Internasjonal standard for øverom underveis

Lokale

Nå er det klart. Forslaget om at det skal lages en internasjonal akustikkstandard for øverom for musikker vedtatt. Daglig leder Jon G. Olsen fra Akershus musikkråd er utpekt som prosjektleder for fagkomiteen av akustikere fra bl.a. Australia, Russland, New Zealand og Nederland.

"Det er ganske enkelt utrolig at det nå skal bli en såkalt ISO-standard for akustikk i øverom for musikk. For eksempel er det i Europa over 50 millioner korsangere, så dette er virkelig et viktig arbeid.", sier en veldig glad og entusiastisk Jon G. Olsen i en kommentar.

Samtidig vil dette forhåpentligvis sette enda større fokus på arbeidet med egnede øvelokaler i Norge. Det er Standard Norge som formelt sett har foreslått en slik internasjonal standard, bygget på den norske standarden NS8178 som kom i 2014 - og som vi til nå har meget gode erfaringer med. Forslaget har vært til internasjonal høring i 3 måneder, og forslaget ble vedtatt med overveldende flertall (15-1).

Jon G. Olsen valgt som prosjektleder
Det er jo nesten ikke til å tro at Jon G. Olsen fra i verdensmålestokk lille Akershus musikkråd ble valgt som leder av fagkomiteen. Som representant fra musikklivet, som er de som jo faktisk bruker rommene og lokalene, skal han ta med seg erfaringer, kommentarer og innspill fra musikkutøvere, sangere, dirigenter og andre fra musikklivet inn i komitearbeidet. Det er strenge regler og tidsfrister for slike ISO-prosjekter, og vi kan allerede nå fastslå at den nye standarden kommer om 4 år.

Olsen sier: "Jeg er spent og ydmyk i forhold til arbeidet som ligger foran oss, og det blir meget interessant å bidra inn i utviklingen av en internasjonal akustikkstandard for øverom. Vi i Norge har mange gode erfaringer fra arbeidet med utviklingen av NS8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, men det er også viktig å få med seg erfaringer fra andre land og fagmiljøer. Mitt arbeid blir i stor grad å prøve å trekke hele komiteen med i arbeidet, sanmtidig som min rolle som representant for brukersiden blir meget viktig. Jeg gleder meg stort, og skal gjøre mitt beste - men må innbrømme at jeg ikke helt vet hva jeg nå går til."

Arbeidet starter med et arbeidsmøte i fagkomiteen i Japan i midten av november. Der vil også nødvendige formelle vedtak i ISOs organisasjon fattes. Den framtidige møteplanen vil bli diskutert i Japan, men i hvert fall ett møte vil bli holdt i Norge.

Skal bygge på den norske akustikkstandarden for musikkrom
I forarbeidene til forslaget er det lagt stor vekt på den norske NS8178, og de gode erfaringene vi i Norge har hatt med denne. Standarden ble lanseringt i 2014 og meget raskt oversatt til engelsk, og har blitt presentert på mange internasjonale konferanser. Blant annet var Jon G. på verdenskongressen for akustikere i Boston i 2017 med en presentasjon av det norske arbeidet "The acoustics of rooms for music rehearsal and performance - The Norwegian approach", med gode tilbakemeldinger fra tilhørerne.

Det som har vært spesielt i det norske utviklingsarbeidet var at vi klarte å forene kompetansen hos dyktige fagakustikere med brukererfaringer fra musikklivet, innspill fra kommunesektoren og andre aktører i komiteen, slik at standarden ble nyttig for mange forskjellige aktører. Videre bygger den norske standarden i stor grad på det mangeårige arbeidet som er gjort i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, blant annet på flere hundre akustikkmålinger i rom som brukes av musikklivet (pr i dag er over 600 lokaler målt) og veilederen "Lokaler til musikkformål - Norsk musikkråds normer og anbefalinger".

Den nye internasjonale standarden skal i første rekke gjelde øverom og øvelokaler, siden dette ikke er dekket opp av eksisterende standarder og fordi det i slike rom sjelden har vært romakustikere involvert. Dette er øverom som brukes av et stort antall kor, korps, folkemusikkgrupper, storband eller andre musikgrupper i alle land. Det er vanligere å bruke fagakustikere i konsertlokaler, som internasjonalt gjerne defineres som et stort lokale med mange tilhørere - og som det kanskje ville vært mye vanskeligere å bli enige om en felles standard for.

Men sett fra musikklivets side er øverommene kjempeviktige. Musikerne og sangerne, både amatører og profesjonelle, tilbringer mange ganger flere timer i øverommene sine, derfor er det ekstra viktig med et større fokus på akustikken i øverom. Vi vet allerede nå at gode øverom gir rekrutteringsvekst, bedre kvalitet og økt trivsel.

Den internasjonalt anerkjente fagakustiker Jens Holger Rindel er oppnevnt som Danmarks representant i fagkomiteen. Han er meget begeistret, og har tidligere trukket fram det arbeidet som gjøres i Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikrådene som et imponerende arbeid som fortjener større internasjonal oppmerksomhet, noe som altså nå har blitt en realitet. I fjor vår sa han følgende: "Det er eit eineståande arbeid som gjerast her i Norge, og der eksisterer ikkje noko tilsvarande nokon stad i verda. Eg har fulgt med i fleire år no, og har vore imponert over kor ambisiøse ein har vore. Rapportane som musikkråda lager er svært godt dokumentert, slo han fast. Som amatørmusikar bankar hjartet mitt for musikken og eg ynskjer at flest mogleg born og unge skal få høve til å lære seg å spele musikk om dei ynskjer det. Dette krev ikkje berre gode instrument og lærarar, men også gode lokaler. Lokaler lyt ikkje gjere at ein mistar lysta, men heller at ein vert stimulert til å halde fram, sa Rindel." Les hele artikkelen her.