadland som daglig leder. Fylkesledd er Norges Kirkesangforbund Stavanger med Ole Hodnefjell som leder.

Norges Korforbund – I Rogaland er det to distriktsledd; Norges Korforbund Rogaland med Ingeborg Dirdal som leder og Norges Korforbund Haugaland med Anita Weltzien som leder.

Norges Musikkorps Forbund (NMF Rogaland) har regionalt ledd med 2 ansatte i 2 årsverk. I Rogaland er det 145 medlemskorps og 5463 medlemmer (per 31.12.2019). Daglig leder er Karoline Melstveit og styreleder er Liv Elgheim.

Norsk Americana Forum - vil fremme, utvikle og ivareta musikksjangeren "Americana” og beslektede musikkformers vilkår i Norge. NAM skal være et seriøst forum og kompetansesenter for Americana-musikken ved å spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for Americana og beslektede musikkformer. Har ikke fylkesledd i Rogaland.

Norsk Bluesunion – Jæren Bluesklubb, Sandnes Bluesklubb, Haugesund bluesclub og Stavanger Blues Club samt Haugesund bluesfestival og Dalane Bluesfestival. Styremedlem sentralt er Bente Bårseth i Jæren Bluesklubb.

Norsk Countrymusikk Forbund – Har ikke fylkesledd i Rogaland.

Norsk Dobbeltrørlag - er en frivillig organisasjon for alle oboister og fagottister i Norge. De sprer kunnskap om instrumentene, deres litteratur og om rørlaging. DOR vil legge særskilt vekt på rekruttering og utdanning av nye generasjoner oboister og fagottister. Stacy Dixon fra Stavanger symfoniorkester sitter i styret sentralt.

Norsk forening for musikkterapi – Har ikke fylkesledd i Rogaland.

Norsk instrumentmakerforening - er interesseorganisasjon for instrumentmakere i Norge som arbeider for økt synlighet for faget, kompetanseheving på tvers av instrument-grupper, styrking av premissene som muliggjør utøvelse av dette håndverket i Norge, rekruttering, økt omsetning av håndbygde instrumenter og bevissthet om de etiske sider ved musikkinstrumentnæringen. Felebygger Karl Otto Mikkelsen i Haugesund er medlem i Rogaland.

Norsk jazzforum Vestnorsk Jazzsenter er regionledd for Vestlandet inkludert Rogaland. Lisbeth Vikse fra Sandnes sitter i styret oppnevnt av Rogaland fylkeskommune. Stavanger jazzforum er Vestnorsk Jazzsenters regionscene i Rogaland med Helleik Kvinnesland som daglig leder. Norsk jazzforum har flere storband, arrangører og enkeltmusikere i Rogaland som medlemmer.

Norsk kammermusikkforbundHar ikke fylkesledd i Rogaland.

Norsk Mandolin- og balalaikaorkesterforbund – Ett mandolinorkester i Rogaland, Tysvær mandolinorkester. Kontaktpersoner Liv Marie Aursland og Elin Erland Hagen.

Norsk munnspillforum Rogaland – Styreleder og kontaktperson i Rogaland er Alice Asbjørnsen.

Norsk musikkbibliotekforeningKontaktperson er Olav Nilsen ved Musikk- og filmbiblioteket ved Stavanger bibliotek.

Norsk Sangerforbund En kororganisasjon med utspring i kor i arbeiderbevegelsen. Organisasjonen er åpen for alle kor. Fylkesledd er Rogaland Sangerforbund med Ragnhild McInally som styreleder.

Norsk sangerforum (Rogaland sangerforum) - En frivillig organisasjon for kor og vokalgrupper. Fylkesledd er Rogaland sangerforum med Mona Martinsen som styreleder.

Norsk Stemmepedagogisk Forum - er en interesseorganisasjon og et faglig forum, et møtested for de som arbeidet med stemme på ulike måter.

Norsk Suzukiforbund – Har ikke medlemslag i Rogaland.

Norsk viseforum – Har ikke fylkesledd, men medlemslag og klubber i Haugesund, Stavanger, Jæren og Egersund.

Norske Kulturarrangører – 25 arrangører som medlemmer i Rogaland.

Norske symfoniorkestres landsforbund (NASOL) – I Rogaland er det fire medlemsorkestre; Stavanger Amatørsymfoniorkester, Sandnes Symfoniorkester, Jæren Symfoniorkester og Nord-Rogaland Symfoniorkester. Det er ikke fylkesledd, men Liv Tjemsland fra Jæren Symfoniorkester er styremedlem sentralt.

Norske Trekkspilleres Landsforbund (NTL-Rogaland) - Egen fylkesavdeling med Tore Koppang som leder.

NyMusikks komponistgruppe - er en medlemsdrevet forening for komponister og lydkunstnere i Norge. NMK vil bygge bro mellom etableringsfase og profesjonelt liv for komponister og lydkunstnere gjennom å skape muligheter for bestillingsverk, prosjekter og samarbeid i et dynamisk miljø.

Pascal Norge har som formål å lage helsefremmende kulturaktiviteter for alle. Hovedmålgruppe er alle med bistandsbehov. Det er ingen kontaktperson i Rogaland.

Samspill International Music Network er en interesseorganisasjon for profesjonelle, internasjonale utøvere, bosatt i Norge. Formålet er å fremme mangfoldet innen musikk- og beslektede uttrykk, og utøverne av disse.

Ung i Kor er en medlemsorganisasjon for norske barnekor, ungdomskor, studentkor og unge vokalensembler. Ung i Kor Vest er regionskontor for Rogaland og Vestland.

Ung kirkesang er en organisasjon for sanggrupper (som babysang og småbarnssang), barne- og ungdomskor og orgelklubber i hele landet. Ung kirkesang Vest dekker bispedømmene Stavanger og Bjørgvin og har Susanne Rodvelt Haugland, fra Stavanger, som styreleder.

Via denne lenken finner du oversikten over alle medlemsorganisasjonene sentralt:
http://www.musikk.no/organisasjoner