Østfold musikkråds vedtekter

Vedtekter for Østfold musikkråd

Vedtatt av årsmøtet 12.04.2023.

§ 1 VERDIGRUNNLAG

Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosialtilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til musikk både som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattet av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

Østfold musikkråd ble stiftet 26.09.1982 og er partipolitisk nøytralt.

§ 2 FORMÅL

Østfold musikkråd er fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

Østfold musikkråd er interesseorganisasjon for musikklivet i Østfold.

For å nå sine mål skal Østfold musikkråd:

· Utøve musikkpolitisk arbeid i fylket og nasjonalt i samarbeid med Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og medlemsorganisasjonene

· Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid i musikk og innen musikklivet

· I tråd med § 2 i vedtektene til Musikkens studieforbund, fremme kompetanseutvikling og livslang læring i fylkets musikkliv

· Koordinere og initiere faglig og organisatorisk arbeid og samarbeid innen musikklivet

Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste for musikklivet

§ 3 MEDLEMSKAP

§ 3.1 1

1.Fylkes-/regionsledd av musikkorganisasjoner som er medlemmer i Norsk musikkråd /Musikkens studieforbund, er medlemmer i Østfold musikkråd.

§ 3.1.2. Regionale musikkorganisasjoner som slutter seg til §§ 1 og 2 i Østfold musikkråds vedtekter, kan bli medlemmer i Østfold musikkråd.

§ 3.1.3 Der det ikke er fylkes-/regionalt ledd av NMRs/MSFsmedlemsorganisasjoner, betraktes disse organisasjonenes medlemmer(/lag) i Østfold fylke samlet som ett medlem i Østfold musikkråd.

For å bli opptatt som medlem, må følgende krav være oppfylt:

· Organisasjonen er åpen for alle.

· Organisasjonens ledelse er valgt av medlemmene.

§ 3.1.4 Offentlige institusjoner, stiftelser og kulturorganisasjoner med musikk som vesentlig arbeidsområde, kan bli medlemmer i Østfold musikkråd hvis de slutter seg til §§1 og 2 i Østfold musikkråds vedtekter.

§ 3.2

Styret i Østfold musikkråd avgjør søknader om medlemskap med årsmøtet som ankeinstans.

§ 3.3

Inn- og utmelding skjer skriftlig. Medlemskap må sies opp senest 01.07. året før medlemskapet opphører.

§ 3.4

Organisasjoner som arbeider i strid med Østfold musikkråds verdigrunnlag eller formål, eller ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap, kan fratas medlemskapet.

Årsmøtet fatter slike vedtak med 2/3 flertall.

§ 4 ORGANISASJON

Østfoldmusikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds fylkesledd i Østfold.Østfold musikkråd er et selvstendig organisasjonsledd med ansvar for eget budsjett og egne ansatte.

Østfold musikkråd har lokalledd, lokale musikkråd, der det er hensiktsmessig. For at et lokalt musikkråd skal være et lokalt organisasjonsledd av Østfold musikkråd og dermed også av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, skal styret i Østfold musikkråd godkjenne vedtektene.

Medlemskap i lokalleddene bygger på prinsippene i Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds sentrale vedtekter. Nærmere bestemmelser er fastsatt i vedtekter for lokalleddene, som utarbeides på bakgrunn av mønstervedtekter vedtatt av styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Østfold musikkråds høyeste myndighet og holdes hvert år innen 15. mai.

§ 5. 1 Representasjon og rettigheter

På årsmøtet møter:

Følgende med fulle rettigheter:

· Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.1 og 3.1.2:

o Organisasjon med færre enn 999 medlemmer: 2 representanter

o Organisasjon med 1000 medlemmer eller flere: 3 representanter

· Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.3: 1 representant hver

· Medlemmene med medlemskap etter § 3.1.4: 2 representanter hver

· Lokale musikkråd/kulturråd med vedtekter godkjent av Østfold musikkråd: 2. representanter hver

Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og årsmelding.

Hver delegat har én stemme.

Medlemsorganisasjoner kan avgi stemme for det som overstiger 1 delegat ved bruk av fullmakt.

Følgende har forslag- og talerett:

· Styrets varamedlemmer

· Representant fra Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund

· Valgkomiteens medlemmer

Følgende har bare talerett:

· Hovedtillitsvalgt for de ansatte

· Medlemmer i komiteer valgt av årsmøtet

· Personer årsmøtet gir fullmakt

Følgende møter som observatører:

· Øvrige representanter fra medlemsorganisasjonene

· Øvrige representanter fra lokale musikkråd

· Gjester invitert av styret

· Ansatte

§ 5.2 Innkalling og sakspapirer

Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut senest 2 måneder før årsmøtet holdes.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 1 måned før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste senest 2 uker før årsmøtet.

§ 5.3 Dagsorden for årsmøtet

Årsmøtet skal:

· Godkjenne representantenes fullmakter

· Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

· Velge dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere. Redaksjonskomite med 3 medlemmer velges i møtet ved behov.

· Behandle styrets melding om virksomheten i årsmøteperioden

· Behandle revidert regnskap for årsmøteperioden.

· Behandle styrets innstilling vedrørende medlemskap

· Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten

· Behandle strategi-og handlingsplan for kommende to-års periode

· Behandle budsjett for kommende periode

Foreta valg:

Valgkomiteens leder presenterer innstilling styreleder og
styremedlemmer.

Styret presenterer innstilling til leder og to medlemmer i valgkomiteen,
samt revisor.

· Leder velges for ett år – velges særskilt

· Fire til seks styremedlemmer velges for to år av gangen. For å sikre kontinuitet i styret velges om lag halvparten hvert år.

· Leder og to medlemmer til valgkomite – velges for ett år

· Revisor

Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det. Det velges da en redaksjonskomite blant de fremmøtte medlemmene.

Personer som skal velges til tillitsverv i Østfold musikkråd, må ha medlemstilknytning til en organisasjon som er medlem av Østfold musikkråd.

§ 5.4 Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst 1 måneds varsel dersom minst 1/3 av de ordinære medlemsorganisasjonene forlanger det.


Dersom styret innkaller til ekstraordinært årsmøte, må minst 3 av styrets 5 medlemmer kreve det.


Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet.

§ 6 STYRET

§ 6.1 Sammensetning

Styret består av leder og fire til seks styremedlemmer valgt av årsmøtet. Styret velger selv nestleder.

§ 6.2 Mandat og oppgaver

Styret skal:

· Lede Østfold musikkråd i perioden mellom årsmøtene

· Iverksette årsmøtets vedtak

· Tilsette daglig leder og ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Østfold musikkråd

· Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev

· Oppnevne nødvendige utvalg

· Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og offentlige organer

· Utarbeide årsmelding og regnskap

· Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett

· Godkjenne vedtekter for lokale musikkråd i fylket

· Behandle søknader om medlemskap

Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende(nestleder ved leders fravær).

§ 7 LEDERMØTE

Styret innkaller lederne i medlemsorganisasjoner/ institusjoner og lokale musikkråd til ledermøte.

Ledermøtet skal avholdes minimum 1 gang i året, eller når styret eller 1/3 av medlemsorganisasjonene ønsker det.

Møtet er i andre saker rådgivende i forhold til styret. Styret kan innkalle til ledermøter oftere dersom det finner det hensiktsmessig.

Ledermøtet innkalles med minst 1 måneds varsel. Saker som ønskes behandlet på ledermøtet må være styret i hende innen 2 uker før ledermøtet avholdes.

§ 8 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte, eller på ekstraordinært årsmøte når saken om vedtektsendringer er påbegynt i siste ordinære årsmøte.

Gyldige vedtak krever 2/3 flertall.

Endringene i vedtektene skal legges fram for styrene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund til godkjenning.

§ 9 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Østfold musikkråd må behandles i ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemsorganisasjoner minst fire måneder før årsmøtet.


Oppløsning krever 3/4 flertall.

Vedtak om oppløsning skal oversendes Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund som ivaretar disponible midler inntil nytt Østfold musikkråd kan etableres.