Nyheter  Onsdag 30. november 2022

Strategi for kulturfrivillighet

Regjeringen har igangsatt arbeid med strategi for kulturfrivillighet, og inviterer alle lokale lag og foreninger til å bidra med innspill til prosessen.

Regjeringen har igangsatt et arbeid som skal lede frem til en strategi for kulturfrivillighet. Arbeidet skal ses i relasjon til arbeidet med regionale kulturfond. Kulturdepartementet inviterer nå alle lokale lag og foreninger med å bidra til innspill til arbeidet til begge prosesser. Departementet har satt innspillsfrist til 1. februar 2023.

Departementet ber om innspill knyttet til følgende tema:

  • Bred deltakelse og tilgang på kunst– og kulturaktivitet i hele landet
  • Møteplasser og tilgang på egnede kulturarenaer for aktivitet, læring og opplevelser
  • Samspill mellom den profesjonelle og frivillige kulturen
  • Offentlige tilskuddsordninger og tiltak

Les mer om dette på regjeringens temaside her.

Norsk musikkråd følger prosessen med regionale kulturfond og strategi for kulturfrivillighet tett og oppfordrer til innspill på de tema som berøres, enten til referansegruppen via Norsk musikkråd, eller direkte til departementet.

Kulturdepartementet vil gjennomføre noen større, nasjonale innspillsmøter. Dato for første innspillsmøte er 13. desember, kl 15:00-18:00. Tema for første møte er tilgangen på egnede lokaler og møteplasser. Hensikten med møtet er for å løfte kunnskap om, og behov for en styrket innsats for egnede lokaler for kulturfrivilligheten.

Egnede lokaler er en av de viktigste arbeidsbetingelsene for en stor del av det frivillige musikklivet. Vi oppfordrer alle organisasjoner som oppfatter dette som en vesentlig arbeidsbetingelse for egne lag, klubber og ensembler om å melde seg på innspillsmøtet til Kulturdepartementet den 13. desember.

Meld deg på innspillsmøtet her